Procedurevergadering : Procedures (groslijst controversieel verklaren)

De vergadering is geweest

31 mei 2012
13:30 - 15:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van geplande overleggen, ten behoeve van het eventueel “controversieel verklaren” van onderwerpen.
De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of meer onderwerpen uit deze lijst niet verder te behandelen met het kabinet, nu dit demissionair is. Een voorstel van de commissie om een dossier controversieel te verklaren behoeft een gewone meerderheid in de commissie (een meerderheid van het aantal aanwezige leden).
Nadat de commissie heeft bepaald welke onderwerpen volgens haar als controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst geplaatst die plenair behandeld zal worden.
Ook kan een commissie aangeven welke plenaire debatten, die al gepland staan, volgens haar geen doorgang kunnen vinden. Doorgaans vloeit dat rechtstreeks voort uit het controversieel verklaren van de betreffende onderwerpen.
Het eventueel annuleren van geplande commissie-activiteiten behoort tot de competentie van de commissies zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst worden opgenomen.

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  R. de Roon (PVV)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • A. Elissen (PVV)
 • T. Dibi (GroenLinks)
 • A. Marcouch (PvdA)
 • P.E. Smeets (PvdA)
 • J.A. Hennis-Plasschaert (VVD)
 • G.A. van der Steur (VVD)
 • J. Taverne (VVD)
 • C. van Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD)
 • A.G. Schouw (D66)
 • M.A. Berndsen (D66)
 • C. Çörüz (CDA)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • C.J. Schouten (ChristenUnie)
 • J. Recourt (PvdA)
 • L.T. Bouwmeester (PvdA)
 • L.G.J. Voortman (GroenLinks)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • E. Ouwehand (PvdD)

Agendapunten

 1. 1

  Voorstel van wet van het lid Çörüz tot wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de verruiming van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen vanaf de leeftijd van veertien jaar

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van de leden Recourt, Smilde en Schouten tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord (strafbaarstelling negationisme)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika inzake de verwerking en overdracht van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) door luchtvaartmaatschappijen aan het Ministerie van Binnenlandse Veiligheid van de Verenigde Staten van Amerika (PNR-Overeenkomst 2007) met briefwisseling en verklaring (Trb. 2007, 129)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (PbEU L 350)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht BES met het oog op de verruiming van de mogelijkheden tot strafrechtelijke aanpak van huwelijksdwang, polygamie en vrouwelijke genitale verminking

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met het verbeteren van de aanpak van het rijden onder invloed van drugs

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en enige andere wetten in verband met de verhoging van griffierechten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201X (verruiming fouilleerbevoegdheden)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Faillissementswet en enige andere wetten in verband met de bevoorrechting van vorderingen, het verbinden van een bijzonder verhaalsrecht aan bepaalde vorderingen en de invoering van de mogelijkheid van een vereenvoudigde afwikkeling van faillissement

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Implementatie van het kaderbesluit nr. 2003/80/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 27 januari 2003 inzake de bescherming van het milieu door middel van het strafrecht (PbEG L 29)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voorstel van wet van de leden Timmer en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht met betrekking tot rechtsmacht en strafmaat ter zake van internationale kinderontvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voorstel van de leden Wilders en Fritsma tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met een verbod op het dragen van boerka’s of nikaabs op een openbare plaats (boerkaverbod)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene wet inzake rijksbelastingen in verband met de tenuitvoerlegging van een beschikking van de Commissie van de Europese Gemeenschappen of een rechterlijke uitspraak inzake staatssteun, alsmede wijziging van het Burgerlijk Wetboek om de procedure voor het vaststellen van de wettelijke rente aan te passen (terugvordering staatssteun)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek houdende regels voor de vereniging of stichting tot instandhouding van een maatschappelijke onderneming

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wijziging van de Uitvoeringswet verordening Europese betalingsbevelprocedure in verband met de concentratie van de Europese betalingsbevelprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht, de Penitentiaire beginselenwet en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband met het opheffen van de samenloop van regelingen inzake het tijdelijk verlaten van de inrichting tijdens de voorlopige hechtenis en enige wijzigingen van het Wetboek van Strafvordering in verband met de schorsing en de beëindiging van de voorlopige hechtenis van een ongewenst verklaarde vreemdeling uit te sluiten en een wijziging van het Wetboek van Strafvordering met betrekking tot de beëindiging van de voorlopige hechtenis

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Wijziging van enige bepalingen van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek inzake curatele, onderbewindstelling ter bescherming van meerderjarigen en mentorschap ten behoeve van meerderjarigen en enige andere bepalingen (Wet wijziging curatele, beschermingsbewind en mentorschap)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de wijziging van het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bescheiden

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Faillissementswet teneinde de collectieve afwikkeling van massavorderingen verder te vergemakkelijken (Wet tot wijziging van de Wet collectieve afwikkeling massaschade)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van minimumstraffen in geval van recidive bij misdrijven waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld (minimumstraffen voor recidive bij zware misdrijven)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2011/7/EU van het Europees Parlement en de Raad van 23 februari 2011 betreffende bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties (PbEU L48/1)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht en enkele andere wetten in verband met de aanpassing van het materieel strafrecht aan recente ontwikkelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitvoering van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Goedkeuring van het op 31 januari 1995 te Straatsburg tot stand gekomen Verdrag inzake de sluikhandel over zee, ter uitvoering van artikel 17 van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen de sluikhandel in verdovende en psychotrope stoffen (Trb. 2010, 165 en 239)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Rechtshandhaving en criminaliteitsbestrijding

