Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

6 november 2012
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Bijlagen

Deelnemers

 • P.F.C. (Paulus) Jansen (SP)
 • R.J. Klever (PVV)
 • R.K. Dik-Faber (ChristenUnie)
 • A. Bosman (VVD)
 • R.W. Leegte (VVD)
 • M.S. van Veen (VVD)
 • E. Ziengs (VVD)
 • J.C. (Jan) Vos (PvdA)
 • J.L. Geurts (CDA)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • K. Verhoeven (D66)
 • D.J.G. Graus (PVV)
 • L. Jacobi (PvdA)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • H.P.J. van Gerven (SP)
 • A.H. (Agnes) Mulder (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging voor het Cogen Nederland symposium 'De zonnige kant van efficientie!' d.d. 23 november 2012

 3. 3

  Aanbieding bericht "SER: Nederland heeft een Energieakkoord voor duurzame groei nodig" en uitnodiging aanwezig te zijn bij startbijeenkomst op 16 november 2012

 4. 4

  Uitnodiging PBL voor lezing 'The Economics of Enough; How to run the economy as if the future matters?' d.d. 29 november 2012

 5. 5

  EU-voorstel: Mededeling hernieuwbare energie COM(2012) 271

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tweede buitengewone CNS vergadering (min ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regels voor de opslag van duurzame energie (Wet opslag duurzame energie)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op de eindevaluatie SER-initiatief IMVO (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Structurele kostenbeheersing van de regeling Borgstelling MKB-kredieten (min ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapportage over de naleving van de Europese aanbestedingsregels in 2010 (min ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Tweede onderzoek kwaliteit telefonische klantenservice (min ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Afschrift van de brief aan NOVEC B.V. inzake huurovereenkomst Alticom

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken over de doorstart van NedCar

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Fiche inzake Mededeling internationale samenwerking van de EU op het gebied van onderzoek en innovatie (min ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer over beantwoording vervolgvragen inzake (mede)oprichting door de Staat van een vereniging ter ondersteuning van het internationale collectief “Initiative on the Voluntary Principles on Security and Human Rights” (VPs) (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Informatie m.b.t. de inwerkingtreding wetsvoorstel tot wijziging van de Telecommunicatiewet ter implementatie van de Nota Frequentiebeleid 2005

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nadere informatie over onderwerpen die besproken zijn tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied op 26 september 2012 (min ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Verslag schriftelijk overleg inzake de geannoteerde agenda informele raad cohesiebeleid 6 november 2012 (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Aanbieding Ontwerp klachtenregeling aanbesteden en ontwerp richtsnoeren leveringen en diensten wetsvoorstel Aanbestedingswet (min ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding Rapport: Het Nederlandse wapenexportbeleid in 2011 (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nota van wijziging inzake het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van de Winkeltijdenwet

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Brief waarin de initiatiefnemers benadrukken dat aan een raadsbesluit of een besluit van het college van B & W over het aantal koopzondagen een goede en zorgvuldige belangenafweging dient vooraf te gaan.

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Geannoteerde agenda informele raad cohesiebeleid 6 november 2012 (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanbod Algemene Rekenkamer voor briefing over onderzoeksrapport Europees aanbesteden

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitnodiging Gemeente Urk en Gemeente Noordoostpolder voor werkbezoek aan Noordelijke Flevoland

 26. 26

  EU-voorstel: Werkprogramma 2013 van de Europese Commissie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Lijst commissieactiviteiten van 7 november tot 1 december a.s.

  Activiteiten die geen doorgang vinden:
  - Technische briefing van het Rathenau instituut d.d. 8-11-2012 over het rapport coördinatie in de topsectoren zal geen doorgang vinden.

   

   Activiteiten die wel doorgang vinden:
  - Het wetgevingsoverleg Ondernemen d.d. 12-11-2012 wordt tot nader order uitgesteld en opnieuw ingepland
  - Feitelijke vragen Begrotingsstaten voor het ministerie van EL&I 2013, onderdeel Landbouw en Natuur; inbrengdatum wordt vastgesteld op
    13-11- 2012 om 12.00 uur
  - Feitelijke vragen Begrotingsstaten Diergezondheidsfonds 2013: inbrengdatum wordt vastgesteld op 13-11- 2012 om 12.00 uur
  - Het algemeen overleg Landbouw- en Visserijraad d.d. 14 november 2012 wordt gewijzigd in 21 november 2012
  - Het wetgevingsoverleg Begrotingsonderzoek inzake subsidies voor landbouw en visserij d.d. 15-11-2012
  - Het algemeen overleg Biodiversiteit d.d 15-11-2012
  - Het rondetafelgesprek Kwekersvrijstelling d.d. 21-11-2012
  - Het rondetafelgesprek Gastvrijheidseconomie d.d. 22-11-2012
  - Het algemeen overleg Concurrentieraad d.d. 28-11-2012
  - Het algemeen overleg Energieraad d.d 28-11-2012
  - Het schriftelijk overleg Handelsraad d.d. 29-11-2012
  - De inbreng voor het verslag wijziging Rijksoctrooiwet 1995; inbrengdatum vastgesteld op 29-11-2012 
  - Het algemeen overleg NVWA wordt opnieuw gepland
  - Het algemeen overleg Telecommunicatie wordt voor 1-12-2012 opnieuw gepland

