Procedurevergadering : Procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

30 mei 2012
10:00 - 11:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van
geplande overleggen, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van onderwerpen.

Deze groslijst kan in aanloop naar de procedurevergadering van 30 mei 2012 nog wijzigen.

De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer onderwerpen uit deze lijst niet verder te behandelen met het kabinet, nu dit demissionair is. Een voorstel van de commissie om een dossier controversieel te verklaren behoeft een gewone meerderheid in de commissie (een meerderheid van het aantal aanwezige leden).

Nadat de commissie heeft bepaald welke onderwerpen volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair behandeld zal worden.

Ook kan een commissie aangeven welke plenaire debatten, die al gepland staan, volgens haar geen doorgang kunnen vinden. Doorgaans vloeit dat rechtstreeks voort uit het controversieel verklaren van de betreffende onderwerpen.

Het eventueel annuleren van geplande commissie-activiteiten behoort tot de competentie van de commissies zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst
ten behoeve van plenaire behandeling worden opgenomen.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD)
 • S.A.M. Dijksma (PvdA)
 • W. van Gent (GroenLinks)
 • A. Slob (ChristenUnie)
 • M.C. Haverkamp (CDA)
 • Ch.B. Aptroot (VVD)
 • E. Ouwehand (PvdD)
 • S. de Rouwe (CDA)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • F. Bashir (SP)
 • J.S. Monasch (PvdA)
 • T.R. van Dekken (PvdA)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • L.W.E. de Jong (PVV)
 • R.W. Leegte (VVD)
 • I.S.H. de Caluwé (VVD)
 • M.P.M. Holtackers (CDA)
 • J. Houwers (VVD)
 • G.P.J. Koopmans (CDA)
 • H.J. Grashoff (GroenLinks)
 • K. Verhoeven (D66)
 • M.C.I. van der Werf (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Prioritering aanhangige wetsvoorstellen I&M

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (plattelandswoningen)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van enkele wetten in verband met de invoering van een belasting ter regulering van het verkeer (Wet regulerende heffing wegverkeer)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet bereikbaarheid en mobiliteit in verband met invoering van een versnellingstarief en verbetering van de uitvoerbaarheid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet bodembescherming met het oog op het terugbrengen van de administratieve en bestuurlijke lasten en enkele verbeteringen van de uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van diverse wetten in verband met vereenvoudiging en harmonisatie van de totstandkomingsprocedures voor algemene maatregelen van bestuur op het gebied van wonen, ruimte en milieu (voor- en nahangprocedures)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels in verband met het vaststellen van een veiligheidsnorm en het stellen van regels omtrent het gebruik van gestandaardiseerde uitrustingen en in verband met wijzigingen in het totstandkomingsproces van wegtunnels

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Crisis- en herstelwet en diverse andere wetten in verband met het permanent maken van de Crisis- en herstelwet en het aanbrengen van enkele verbeteringen op het terrein van het omgevingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Regels inzake de verstrekking van subsidies door de Minister van Infrastructuur en Milieu (Kaderwet I en M)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut naar aanleiding van de evaluatie van deze wet

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het vaststellen van emissieklassen van motorvoertuigen, het opnemen van enkele bepalingen met betrekking tot voertuigonderdelen die niet dienen te zijn goedgekeurd voor de toelating tot het verkeer op de weg en het maximeren van de prijs van het rijbewijs

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Goedkeuring van het op 2 december 2010 te Brussel tot stand gekomen Verdrag betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok “Europe Central” tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat (Trb. 2011, 27) en wijziging van de Wet luchtvaart ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1070/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 oktober 2009 tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 549/2004, (EG) nr. 550/2004, (EG) nr. 551/2004 en (EG) nr. 552/2004 teneinde de prestaties en de duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem te verbeteren (PbEU 2009 L 300)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Regels omtrent de verkrijging en het verlies van de nationaliteit van zeeschepen (Rijkswet nationaliteit zeeschepen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Intrekking van de Wet op de Raad voor de Wadden en de Wet op het Waddenfonds

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en enkele andere wetten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2010/75/EU van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 inzake industriële emissies (geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging; herschikking; PbEU L334)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de omzetting van Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU 2010, L 334)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van een aantal wetten, houdende regels betreffende zelfstandige bestuursorganen die onder de Minister van Infrastructuur en Milieu ressorteren en enige wijzigingen ter actualisatie, vereenvoudiging en verduidelijking (Aanpassingswet zbo’s IenM aan de Kaderwet zbo’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Nahang Besluit geluid milieubeheer en Invoeringsbesluit geluidproductieplafonds

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kennisgeving voorgenomen wijziging Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 25. 25

  Voorhang wijziging BABW elektronische bekendmaking verkeersbesluiten

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Ontwerpbesluit LPG-tankstations milieubeheer 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Registratiebesluit externe veiligheid en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (aanpassing aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen en wegnemen van onvolkomenheden).

