Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

21 november 2012
14:45 - 15:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • T.M. Jadnanansing (PvdA)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • M.A. Berndsen-Jansen (D66)
 • A.G. Schouw (D66)
 • J.M.A.M. de Wit (SP)
 • K.H.D.M. Dijkhoff (VVD)
 • J. Taverne (VVD)
 • P. Oskam (CDA)
 • M. Azmani (VVD)
 • A. Marcouch (PvdA)
 • F. van Oosten (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  33112 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201x (verruiming fouilleerbevoegdheden)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Voorstel van wet van het lid Helder tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met onder andere de verruiming van de groepsaansprakelijkheid bij openlijke geweldpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Nota van wijziging inzake aanpassing van de Wet militaire strafrechtspraak, het Wetboek van Militair Strafrecht en de Wet militair tuchtrecht in verband met gewijzigde regelgeving en herstel van technische onvolkomenheden

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Intrekking wetsvoorstel 31734 wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de uitvoering van de op 26 juli 2007 te Washington tot stand gekomen PNR-Overeenkomst 2007

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Veiligheid en Justitie (VI) voor het jaar 2013

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Protocol tussen de Benelux-Staten (het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden) en Montenegro ter uitvoering van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de Republiek Montenegro betreffende de overname van personen die zonder vergunning op het grondgebied verblijven

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op de brief van The Maastricht Forensic Institute (TMFI)inzake de toekomst van het forensisch onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Verminderde bereikbaarheid alarmnummer 112 op 31 oktober 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Kritische deskundigen geweerd uit rechtszaal

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Crisisbeheersing in het digitale domein

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Evaluatie verplichte aangifte strafbare feiten in de tbs

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toestemming deelname Rondetafelgesprek forensisch onderzoek

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Toezegging inzake onderzoek naar de situatie waarbij kinderen opgroeien in zogenoemde meeroudergezinnen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op een brief betreffende auteursrechten van vertalers

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Jaarverslag College van Toezicht Auteursrecht 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de motie van lid Elissen c.s. (33000 VI, nr. 42) m.b.t. ambulances op de busbaan

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Asielbeleid voor Iraanse christenen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen Schouw tijdens de procedurevergadering van de Algemene Commissie voor I&A over de driemaandelijkse voortgangsrapportage INDiGO

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Psychische problemen en suïcide bij vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 25 en 26 oktober 2012 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aandachtspunten bij de begroting 2013 van de minister van Veiligheid en Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Algemeen overleg over de clubpas

 23. 23

  Planning op korte termijn van eerder uitgestelde werkbezoeken van de voormalige commissie Immigratie en Asiel aan de Dienst Terugkeer & Vertrek en de 1F-unit van de Immigratie- en Naturalisatiedienst

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Faillissementsfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op motie-De Wit ingediend tijdens de behandeling van de Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken (33108)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Behandeling van de Wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de positie van de korpschef en van de regioburgemeester alsmede enkele andere verbeteringen (33368)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Gescheiden behandeling van asiel- en vreemdelingenzaken en overige JBZ-onderwerpen in het algemeen overleg over JBZ-raad

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanhangige wetsvoorstellen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verzoek ontvangst Italiaanse parlementaire delegatie op 5 december 2012 ten behoeve van procedurevergadering Veiligheid en Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Brievenlijst

 31. 31

  Situatie rondom energiecentrale Electrabel

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  EU-stafnotitie selectie Europese prioriteiten Immigratie en Asiel 2013