Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu "Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu d.d. 25 april 2012
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu d.d. 25 april 2012

Deelnemers


Agendapunten

1
Brievenlijst
2
Uitnodigingen werkbezoeken

Details

Besluit: naar aanleiding van de annulering van het werkbezoek Asbest, d.d. 13 april 2012, wordt besloten om voorlopig geen werkbezoeken meer te brengen in commissieverband. (Toekomstige) Uitnodigingen voor werkbezoeken worden tot nader order overgelaten aan individuele leden / fracties.

3
Geannuleerd werkbezoek Asbest d.d. 13 april 2012
4
Uitnodiging Randstad Waterbaan en meerdere organisaties voor congres "Duurzaam economisch gebruik van binnenlandse vaarwegen" d.d. 31 mei 2012
5
Uitnodiging RONA voor werkbezoek aan IJssellijn, Twentelijn en Twentekanaallijn
6
Uitnodiging Provincie Zeeland voor Statendag i.h.k.v. de Zuidwestelijke Delta d.d. 15 juni 2012
7
Uitnodiging Provincie Flevoland en gemeente Lelystad voor werkbezoek aan Lelystad Airport
8
Inventarisatie voorstellen buitenlandse werkbezoeken in commissieverband
10
Uitnodiging VolkerRail Nederland, namens ondernemingsraden vertegenwoordigd in POR, voor gesprek over de ontwikkelingen in de spoorbranche d.d. 21 mei 2012
11
Verzoek Safety Lights om gesprek met vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu over oplossingen voor de meeste verkeersongelukken
12
Uitnodiging Waterschap Veluwe voor de opening rioolwaterzuiveringsinstallatie met Nereda-technologie d.d. 8 mei 2012
14
Brief van het Presidium inzake de parlementaire behandeling van de verantwoordingsstukken over 2011 en van de suppletoire begrotingen samenhangende met de Voorjaarsnota

Te behandelen:

15
Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlandsgrondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

Te behandelen:

25
Behandeling van de projecten uit het MIRT-Projectenboek

Details

De minister van I&M heeft de Kamer tijdens het notaoverleg MIRT van 12 december 2011 geinformeerd over het feit dat zij vanaf 2012 eens per jaar bestuurlijke overleggen zal voeren in het kader van het MIRT, in plaats van twee keer per jaar zoals gebruikelijk was (zie het bijgevoegde verslag van dat notaoverleg). De Kamer zal dus geen brief ontvangen over de uitkomsten van de bestuurlijke overleggen MIRT.

38
EU-stafnotitie Inzet interparlementaire conferentie Rio+20 en 7e MAP 14-15 mei te Kopenhagen
40
Ontbijtbijeenkomst commissie IM met wetenschappers over “Gebruik van modellen in het toezicht op Milieuwetgeving” in het kader van de pilot Parlement en Wetenschap d.d. 26 april 2012, 8.30 - 10.15 uur
41
Stafnotitie houdende voorstel tot organiseren technische briefing door Planbureau voor de Leefomgeving over (nog te publiceren) klimaatrapporten
42
Uitkomst e-mailprocedure d.d. 12 april 2012 - Inventarisatie data voor werkbezoek aan de A2 Leidsche Rijn tunnel

Te behandelen:

43
Uitkomst e-mailprocedure d.d. 19 april 2012 inzake voorstel lid Wiegman-Van Meppelen Scheppink om Aldersakkoord Lelystad van agenda AO Luchtvaart 19 april te halen

Te behandelen:

44
Uitkomst e-mailprocedure d.d. 18 april 2012 - Voorstel van het lid Slob (CU) om aanvullende vragen te stellen over de Nieuwe Westelijke Oeververbinding