Procedurevergadering : Procedurevergadering cie. Immigratie en Asiel

De vergadering is geweest

21 december 2011
13:30 - 14:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: algemene commissie voor Immigratie, Integratie en Asiel

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  H. Brinkman (PVV)
 • T. Dibi (GroenLinks)
 • S.R. Fritsma (PVV)
 • R.W. Knops (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Afschrift van van een reactie op de brief van de gemeente Amsterdam over het terugkeerbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging subsidiebeleid voor vrijwillige, duurzame terugkeer en herintegratie van ex-asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 6 december 2011 inzake Achughbabian (C-329/11)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Naturalisatie van vreemdelingen met een Ranov-vergunning

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Fiche Mededeling “Slimme grenzen - opties en te volgen weg”

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  EU-voorstel: Mededeling Solidariteit binnen de EU op het gebied van asielzaken COM(2011)835

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  EU-prioriteiten

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Brief van de voorzitter van de cie EU-Zaken inzake de plaatsing van een behandelvooorbehoud t.a.v. EU-voorstel: verordening Oprichting Europees grensbewakingssysteem (Eurosur)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapport van de Raad voor Rechtsbijstand "Evaluatie spreekuur vreemdelingenbewaring het Juridisch Loket," voorzien van een kabinetsreactie

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Rondetafelgesprek over het Groenboek gezinshereniging (ad-hocprocedure op 13 en 15 december 2011)

  • Op grond van een ad-hocprocedure d.d. 13 december 2011 hebben de fracties inbreng kunnen leveren ten aanzien van te nodigen personen/instanties in aanvulling op/in afwijking van het conceptprogramma.
  • Door middel van een ad-hocprocedure d.d. 15 december 2011 heeft een meerderheid van de commissie ingestemd met het definitieve programma.
 12. 12

  Selectie Europese prioriteiten 2012 I&A

  Door middel van een ad-hocprocedure d.d. 14 december 2011 hebben de fracties hun selectie voor Europese prioriteiten, subsidiariteitstoets en behandelvoorbehoud aangegeven.

 13. 13

  Reactie op verzoek Dibi over alle in Nederland grootgebrachte en gewortelde kinderen die dreigen te worden uitgezet naar een voor hen vreemd land in plaats van ingezet in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op amendement Spekman (33000 VII nr. 31) over het in de praktijk terugbrengen van de beslistermijn op een verblijfsvergunning asiel naar drie maanden

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beleidsontwikkelingen op het gebied van het landgebonden asielbeleid Libië.

  Te behandelen:

  Loading data