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  ALGEMEEN

 29. 29

  Nieuwe begrotingsstructuur Infrastructuur en Milieu

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Jaarverslag, Slotwet en Rapport Algemene Rekenkamer Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2011

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 31. 31

  Jaarverslag, Slotwet en Rapport Algemene Rekenkamer Infrastructuurfonds 2011

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 32. 32

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) en het Infrastructuurfonds (A) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding van de beleidsdoorlichting inzake de Nota Zeehavens

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  MOBILITEIT/TRANSPORT

 35. 35

  Diverse, reeds voor het uitgestelde algemeen overleg Openbaar Vervoer geagendeerde brieven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 36. 36

  Voortgang OV-chipkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Diverse, reeds voor het verzamel AO spoor geagendeerde brieven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Railveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 39. 39

  Treinongeval zaterdag 21 april 2012

  Deze brieven zijn nog niet eerder in een procedurevergadering behandeld. Het voorstel is deze brieven te agenderen voor het nog te plannen verzamel algemeen overleg Spoor.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Aanbieding Concept-verbeterplan ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Cluster snelheidsverhoging op het spoor

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Cluster winterweer

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Vervoerplan NS en Beheerplan Prorail

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Bezoldiging directie ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Gevaarlijke stoffen spoor

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Spoorwegovergang Bilthoven

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet vanaf 2015

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Consequenties controversieel verklaren beleidsvoornemen gunning vervoerconcessie voor het hoofdrailnet

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Uitvoering motie Aptroot/Bashir (33000 XII, nr. 16) over toegankelijk ov voor mensen met een beperking

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Station Zwolle

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor

  Ten aanzien van onderstaande brieven heeft de commissie op 11 april 2012 besloten:

   

  1. Deze te betrekken bij het plenaire debat met de tijdelijke commissie Onderhoud en Innovatie Spoor (commissie Kuiken) op 22 en 23 mei 2012.
  2. De minister om een reactie op het eindrapport "Wissel op de Toekomst " van de de tijdelijke commissie Onderhoud en Innovatie Spoor te vragen, te ontvangen na het plenaire debat met de commissie Kuiken. Om die reactie is reeds verzocht.
  3. Deze te agenderen voor een - vóór het zomerreces te organiseren - algemeen overleg met de minister. Dat overleg vindt plaats op 21 juni 2012.

   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Reactie op de brief van FNV Bondgenoten inzake de “concessie voor de Betuweroute en Goederenloket 2013"

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie op brieven van FNV Spoor en personeel Keyrail m.b.t. concessie voor Betuweroute en Goederenloket 2013

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Onderzoek naar medische keuringen ten behoeve van het rijbewijs

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verkeersveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  De stand van zaken van het wetsvoorstel kilometertellerfraude

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 58. 58

  Gespreksverslag Alders met luchtvaartpartijen

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Reactie op een brief van CNV Vakmensen m.b.t. aanpassing van een AMVB inzake de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  INFRASTRUCTUUR

 61. 61

  Aanbieding rapportage van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) naar de effecten van bezuinigingen in de infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Stukken met betrekking tot Nieuwe Westelijke Oeververbinding

  Onderstaande stukken stonden geagendeerd voor een VAO NWO, welke van de plenaire agenda is afgevoerd.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Stukken met betrekking tot de doortrekking van de A15 naar de A12 in de regio Arnhem Nijmegen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 64. 64

  Ontwerp-Rijksstructuurvisie A4 Passage en Poorten en Inprikkers

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Groot project HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Voortgang van het project N50 Ens - Emmeloord

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  1e Kwartaalrapportage 2012 A2 Leidsche Rijn tunnel

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Groot Project RRAAM en informatie Kruisstation Diemen

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Aanpak en planning A27 Lunetten-Hooipolder

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Toezegging uit Algemeen Overleg MIRT 12-12-2011: plan van aanpak Social Return

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Vlaams-Nederlands Besluit inzake zeesluis Terneuzen

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Compensatieregeling voor geleden schade bij gestremde sluis Eefde

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Afschrift brief aan de Regio Twente over de voortgang planstudie Twentekanalen

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Voorkeursbeslissing sluis Eefde en Beatrixsluizen

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Besluiten Rijnlandroute en HOV net Zuid-Holland Noord

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  RUIMTE

 77. 77

  Stelselwijziging Omgevingsrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 78. 78

  Standpuntbepaling welstand

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Project Zuidas

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 80. 80

  Beschrijving van de inrichting van de voorgenomen Structuurvisie Ondergrond

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 81. 81

  Uitstel brief over de voortgang van wijzigingen met betrekking tot de Wet voorkeursrecht gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Definitieve Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  MILIEU