 28. 28

  Verzoek van de vaste commissie voor I&M aan de vaste commissie voor ELI om twee brieven ter behandeling over te dragen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  Verzoek van het lid Geurts om Nota van Wijziging op ELI-begroting

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitnodiging Stichting Het Delta Netwerk voor bijeenkomst met als thema 'Duurzame innovatie' d.d. 29 november 2012

 31. 31

  Uitnodiging GD voor symposium 10 jaar diergezondheidsmonitoring 'Samen voor gezondheid' d.d. 29 november 2012

 32. 32

  Uitnodiging SBNL voor kennisdag "Welkom in de Natuur" d.d. 29 november 2012

 33. 33

  Antibiotica in de veehouderij (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Q-koortsbesmetting op een melkgeitenbedrijf in Hulten (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Nahangprocedure wijziging van het Besluit identificatie en registratie van dieren in verband met het verplicht stellen van identificatie en registratie van honden

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Beantwoording verzoek vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie betreffende aanhangige ontwerp-Besluiten inzake Wet dieren (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  Voorhang ontwerp-besluit tot wijziging van het Besluit houders van dieren in verband met wijzigingen op het gebied van het doden van dieren zonder voorafgaande bedwelming (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Rapportage van de Raad van Advies voor onafhankelijke risicobeordeling Voedsel en Warenautoriteit over het jaar 2011 (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Aanbieding Evaluatie Convenant Marktontwikkeling Verduurzaming Dierlijke Producten (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op motie Ormel/Wiegman betreffende bevorderen Europese vrijstelling cisgenese

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Aanbieding van de zesde rapportage over de Nederlandse derogatie aan zoals deze naar de Europese Commissie is verzonden (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken Nederlands Opvang voor Papegaaien (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Afschrift van brief aan Nederlandse Melkveehouders Vakbond m.b.t. formeel bezwaar tegen invoering heffing bij aanvraag faunaschade door beschermde diersoorten (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Afschrift van antwoorden op de brieven van de Vereniging Gelijkberechtiging Grondbezitters (VGG) de Federatie Particulier Grondbezit (FPG) inzake uitvoeringsafspraken bij natuurakkoord (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op twee verzoeken inzake het Oostvaarderswold (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Tijdstip van toezending nota van wijziging betreffende de natuurgelden (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Voorbereiding CITES CoP en reactie op moties ingediend tijdens het VAO over het zenderen van (zee)dieren, de olifantenjacht en CITES op 4 juli jl. (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  De stand van zaken over de uitvoering van de motie ‘deelname van de Zeehondencrèche in de TSEG’ en de toezegging om in de zomer met IMARES en de Zeehondencrèche over de controverse te spreken (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Natuurherstel Westerschelde. VERTROUWELIJKE BRIEF van de Europese Commissie inzake de verplichting op grond van artikel 6, tweede lid, van de Habitatrichtlijn. De vertrouwelijke bijlage is ter vertrouwelijke inzage gelegd, alleen voor de leden, bij het Centraal Informatiepunt van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Fiche inzake Wijziging verordening langetermijnplan voor kabeljauwbestanden (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  BOR-notitie t.b.v. wetgevingsoverleg begrotingsonderzoek landbouw- en visserijsubsidies

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Verzoek van het lid Bosman een werkbezoek te brengen aan Zeeland met als onderwerp visserij

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek van het lid Lodders op korte termijn een technische briefing inzake de Meststoffenwet te organiseren

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voorstel leden Dik-Faber en Slob inzake discards

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verzoek van het lid Graus om spoedig een algemeen overleg Zeehondenwelzijn te houden.

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Brief Europese Commissie betreffende natuurcompensatie Westerschelde

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Verzoek van het lid Verhoeven (D66) om de brief van de Europese Commissie over de kritiek op de Nederlandse telecom- en mediawet alsmede een toelichting van het kabinet daarop, zo snel mogelijk doch uiterlijk dinsdagochtend 30 oktober 2012 naar de Kamer te sturen.

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verzoek van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) om de inbreng feitelijke vragen voor de ELI-begroting, onderdeel Landbouw en Natuur en voor het Diergezondheidsfonds op dinsdag 30 oktober, om 15.00 uur tot nader order uit te stellen vanwege het verschijnen van het nieuwe regeerakkoord.

  Besluit: Het verzoek is gehonoreerd. In de procedurevergadering ELI van 6 november 2012 zal een nieuwe inbrengdatum voor de feitelijke vragenrondes Begroting ELI, onderdeel Landbouw en Natuur en het Diergezondheidsfonds worden vastgesteld.