Procedurevergadering

Procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering: "Procedurevergadering Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren) "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu d.d. 30 mei 2012
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst Infrastructuur en Milieu (groslijst controversieel verklaren) 30 mei 2012

Deelnemers


Agendapunten

2
Wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enkele andere wetten om de planologische status van gronden en opstallen bepalend te laten zijn voor de mate van milieubescherming alsmede om de positie van agrarische bedrijfswoningen aan te passen (plattelandswoningen)

Te behandelen:

4
Voorstel van wet van het lid Duyvendak tot wijziging van enkele wetten in verband met de invoering van een belasting ter regulering van het verkeer (Wet regulerende heffing wegverkeer)

Te behandelen:

12
Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 en enige andere wetten ter uitvoering van verordeningen 1071/2009/EG, 1072/2009/EG en 1073/2009/EG inzake toegang tot het beroep en de toegang tot de markt van het personenvervoer en het goederenvervoer over de weg

Te behandelen:

14
Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het vaststellen van emissieklassen van motorvoertuigen, het opnemen van enkele bepalingen met betrekking tot voertuigonderdelen die niet dienen te zijn goedgekeurd voor de toelating tot het verkeer op de weg en het maximeren van de prijs van het rijbewijs

Te behandelen:

15
Goedkeuring van het op 2 december 2010 te Brussel tot stand gekomen Verdrag betreffende de oprichting van het Functioneel Luchtruimblok “Europe Central” tussen de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk België, de Republiek Frankrijk, het Groothertogdom Luxemburg, het Koninkrijk der Nederlanden en de Zwitserse Bondsstaat (Trb. 2011, 27) en wijziging van de Wet luchtvaart ter uitvoering van verordening (EG) nr. 1070/2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 oktober 2009 tot wijziging van verordeningen (EG) nr. 549/2004, (EG) nr. 550/2004, (EG) nr. 551/2004 en (EG) nr. 552/2004 teneinde de prestaties en de duurzaamheid van het Europese luchtvaartsysteem te verbeteren (PbEU 2009 L 300)

Te behandelen:

19
Wijziging van de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de omzetting van Verordening (EU) nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en houdende wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004 (PbEU 2010, L 334)

Te behandelen:

20
Wijziging van een aantal wetten, houdende regels betreffende zelfstandige bestuursorganen die onder de Minister van Infrastructuur en Milieu ressorteren en enige wijzigingen ter actualisatie, vereenvoudiging en verduidelijking (Aanpassingswet zbo’s IenM aan de Kaderwet zbo’s)

Te behandelen:

27
Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Registratiebesluit externe veiligheid en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (aanpassing aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen en wegnemen van onvolkomenheden).

Te behandelen:

28
ALGEMEEN
34
MOBILITEIT/TRANSPORT
35
Diverse, reeds voor het uitgestelde algemeen overleg Openbaar Vervoer geagendeerde brieven

Te behandelen:

37
Diverse, reeds voor het verzamel AO spoor geagendeerde brieven

Te behandelen:

52
Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor

Details

Ten aanzien van onderstaande brieven heeft de commissie op 11 april 2012 besloten:

 

 1. Deze te betrekken bij het plenaire debat met de tijdelijke commissie Onderhoud en Innovatie Spoor (commissie Kuiken) op 22 en 23 mei 2012.
 2. De minister om een reactie op het eindrapport "Wissel op de Toekomst " van de de tijdelijke commissie Onderhoud en Innovatie Spoor te vragen, te ontvangen na het plenaire debat met de commissie Kuiken. Om die reactie is reeds verzocht.
 3. Deze te agenderen voor een - vóór het zomerreces te organiseren - algemeen overleg met de minister. Dat overleg vindt plaats op 21 juni 2012.

 

Te behandelen:

60
INFRASTRUCTUUR
62
Stukken met betrekking tot Nieuwe Westelijke Oeververbinding

Details

Onderstaande stukken stonden geagendeerd voor een VAO NWO, welke van de plenaire agenda is afgevoerd.