 84. 84

  Duurzaam hout

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 85. 85

  Toezicht op chemiebedrijven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 86. 86

  Reactie op verzoek Dikkers inzake de stofuitstoot van het bedrijf Tata Steel in IJmuiden

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Verslag van de vorderingen en afspraken om de ketenhandhaving rond asbestverwijdering te versterken

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Toezeggingen AO van 30 januari 2012 over BES- aangelegenheden op het terrein van Infrastructuur en Milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Biobrandstoffen

  Deze brieven waren geagendeerd voor het algemeen overleg Rio+20 en klimaatbeleid d.d. 31 mei 2012 van de commissie BuZa.
   

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 90. 90

  Windturbineprojecten rond de N33

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Reactie op verzoek Dikkers en Leegte over radar en windenergie (min ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Stand van zaken omtrent het emissiehandelssysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Reactie op de motie Neppérus over het uitvoeren van de aanbevelingen van het InterAcademy Council (IAC) (31793, nr. 54) en over de klimaat bijeenkomst van de Groene Rekenkamer over de brochure van de KNAW

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Kosteneffectiviteit klimaatbeleid op weg naar 2050

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Afval en grondstoffen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 96. 96

  Informatie naar aanleiding van het AO Leefomgeving 29 februari 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Reactie n.a.v. de motie van Tongeren c.s. (33 000 nr. 85) inzake voorstellen om te komen tot een efficiënter gebruik van koelwater en nuttig hergebruik van restwarmte in industriële processen en energiecentrales te stimuleren

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Reactie op verzoek Ouwehand om een kabinetsreactie op het Jaarverslag van de Commissie voor de milieueffectrappor-tage over 2011, in het bijzonder de toetsingsadviezen over de intensieve veehouderij (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Beleidsvoornemen om het systeem van handel in emissierechten voor stikstofoxiden in te trekken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 100. 100

  Inwerkingtreding van het activiteitenbesluit Landbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Beantwoording vraag van het lid Dikkers over de voormalige steenfabriek De Waalwaard in Dodewaard

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  WATER

 103. 103

  Rapport "De kwaliteit van het drinkwater in Nederland in 2010"

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Natte koeltorens

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 105. 105

  Groot project Ruimte voor de Rivier

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Groot project Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2)

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Groot project Zandmaas en Grensmaas

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 108. 108

  Aanbieding Verklaring van de 11de Trilaterale Waddenzee Regerings-conferentie te Sylt, maart 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Reactie op de motie van de leden Lucas en Jacobi (33000 XII-68) over continuering van het TTI Wetsus

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Een nieuwe loodsgeldtariefstructuur. Kabinetsstandpunt en aanbieding van het advies van de gevolgmachtigd vertegenwoordigers van de zeescheepvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 111. 111

  Afweging over een rijksbestemmingsplan Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Evaluatie van de subsidie t.b.v. de zoetwaterveren

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Kaders en uitgangspunten voor actualisering waterveiligheidsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het vestigen en functioneren van het “International Groundwater Resources Assessment Centre” in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO (Trb. 2011, 256 en Trb. 2012, 23)

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Jaarlijkse voortgangsrapportage waterbeleid in Nederland over het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 116. 116

  EUROPA

 117. 117

  Vragenlijst van de Europese Commissie, zoals aan alle lidstaten en betrokken organisaties gezonden, inzake de orientatie op verdergaande liberalisering van het openbaar vervoer.

  Te behandelen:

  Loading data
 118. 118

  Verslag van de Transportraad van 22 maart 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 119. 119

  EU voorstel: Luchthavenpakket COM (2011) 823

  Te behandelen:

  Loading data
 120. 120

  Fiche: Besluit en Mededeling over klimaatboekhouding landgebruik en bossen

  Te behandelen:

  Loading data
 121. 121

  Nederlandse inzet op veilig gebruik chemische stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 122. 122

  Fiche: Mededeling verbetering tenuitvoerlegging en handhaving van EU-milieumaatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 123. 123

  Reactie op verzoek Ouwehand m.b.t. de Nederlandse inzet in de VN Duurzaamheidsconferentie (Rio+20)

  Te behandelen:

  Loading data
 124. 124

  Geluidseisen motorvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 125. 125

  Fiche: richtlijn prioritaire stoffen waterbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 126. 126

  Fiche: Wijziging Richtlijn verpakkingen en verpakkingsafval

  Te behandelen:

  Loading data
 127. 127

  Fiche: Herziening van de batterijenrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 128. 128

  Fiche: Richtlijn verantwoordelijkheden vlaggen¬staat bij handhaving richtlijn maritieme arbeid.

