Debat geweest
10 oktober 2012 | 13:30 - 15:00
Procedurevergadering

Procedures en brieven

Procedurevergadering: "Procedures en brieven"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst commissie Veiligheid en Jujstitie van 10 oktober 2012
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie van 10 oktober 2012

Deelnemers


Agendapunten

4
Nota van wijziging initiatiefwetsvoorstel Boek 7 van het BW (verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte)

Te behandelen:

5
Wijziging van de Wet op de naburige rechten in verband met de omzetting van Richtlijn 2011/77/EU van het Europees Parlement en de Europese Raad van 27 september 2011 tot wijziging van de Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en bepaalde naburige rechten

Te behandelen:

11
Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek van Strafvordering, de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden in verband met verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van verdachten en veroordeelden

Te behandelen:

12
Implementatie van richtlijn nr. 2010/64/EU van het Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende het recht op vertolking en vertaling in strafprocedures (PbEU L 280)

Te behandelen:

15
17
Wijziging van de Wet op het notarisambt in verband met de uitbreiding van de nationaliteitseis voor benoeming tot notaris tot personen met de nationaliteit van een andere lidstaat van de Europese Unie, van een overige staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte of de Zwitserse Bondsstaat

Te behandelen:

18
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het wijzigen van de voorwaarden voor en de bevoegdheid ter zake van wijziging van de vermelding van het geslacht in de akte van geboorte

Te behandelen:

19
Wijziging van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in verband met de implementatie van de Verordening (EU) Nr. 1214/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 november 2011 betreffende professioneel grensoverschrijdend transport van eurocontanten over de weg tussen lidstaten van de eurozone

Te behandelen:

20
Ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften in verband met onder meer een indexering van de tarieven

Te behandelen:

21
Implementatie van kaderbesluit 2009/829/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2009 inzake de toepassing tussen de lidstaten van de Europese Unie, van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen inzake toezichtmaatregelen als alternatief voor voorlopige hechtenis (PbEU L 294)

Te behandelen:

23
Voorstel van wet van de leden Gesthuizen, Smeets, Blanksma-Van den Heuvel en Van Gent tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek houdende verbetering van de huurbescherming van huurders van bedrijfsruimte

Te behandelen:

24
Overzicht aangemelde wetsvoorstellen en aangevraagde (dertigleden)debatten
28
Toezeggingen tijdens het debat mensenhandel 12 juni 2012 over categorale opvang, registratie van minderjarige slachtoffers, uitstapprogramma Rotterdam, veiligheid van opvanginstellingen en terugvorderen van loonderving

Te behandelen:

30
38
Informatie naar aanleiding van het verzoek in de regeling van werkzaamheden van 3 juli 2012 van het lid Van Toorenburg met betrekking tot de zaak Denise Schouten

Te behandelen:

48
Reacties Commissies van toezicht op rapport Defence for Children over kinderen in politiecellen

Te behandelen:

51
Verzamelbrief financieel-economische criminaliteit m.b.t. "overheidsbreed afpakken" zoals toegezegd tijdens het AO 14 juni 2012 over georganiseerde criminaliteit en financieel-economische criminaliteit

Te behandelen:

57
Vertrouwelijke brief over de uitkomsten van een onderzoek van de Rijksrecherche naar aanleiding van een aangifte zoals toegezegd bij het AO van 22 december 2011 (Kamerstuk 33 000 VI, nr.78) inzake Forensisch Onderzoek

Te behandelen:

60
De herkomt van gegevens van promotieonderzoek inzake anonimisering. Antwoorden op vragen gesteld door het lid Recourt tijdens het AO van 3 juli j.l. De vragen tijdens het AO zijn gesteld naar aanleiding van eerdere schriftelijke vragen en de daarop gegeven de antwoorden (2012Z12786)

Te behandelen:

61
Reactie op de aangenomen moties van het lid Recourt c.s. (32761, nrs. 10 en 11) over de veiligheid van minderjarigen op internet (min ELI)

Te behandelen:

67
Mededeling van de minister dat de vragen t.b.v. het VSO inzake het Dorifelvirus bij (overheids)instellingen (Kamerstuk 26 643, nr. 251) op een later moment zullen worden beantwoord.

Te behandelen:

71
Drugscontroles Schiphol. Het VERTROUWELIJKE stuk is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Te behandelen:

79
Reactie naar aanleiding van het bericht in het Algemeen Dagblad (AD) dat de brandweer wacht met uitrukken tot de collega's van de vrijwillige brandweer aanwezig zijn waardoor kostbare tijd verloren gaat

Te behandelen:

83
Informatieverzoek van leden van het Amerikaanse congres in verband met aantijgingen jegens de secretaris-generaal van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Te behandelen:

90
Rapport van het Europees Comité inzake de voorkoming van folteringen en onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen (CPT) naar aanleiding van het vijfde reguliere bezoek aan Nederland

Te behandelen:

92
Toezegging n.a.v. het plenaire debat over politieonderzoek naar kindermishandeling (18 mei 2011) inzake informatie over de NODO-procedure (Nader Onderzoek Doodsoorzaak Minderjarigen)

Te behandelen:

99
Reactie op het bericht dat gevangenispersoneel in de Bijlmerbajes niet langer de veiligheid kan garanderen (Regeling van Werkzaamheden 20 september 2012)

Te behandelen:

107
EU-voorstel: Richtlijn Strafrechtelijke aanpak van fraude met Europese begrotingsmiddelen (Engelstalige versie), COM(2012)363

Te behandelen:

110
EU-voorstel: Richtlijn inzake collectief beheer van auteursrechten en licensering van muziek online COM(2012) 372 (Engelstalige versie)

Te behandelen:

121
Verzoek om de regering een reactie te vragen op het rapport van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel over het onderzoek orgaanverwijdering en gedwongen commercieel draagmoederschap en de daarin opgenomen aanbevelingen

Te behandelen:

124
Reactie van de Bisschoppenconferentie en de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) op de conclusies en aanbevelingen op de monitot van de commissie-Deetman

Te behandelen:

127
Brievenlijst
132
Doorgang werkbezoek NCSC vrijdag 7 september 2012

Details

Door middel van een schriftelijke procedure op 5 september 2012 heeft de commissie besloten het werkbezoek te annuleren.

133
Annulering procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 26 september

Details

Door middel van een schriftelijke procedure op 19 september 2012 is de procedurevergadering van 26 september 2012 geannuleerd.

134
Inventarisatie deelname conferentie dataprotectie op 9 en 10 oktober 2012 in Brussel

Details

Door middel van een schriftelijke procedure op 26 september 2011 heeft het lid Gesthuizen (SP) zich als enige aangemeld voor de interparlementaire bijeenkomst.

 

136
EU-stafnotitie: Richtlijnvoorstel collectief beheer van auteursrechten en multiterritoriale licentieverlening van muziek online
137
EU-stafnotitie inzake voorstel richtlijn strafrechtelijke bestrijding fraude EU-gelden COM(2012)363, parlisnr. 2012Z14579
138
Voorstel van wet van het lid Martin Bosma tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verruiming van de vrijheid van meningsuiting

Te behandelen: