Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Justitie

De vergadering is geweest

5 oktober 2010
16:00 - 17:00 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K. Arib (PvdA)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)
 • F. Teeven (VVD)
 • P. de Krom (VVD)
 • T. Dibi (GroenLinks)
 • M. Peters (GroenLinks)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • J. Recourt (PvdA)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • M.A. Berndsen (D66)
 • J.A. Hennis-Plasschaert (VVD)
 • G.A. van der Steur (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met aanpassing van de bedragen waartoe de aansprakelijkheid van de vervoerder bij vervoer door de lucht is beperkt op grond van het Verdrag van Montreal tot het brengen van eenheid in enige bepalingen inzake het internationale luchtvervoer (Trb. 2000, 32)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  32250 2e Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet op het notarisambt n.a.v. de evaluatie van die wet

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht in verband met de bevoegdheid tot aanpassing en terugvordering van bonussen en winstdelingen van bestuurders en dagelijks beleidsbepalers en deskundigheidstoetsing van commissarissen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Tweede nota van wijziging Vaststellings- en Invoeringswet Boek 10 Burgerlijk Wetboek

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Subsidiebesluit Centraal Orgaan opvang asielzoekers 2005

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 22

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op het jaarverslag van het College bescherming persoonsgegevens 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Rapportage Ministerie van Justitie over Behandeling Burgerbrieven 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Afschrift van de brief aan VluchtelingenWerk betreffende uitzettingen naar Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoeksrapport 'Communicerende grondslagen van extraterritoriale rechtsmacht'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op de brief van de Stichting Pro Auto m.b.t. administratiekosten CJIB

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Capaciteitsplan justitiële jeugdinrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering van moties en toezeggingen inzake het wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van het wederrechtelijk verkregen voordeel (32 194)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Afschrift van de brief aan de Eerste Kamer inzake de aanbieding van het Eindrapport Nulmeting Wet Bewaarplicht telecommunicatiegegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Opzet van het incidentonderzoek door het IGZ n.a.v. de dood van een zwangere Somalische vrouw in het asielzoekerscentrum (AZC) van Leersum

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Conceptbrief subsidiariteitstoets EU-voorstel Richtlijn seizoensarbeiders

 19. 19

  Fiche: Mededeling het terrorismebestrijdingsbeleid van de EU belangrijkste resultaten en nieuwe uitdagingen

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad, 7-8 oktober 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Vaststelling van een nieuwe Politiewet (Politiewet 200.)

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met nationale visa en enkele andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met wijzigingen van de regeling van de voorwaardelijke veroordeling en de regeling van de voorwaardelijke invrijheidstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten tot versterking van de positie van de rechter-commissaris (Wet versterking positie rechter-commissaris)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Wijziging van de Telecommunicatiewet in verband met de aanpassing van de bewaartermijn voor telecommunicatiegegevens met betrekking tot internettoegang, e-mail over het internet en internettelefonie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties 2008 en het Wetboek van Strafvordering ter implementatie van kaderbesluit 2009/299/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 26 februari 2009 tot wijziging van kaderbesluit 2002/584/JBZ, kaderbesluit 2005/214/JBZ, kaderbesluit 2006/783/JBZ, kaderbesluit 2008/909/JBZ en kaderbesluit 2008/947/JBZ en tot versterking van de procedurele rechten van personen, tot bevordering van de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen gegeven ten aanzien van personen die niet verschenen zijn tijdens het proces (PbEU L 81)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wijziging van de Wet op het notarisambt naar aanleiding van de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere onderwerpen in die wet en wijziging van de Wet op het centraal testamentenregister en van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Hoofdlijnenbrief drugsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Afdoening drugsmoties en informatie over status van mephedrone

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Inspectiebericht Vervolgonderzoek PI Noord, locatie De Marwei

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Inspectierapport Doorlichting PI Noord, locatie De Grittenborgh

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Inspectiebericht vervolgonderzoek PI Haarlem

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanbieding Inspectierapport PI Flevoland, locatie Almere

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Inspectiejaarplan 2010 Inspectie voor de Sanctietoepassing

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Inspectierapport "Doorlichting RN Roermond"

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Inspectierapport Doorlichting PI Rijnmond, locatie De Schie

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Inspectierapport Doorlichting Detentiecentrum Noord-Holland, locatie Zaandam

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Inspectierapport doorlichting PI Utrecht, locatie Nieuwegein

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Inspectiejaarbericht 2008 van de Inspectie voor de Sanctietoepassing.

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Standpuntverkennende notitie ‘Visie op bescherming’

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Herijking beleid (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Interim-maatregelen alleenstaande - minderjarige vreemdelingen (amv’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Rechtsbijstand en medische problematiek in het vreemdelingenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake rechtsbijstand en medische problematiek in het vreemdelingenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Toezeggingen en motie mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Reactie m.b.t. de WWB-uitkering van jonge slachtoffers van mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op het rapport ‘In gesprek met slachtoffers van loverboys’ van Rood – Jong in de SP’

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  7e rapportage Nationaal Rapporteur Mensenhandel en taakuitbreiding

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op 7de rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Fokkensregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake de voorgenomen herziening van de Fokkensregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op het advies van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) over de Fokkensregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Rapport bij het afsluiten van een doorlichtingsronde langs de forensisch psychiatrische centra (fpc) door de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt)

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Financiële vergoedingen in de tbs-sector