  Te behandelen:

  Loading data
 129. 129

  Fiche: Wijziging Richtlijn Havenstaatcontrole

  Te behandelen:

  Loading data
 130. 130

  Fiche: Besluit toetreden of ratificeren Verdrag van Hong Kong (scheepsrecycling)

  Te behandelen:

  Loading data
 131. 131

  Fiche: Verordening scheepsrecycling

  Te behandelen:

  Loading data
 132. 132

  EU-verordening dubbelwandige olietankers i.r.t. de BES-eilanden

  Te behandelen:

  Loading data
 133. 133

  Fiche: Verordening vereenvoudiging registratie van motorvoertuigen uit een andere EU-lidstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 134. 134

  Geannoteerde agenda EU-Milieuraad 11 juni 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 135. 135

  Aanbieding geannoteerde agenda van de Transportraad op 7 juni 2012 en van een overzicht van de stand van zaken van EU-dossiers op het terrein van infrastructuur en milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 136. 136

  Geplande commissieactiviteiten

  De volgende reeds geplande en nog te plannen commissieactiviteiten zullen doorgang vinden.

   

  Reeds gepland:

  • 31-05-2012, 11.00 - 13.00 uur: Algemeen overleg Transportraad d.d. 7/8 juni 2012
  • 31-05-2012, 14.00 - 17.00: Algemeen overleg Doortrekking A15
  • 04-06-2012, 13.00 - 18.00 uur: Wetgevingsoverleg Plattelandswoningen
  • 05-06-2012, 16.00 - 18.00 uur: Algemeen overleg Milieuraad d.d. 11 juni 2012
  • 06-06-2012, 10.15 - 11.15 uur: Procedurevergadering
  • 07-06-2012, 11.00 - 14.00 uur: Algemeen overleg Grondstoffen en afval
  • 13-06-2012, 10.15 - 11.15 uur: Procedurevergadering
  • 13-06-2012 te 12.00 uur: Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  • 13-06-2012 te 12.00 uur: Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
  • 13-06-2012, 16.00 - 18.00 uur: Algemeen overleg Verkeersveiligheid
  • 14-06-2012 te 12.00 uur: Inbreng verslag (wetsvoorstel) Aanpassingswet zbo’s IenM aan de Kaderwet zbo’s)
  • 18-06-2012 te 12.00 uur: Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit LPG-tankstations milieubeheer 2013
  • 18-06-2012 te 12.00 uur: Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Registratiebesluit externe veiligheid en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (aanpassing aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen en wegnemen van onvolkomenheden).
  • 21-06-2012, 16.00 - 20.00 uur: Algemeen overleg Eindrapport Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor
  • 26-06-2012, 16.00 - 19.00 uur: Algemeen overleg Stelselwijziging Omgevingsrecht
  • 27-06-2012, 10.15 - 11.15 uur: Procedurevergadering
  • 27-06-2012 te 16.00 uur: Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 7-8 juli 2012
  • 28-06-2012, 11.00 - 16.00 uur: Algemeen overleg MIRT
  • 03-07-2012 te 16.00 uur: Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 16 - 17 juli 2012
  • 04-07-2012, 10.30 - 13.30 uur: Algemeen overleg Water
  • 26-09-2012 te 16.00 uur: Inbreng schriftelijk overleg Informele ministeriële bijeenkomst geïntegreerd maritiem beleid d.d. 8 oktober 2012
  • 10-10-2012, 10.30 - 12.30 uur: Algemeen overleg Milieuraad d.d. 25 oktober 2012

  Nog te plannen:

  • Wetgevingsoverleg Jaarverslagen
  • Algemeen overleg Risicobeleid en externe veiligheid
  • Notaoverleg concessieverlening Hoofdrailnet
  • Verzamel-AO Spoor
  • Algemeen overleg Zee- en binnenvaart
  • Algemeen overleg Noordzee en Wadden
  • Algemeen overleg Openbaar Vervoer
 137. 137

  Voorstel van het lid Verhoeven (D66) om de minister te verzoeken om in de demissionaire periode geen onomkeerbare stappen te zetten met betrekking tot de projecten Ring Utrecht en A13/A16

  Te behandelen:

  Loading data
 138. 138

  Rondvraagpunt Van Veldhoven (D66) inzake recycling

 139. 139

  Verzoek leden Bashir (SP), Monasch (PvdA), Verhoeven (D66), Van Gent (GroenLinks) en De Jong (PVV) om de minister brief te sturen over aanpassing termijn in bestuursovereenkomst met stadsregio Amsterdam inzake aanbesteding OV

  Te behandelen:

  Loading data
 140. 140

  Voorstel van het lid Van Gent (GroenLinks) om de minister te verzoeken om te reageren op een brief van gemeenteraadsfracties uit Amstelveen en deze reactie aan de Kamer te doen toekomen

Naar boven