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Rechtspleging en rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Jeugd

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 42. 42

  Politie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 43. 43

  Nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Sanctietoepassing/reclassering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Europa

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Beroepsgroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Auteursrecht

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 48. 48

  Civiel recht

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Overig

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 50. 50

  Plenaire debatten

  1. Het plenaire debat over wettelijke beperking op de vrijheid van meningsuiting kan doorgang vinden. 
  2. Het plenaire debat over het rapport van defence for Children over rechten van kinderen in politiecellen kan doorgang vinden.
  3. Het plenaire debat over de gevolgen van de eigen bijdrage in de ggz kan doorgang vinden. 
  4. Het plenaire debat over veroordeelde criminelen die gewoon vrij lopen kan doorgang vinden. 
  5. Het plenaire debat over de berichtgeving over castratie van minderjarigen binnen katholieke internaten kan doorgang vinden.
  6. Het plenaire debat over het bericht dat mensenhandel fors is toegenomen kan doorgang vinden.
 51. 51

  Commissie-overleggen

  1. Het algemeen overleg over tbs zal nog voor het zomereces worden gepland.
  2. Het algemeen overleg over reclassering zal nog voor het zomerreces worden gepland.
  3. Het wetgevingsoverleg over de implementatie van het kaderbesluit nr. 2008/978/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 18 december 2008 betreffende het Europees bewijsverkrijgingsbevel ter verkrijging van voorwerpen, documenten en gegevens voor gebruik in strafprocedures (32717) op 4 juni 2012  zal doorgang vinden.
  4. Het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 6 juni 2012 zal doorgang vinden.
  5. Het wetgevingsoverleg over het Jaarverslag op 21 juni 2012 zal doorgang vinden.
  6. Het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 13 september 2012 zal doorgang vinden.
  7. Het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 24 oktober 2012  zal doorgang vinden.
  8. Het algemeen overleg over de JBZ-Raad op 5 december 2012  zal doorgang vinden.
    
 52. 52

  Nog niet geplande/uitgestelde commissie-overleggen

  1. Het wetgevingsoverleg over de Wet forensische zorg (voortzetting) kan worden gepland. 
  2. Het uitgestelde wetgevingsoverleg over de wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen kan worden gepland.
  3. Het uitgestelde wetgevingsoverleg over de wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b kan worden gepland. 
  4. Het uitgestelde algemeen overleg over de brand bij Chemie-Pack te Moerdijk zal na ontvangst van ontbrekende stukken worden gepland.
  5. Het algemeen overleg over de jaarwisseling 2012-2012 en consumentenvuurwerk zal na ontvangst van de gevraagde brief worden gepland.
  6. Het algemeen overleg over kansspelbeleid wordt definitief geannuleerd (onderliggende stukken zijn controversieel verklaard).
  7. Het algemeen overleg over draagmoederschap zal na ontvangst van de brief van de minister van VWS worden gepland.
  8. Het uitgestelde algemeen overleg over het gevangeniswezen kan worden gepland.
  9. Het algemeen over het gevangeniswezen II zal te zijner tijd worden gepland.
  10. Het algemeen overleg over de rapportagebrief internationale misdrijven 2009 wordt geannuleerd.
  11. Het algemeen overleg over gerechtsdoorwaarders zal te zijner tijd worden gepland. 
  12. het algemeen over de eindevaluatie van de Wet maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast zal te zijner tijd worden gepland.
  13. Het algemeen overleg over justitiële jeugdinrichtingen zal te zijner tijd worden gepland. 
  14. Het algemeen over prostitutie en mensenhandel zal te zijner tijd worden gepland, tenzij het plenaire debat eerder plaatsvindt. In dat laatste geval zullen de stukken van het algemeen overleg bij het plenaire debat worden betrokken.
  15. Het algemeen overleg over slachtofferbeleid zal te zijner tijd worden gepland. 
  16. Het algemeen overleg over strafrechtelijke onderwerpen zal te zijner tijd worden gepland.
  17. Het algemeen overleg over auteursrechten zal te zijner tijd worden gepland.
  18. Het algemeen overleg over nationale veiligheid, crisisbeheersing en brandweerzorg zal te zijner tijd worden gepland.
  19. Het algemeen over de rapport van de Algemene Rekenkamer "Prestaties in de strafrechtsketen" kan worden gepland.
  20. Het algemeen overleg over de jaarlijkse voortgangsrapportage contraterrorismestrategie zal te zijner tijd worden gepland.

   

 53. 53

  Rondetafelgesprekken, gesprekken en werkbezoeken

  1. Het rondetafelgesprek over huwelijksdwang, achterlating van vrouwen, polygamie en vrouwelijke genitale verminking op 7 juni 2012 zal doorgang vinden. 
  2. Het gesprek met wetenschappers over de benoemings-/voordrachtsprocedure leden van de Hoge Raad op 7 juni 2012  zal doorgang vinden.
  3. Het werkbezoek aan het Nationaal Cyber Security Centrum kan worden gepland.
  4. Het werkbezoek aan het Functioneel Parket over financieel-economische criminaliteit kan worden gepland.