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Reactie op het advies van de RSJ, getiteld ‘Tbs uit het gevangeniswezen’

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Aanbieding rapport "Ups and downs" inzake technologische en maatschappelijke ontwikkelingen in de sectoren muziek, film en gaming

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Kabinetsreactie op het rapport van de werkgroep Auteursrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verhouding tussen het nieuwe EU regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector en regelgeving inzake downloaden uit illegale bron

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Beantwoording vragen commissie Justitie inzake de heffing door Buma/Stemra op het particuliere gebruik van muziekvideo’s op internet

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Onderzoek onverdeelde gelden collectieve beheersorganisaties en jaarverslag College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Rapport van de werkgroep Auteursrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verdere vergroting slagvaardigheid strafrecht, waaronder het snelrecht en het supersnelrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  WODC-onderzoek 'Strafrechtelijke ontzetting uit beroep of ambt'

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Reactie inzake twee arresten van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) inzake respectievelijk Salduz (nr. 36391/02) en Panovits (nr. 4268/04 ) t.a.v. raadsman bij het politieverhoor

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Consultatie van een raadsman voorafgaand aan het politieverhoor

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Eindrapport Mediation Monitor 2005-2008

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Onderzoeken Geschilbeslechtingsdelta 2009 en Geschilbeslechtingsdelta midden- en kleinbedrijf

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Notitie en rapporten van de Inspectie jeugdzorg inzake interlandelijke adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Overkomst Haïtiaanse adoptiekinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Stand van zaken overkomst Haïtiaanse adoptiekinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Herziene adoptieverdrag van de Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Adoptie van kinderen uit China

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Adopties uit Ethiopie

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Regeling financiële tegemoetkoming adoptiekosten

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Beschrijving van sturing op de multidisciplinaire aanpak en aanstelling landelijk coördinator georganiseerde en financieel-economische criminaliteit bij het Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  Beleidsreactie op het rapport ‘Inzicht in verwevenheid; knelpunten en mogelijkheden bij uitwisseling van gegevens en informatie van de verwevenheid tussen boven- en onderwereld’

  Te behandelen:

  Loading data
 82. 82

  Stand van zaken betreffende de toevoeging bewerkelijke zaken door de raden voor rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Uitvoering motie-Van Vroonhoven-Kok inzake de premiestelling van rechtsbijstandverzekeringen (31 200 VI, nr. 54)

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Verslag schriftelijk overleg over de uitvoering van motie Van Vroonhoven-Kok c.s. inzake de premiestelling van rechtsbijstandverzekeringen (31 200 VI, nr. 54)

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  Voortgangsrapportage project Veiligheid begint bij Voorkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 86. 86

  Beleidsreactie preventieve doorlichting taxibranche

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Integrale Veiligheidsmonitor 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Evaluatie Justitie in de buurt nieuwe stijl

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  Beleidsreactie evaluatierapport WUID

  Te behandelen:

  Loading data
 90. 90

  Voortgang van de inventarisatie van de knelpunten in wet- en regelgeving bij de bestrijding van cybercrime

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Stand van zaken met betrekking tot de toepassing van gedragsbeïnvloedende maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  De wenselijkheid van het aanstellen van een landelijk officier van justitie om de bestrijding van transportcriminaliteit nader te onderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Reactie op het rapport Itinerant groups target stores in European Union van Detailhandel Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Verantwoording project Veiligheid begint bij Voorkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  Advocatentuchtrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 96. 96

  Kabinetsstandpunt inzake tuchtrechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  Toezicht op juridische beroepen (notarissen, advocaten en gerechts-deurwaarders)

  Te behandelen:

  Loading data
 98. 98

  Resultaatgerelateerde beloning advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Uitstel beantwoording vragen commissie Justitie inzake resultaatgerelateerde beloning advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Oordeel College bescherming persoonsgegevens over toepassingen automatische kentekenherkenning (ANPR) door regiokorpsen Rotterdam-Rijnmond en IJsselland

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Onderzoeksrapport 'Snellere besluitvorming over complexe projecten vergelijkend bekeken'

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  Kabinetsreactie onderzoek polygame huwelijken

  Te behandelen:

  Loading data
 103. 103

  Inhuur van externen bij Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Huwelijksdwang en achterlating

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Rapport "Wet koop onroerende zaken; de evaluatie"

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  EU evaluatieverslag over Nederland betreffende de toepassing van het Europees aanhoudingsbevel en de bijbehorende procedures van overlevering tussen de lidstaten / evaluatie Overleveringswet

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Rapport Signaleren van fraude

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  Naar een elektronisch rechtsbestel

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Derde Evaluatie Awb en project Versnelling besluitvorming ruimtelijk domein

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  Nieuw datumvoorstel bezoek aan de Hoge Raad

 111. 111

  Ingediende voorstellen voor een uitvoeringsonderzoek ex post en/of een toekomstonderzoek

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 112. 112

  Verzoek om een reactie op een brief van Amnesty inzake uitzettingen naar Irak

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Verzoek om een brief over strafrechtelijke grenzen van de media op internet

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Uitstel van inbreng voor het verslag van het initiatiefswetsvoorstel van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering (32203)

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Procedurevergadering commissie voor Justitie van 13 oktober 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 116. 116

  Algemeen overleg over kinderporno

  Te behandelen:

  Loading data
 117. 117

  Brievenlijst

 118. 118

  Stafnotitie: voorstel algemeen overleg vreemdelingen- en asielbeleid