Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Milieu

De vergadering is geweest

21 december 2011
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Klompézaal
Commissie: Infrastructuur en Milieu

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  J.F. Snijder-Hazelhoff (VVD)
 • M.C. Haverkamp (CDA)
 • M.P.M. Holtackers (CDA)
 • Ch.B. Aptroot (VVD)
 • D.M. Samsom (PvdA)
 • R.W. Leegte (VVD)
 • W. van Gent (GroenLinks)
 • L.W.E. de Jong (PVV)
 • F. Bashir (SP)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • I.S.H. de Caluwé (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging Bosschap, bedrijfschap voor bos en natuur voor nationale bossenconferentie d.d. 13 december 2011

 3. 3

  Voorstellen AAC om de kwaliteit en het naleefgedrag in de asbestsector te verbeteren en tevens uitnodiging om een workshop asbest bij te wonen

 4. 4

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Rapportages m.b.t. de Crisis- en herstelwet

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Toezegging n.a.v. het AO Programma Eenvoudig Beter m.b.t. de Invoeringswet Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (31953)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met de implementatie van de derde rijbewijsrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wetsvoorstel inzake Herstel van wetstechnische gebreken alsmede andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetten op of in verband met het terrein van infrastructuur en milieu (32844)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen en enige andere wetten in verband met de totstandkoming van een basisnet (Wet basisnet)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (XII) voor het jaar 2011 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet milieubeheer en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie herziening EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten (32 667)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Reactie op het eindadvies van het Strategisch Beraad Verkeersinformatie en Verkeersmanagement (SBVV)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken over het advies inzake een nieuwe loodsgeldtariefstructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken rond de zeeverkeerscentrale Waddenzee

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek commissie om het onderzoek naar verkeersveiligheideffecten van de snelheidsverhoging per ommegaande aan de Kamer te doen toekomen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stikstofdepositie door wegverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Veiligheid bij wegwerkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding FENS-rapportages over het tweede en derde kwartaal van 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reisverbod openbaar vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek commissie over een viertal klachtbrieven van personen die problemen ondervinden van werkwijze CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Besluiten prioritaire infrastructuurprojecten in de Zuidvleugel

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Voorstel lid Bashir (SP) voor het inplannen van een werkbezoek aan het gebied waar het Kabinet de Blankenburgtunnel wil laten aanleggen en een rondetafelgesprek organiseren over de tunnelvarianten Blankenburg- en Oranjetunnel

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Informatie over de financiële HSA-problematiek (de vervoerder op de HSL-Zuid) en over het beleidsvoornemen inzake de vervoerconcessie voor het Hoofdrailnet vanaf 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitstel van beantwoording van de lijst van vragen inzake de 29e Voortgangsrapportage HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Lijst van vragen en antwoorden inzake het MIRT-projectenboek 2012

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Nationale koppen bij Tunnelwetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Aanbieding Notitie Kansrijke oplossingsrichtingen van het Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Lijst van vragen en antwoorden over de Eerste Voortgangsrapportage Groot Project RRAAM (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Standpuntbepaling welstand

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbieding van het RIVM-rapport Sanering windturbinegeluid

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toezicht en handhaving bij BRZO-bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voorstel lid Leegte (VVD) tot planning van tweede termijn van het algemeen overleg Duurzaam inkopen en Palmolie vóór het kerstreces

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Schriftelijke antwoorden n.a.v. het AO Duurzaam Inkopen over duurzaam inkopen en palmolie (sts I&M)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Antwoord vragen Ouwehand gesteld tijdens het AO Duurzaam Inkopen en Palmolie van 1 december jl. (sts ELI)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verzoek inzake uitvoering van de motie Koopmans/Snijder-Hazelhoff over aanpassing van het Besluit algemene regels voor inrichitngen milieubeheer (agrarische activiteiten) (29383, nr. 158)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Reactie op verzoek commissie om een brief n.a.v. het dodelijke ongeval in zwembad Tilburg

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Uitvoering van de motie Wiegman-Van Meppelen Scheppink c.s. (29383, nr.185), m.b.t de energiebalans van bodemenergiesystemen en motie Van Veldhoven-Van der Werf (29383, nr.182), m.b.t het energie-rendement

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Brief n.a.v. de toezeggingen gedaan tijdens het wetgevingsoverleg Water

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Procedure voor het aanmelden van Europese prioriteiten voor de commissie I&M.

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken betreffende vaststelling van de broeikasgaswaarde voor teerzandolie en EU voorstel Bewakings- en rapportagemechanisme broeikasgassen (COM (2011) 789)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Uitkomst klimaatconferentie Durban

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  EU voorstel: Luchthavenpakket COM (2011) 823

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Uitnodiging voor een werkbezoek aan de vaste commissie voor Bouwen, Wonen en Verkeer van de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen

 46. 46

  Nadere informatie buiten gebruikstellen bodemenergiesystemen

  Te behandelen:

  Loading data