Te behandelen:

76
RUIMTE
83
MILIEU
93
Reactie op de motie Neppérus over het uitvoeren van de aanbevelingen van het InterAcademy Council (IAC) (31793, nr. 54) en over de klimaat bijeenkomst van de Groene Rekenkamer over de brochure van de KNAW

Te behandelen:

97
Reactie n.a.v. de motie van Tongeren c.s. (33 000 nr. 85) inzake voorstellen om te komen tot een efficiënter gebruik van koelwater en nuttig hergebruik van restwarmte in industriële processen en energiecentrales te stimuleren

Te behandelen:

98
102
WATER
114
Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake het vestigen en functioneren van het “International Groundwater Resources Assessment Centre” in Nederland als een categorie 2 centrum onder auspiciën van UNESCO (Trb. 2011, 256 en Trb. 2012, 23)

Te behandelen:

116
EUROPA
136
Geplande commissieactiviteiten

Details

De volgende reeds geplande en nog te plannen commissieactiviteiten zullen doorgang vinden.

 

Reeds gepland:

 • 31-05-2012, 11.00 - 13.00 uur: Algemeen overleg Transportraad d.d. 7/8 juni 2012
 • 31-05-2012, 14.00 - 17.00: Algemeen overleg Doortrekking A15
 • 04-06-2012, 13.00 - 18.00 uur: Wetgevingsoverleg Plattelandswoningen
 • 05-06-2012, 16.00 - 18.00 uur: Algemeen overleg Milieuraad d.d. 11 juni 2012
 • 06-06-2012, 10.15 - 11.15 uur: Procedurevergadering
 • 07-06-2012, 11.00 - 14.00 uur: Algemeen overleg Grondstoffen en afval
 • 13-06-2012, 10.15 - 11.15 uur: Procedurevergadering
 • 13-06-2012 te 12.00 uur: Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 • 13-06-2012 te 12.00 uur: Inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2012 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)
 • 13-06-2012, 16.00 - 18.00 uur: Algemeen overleg Verkeersveiligheid
 • 14-06-2012 te 12.00 uur: Inbreng verslag (wetsvoorstel) Aanpassingswet zbo’s IenM aan de Kaderwet zbo’s)
 • 18-06-2012 te 12.00 uur: Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit LPG-tankstations milieubeheer 2013
 • 18-06-2012 te 12.00 uur: Inbreng schriftelijk overleg Ontwerpbesluit houdende wijziging van het Registratiebesluit externe veiligheid en het Besluit externe veiligheid inrichtingen (aanpassing aan het Besluit externe veiligheid buisleidingen en wegnemen van onvolkomenheden).
 • 21-06-2012, 16.00 - 20.00 uur: Algemeen overleg Eindrapport Parlementair onderzoek Onderhoud en innovatie spoor
 • 26-06-2012, 16.00 - 19.00 uur: Algemeen overleg Stelselwijziging Omgevingsrecht
 • 27-06-2012, 10.15 - 11.15 uur: Procedurevergadering
 • 27-06-2012 te 16.00 uur: Inbreng schriftelijk overleg Informele Milieuraad d.d. 7-8 juli 2012
 • 28-06-2012, 11.00 - 16.00 uur: Algemeen overleg MIRT
 • 03-07-2012 te 16.00 uur: Inbreng schriftelijk overleg Informele Transportraad d.d. 16 - 17 juli 2012
 • 04-07-2012, 10.30 - 13.30 uur: Algemeen overleg Water
 • 26-09-2012 te 16.00 uur: Inbreng schriftelijk overleg Informele ministeriële bijeenkomst geïntegreerd maritiem beleid d.d. 8 oktober 2012
 • 10-10-2012, 10.30 - 12.30 uur: Algemeen overleg Milieuraad d.d. 25 oktober 2012

Nog te plannen:

 • Wetgevingsoverleg Jaarverslagen
 • Algemeen overleg Risicobeleid en externe veiligheid
 • Notaoverleg concessieverlening Hoofdrailnet
 • Verzamel-AO Spoor
 • Algemeen overleg Zee- en binnenvaart
 • Algemeen overleg Noordzee en Wadden
 • Algemeen overleg Openbaar Vervoer
137
Voorstel van het lid Verhoeven (D66) om de minister te verzoeken om in de demissionaire periode geen onomkeerbare stappen te zetten met betrekking tot de projecten Ring Utrecht en A13/A16

Te behandelen:

138
Rondvraagpunt Van Veldhoven (D66) inzake recycling
139
Verzoek leden Bashir (SP), Monasch (PvdA), Verhoeven (D66), Van Gent (GroenLinks) en De Jong (PVV) om de minister brief te sturen over aanpassing termijn in bestuursovereenkomst met stadsregio Amsterdam inzake aanbesteding OV

Te behandelen:

140
Voorstel van het lid Van Gent (GroenLinks) om de minister te verzoeken om te reageren op een brief van gemeenteraadsfracties uit Amstelveen en deze reactie aan de Kamer te doen toekomen