Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie

De vergadering is geweest

21 december 2011
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Veiligheid en Justitie

Bijlage

Deelnemers

 • R. de Roon (PVV)
 • K. Arib (PvdA)
 • J. Taverne (VVD)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • B.C. de Liefde (VVD)
 • J. Recourt (PvdA)
 • G.A. van der Steur (VVD)
 • M.A. Berndsen (D66)
 • C. Çörüz (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet van 30 september 2010 tot invoering van een nieuw griffierechtenstelsel in burgerlijke zaken (Reparatiewet griffierechten burgerlijke zaken)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  32450 Tweede nota van wijziging inzake de Wet aanpassing bestuursprocesrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Gemeentewet, de Wet wapens en munitie en de Politiewet 201X (verruiming fouilleerbevoegdheden)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Mededeling dat het intitiatief Heerts, Smilde en Anker over het opheffen van de strafrechtelijke immuniteit wordt overgenomen door de leden Recourt, Smilde en Schouten

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ter verduidelijking van de artikelen 297a en 297b

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Opiumwet in verband met de strafbaarstelling van handelingen ter voorbereiding of vergemakkelijking van illegale hennepteelt

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  "Perspectief op 2015" van het Openbaar Ministerie (OM)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek Arib over de uitnodiging van de As-Soenah moskee aan een omstreden imam

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Brief over de Vereniging Martijn zoals toegezegd tijdens het plenaire debat

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op de vragen gesteld tijdens het mondelinge vragenuur van 15 november 2011 door het lid Van der Steur over de wettelijke regeling inzake de meerdaadse samenloop

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 27

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Werkgeversinzet nieuw arbeidsvoorwaardenbeleid politietop

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Naleving van voorschriften rond bevragingen van identificerende gegevens via het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecommunicatie (CIOT)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Toezeggingen inzake nationale veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Verzamelbrief financieel-economische criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie om een reactie van de commissies van toezicht op de politiecellen op het rapport "Eenpaar nachtjes in de cel" van Defence for Children

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanscherping gedoogcriteria coffeeshops

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Overdracht aan uitstapprogramma's aan gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) Literatuuronderzoek Privatisering Gevangeniswezen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Schriftelijke reactie op verzoek van het lid Smeets, gedaan tijdens het algemeen overleg over auteursrechten, inzake het digitaliseren van cultureel erfgoed

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Reactie op verzoek Bouwmeester over de penitentiair psychiatrische centra (ppc’s) in het gevangeniswezen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Nadere informatie over forensisch psychiatrische kliniek De Woenselse Poort te Eindhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Dossier van Klaas-Carel Faber in Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad 13-14 december 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Fiche Mededeling sterker Europees antwoord op de drugsproblematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Fiche: Richtlijn jaarlijkse financiële rapportage ondernemingen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Advies European Data Protection Supervisor (EDPS) over het PNR-akkoord met de VS

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Wetsvoorstel Implementatiewet EG-richtlijn 2008/51 inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens (Kamerstuk 32721) als hamerstuk aanmelden voor 22 december 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitvoering van de moties ingediend bij de behandeling van wetsvoorstel Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit (32264)

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Algemeen overleg over het Actieprogramma criminele jongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Brievenlijst

 32. 32

  Uitstel van het algemeen overleg over auteursrechten op 8 december 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Samenvoeging van de algemeen overleggen op 8 december 2011 over de JBZ-Raad en over de implementatie van het Stockholmprogramma 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Kabinetsreactie op rapport van de European Data Protection Supervisor (EDPS) over het PNR-akkoord met de VS

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Rondetafelgesprek naar aanleiding van het eindrapport van de commissie-Deetman

  Te behandelen:

  Loading data