Debat geweest
12 oktober 2011 | 14:30 - 15:30
Procedurevergadering

Procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie

Procedurevergadering: "Procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie"Deze vergadering is geweest

Bijlagen

Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst procedurevergadering VJ d.d. 12 oktober 2011
Agenda procedurevergadering
Download Agenda procedurevergadering commissie VJ d.d. 12 oktober 2011

Deelnemers


Agendapunten

2
32863 Nota van wijziging inzake partiële wijziging van een aantal wetten op het gebied van Veiligheid en Justitie (Verzamelwet Veiligheid en Justitie 2011)

Te behandelen:

3
Reactie op het nader gewijzigd amendement van het lid Bouwmeester (32264, nr. 21) inzake Wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit

Te behandelen:

4
Wijziging van de Opiumwet en de Wet wapens en munitie in verband met de verruiming van de kring van ambtenaren, belast met de opsporing van de in deze wetten strafbaar gestelde feiten, alsmede van enkele andere wettelijke voorschriften van strafvorderlijke aard

Te behandelen:

6
Voorstel van wet van het lid Van Dam tot herstel van een mogelijk wetstechnisch gebrek met betrekking tot het overgangsrecht in de Wet van 26 november 2010, houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten) (Stb. 2010, 789)

Te behandelen:

7
32576 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Advocatenwet, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten ter versterking van de cassatierechtspraak (versterking cassatierechtspraak)

Te behandelen:

8
32612 Tweede nota van wijziging inzake de Wet prejudiciële vragen aan de Hoge Raad

Te behandelen:

9
32426 Tweede nota van wijziging inzake de Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht

Te behandelen:

10
Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders dan door adoptie

Te behandelen:

11
Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie in verband met de implementatie van Besluit 2009/426/JBZ van 16 december 2008 inzake het versterken van Eurojust en tot wijziging van Besluit 2002/187/JBZ van 28 februari 2002 betreffende de oprichting van Eurojust teneinde de strijd tegen ernstige vormen van criminaliteit te versterken

Te behandelen:

12
Voorhangprocedure ontwerp van een besluit tot wijziging van de bijlage, bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften alsmede de bijlage bij het Besluit OM-afdoening onderscheidenlijk het Transactiebesluit 1994 in verband met onder meer een verhoging van de tarieven

Te behandelen:

13
Overzicht wetsvoorstellen aangemeld voor plenaire behandeling
19
Bevindingen quick scan bij zes gebruikers van het Centraal Informatiepunt Onderzoek Telecomgegevens (CIOT)

Te behandelen:

21
22
23
Nazending van een bijlage bij wijziging van de Wet veiligheidsregio’s in verband met de oprichting van het Instituut Fysieke Veiligheid en in verband met de volledige regionalisering van de brandweer (32841)

Te behandelen:

30
Kabinetsreactie op het rapport 'Koude uitsluiting' en reactie op een voorstel van Berndsen om huwen buiten gemeenschap van goederen als hoofdregel in het Burgerlijk Wetboek op te nemen

Te behandelen:

37
Kabinetstandpunt inzake de hervormingen van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en de toetreding van de Europese Unie tot het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens

Te behandelen:

39
Verdere procedure met betrekking tot de positie van kinderen als nabestaanden van geweldsslachtoffers
40
Werkbezoek aan Denemarken
44
Uitnodiging van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor het algemeen overleg over prostitutie en menshandel op 16 november 2011

Te behandelen:

47
Brievenlijst
48
Toevoeging van de brief over de toepassing buitenlands recht door Nederlandse rechter aan de agenda van het algemeen overleg over huwelijks- en echtscheidingsrecht op 29 september 2011
49
Verzoek Google Nederland om gesprek met vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over internet privacy d.d. 21 november 2011
52
Indiening onderzoeksvoorstellen ten behoeve van de toekomst- en onderzoeksagenda 2012
53
Overdragen van de brief staatssecretaris van Veiligheid en Justitie inzake stand van zaken acute financiële problematiek bij bureaus jeugdzorg aan de commissie voor Jeugdzorg

Te behandelen:

54
BOR-notitie Begroting 2012 Ministerie van Veiligheid en Justitie