Agendapunten

 1. 1

  Mededelingen

  • Samenvoegen TCS en commissie EUZA: op verzoek van de Griffier is de plenaire bekrachtiging van deze samenvoeging uitgesteld totdat alle nieuwe commissies zijn geformeerd.
  • Aanstaande bezoeken die nog nader ingevuld zullen worden : EP-voorzitter Buzek (4/5 oktober, deelname aan diner met Eerste en Tweede Kamerleden op 4 oktober wordt per mail geïnventariseerd), Eurocommissaris Sefcovic (16 november, convo volgt), Eurocommissaris Fülle (datum nog te bepalen).
  • De Voorzitter van het Kosovaarse Parlement wil graag een bezoek brengen aan Nederland. De Kamervoorzitter wil uitsluitend een beleefdheidsontmoeting hebben. De commissie is graag bereid een inhoudelijk gesprek te hebben met deze Voorzitter, bij voorkeur pas over twee maanden.
  • De Kabinetschef van de Belgische minister voor Europese Zaken bezoekt op 30 september Den Haag voor diverse gesprekken. De ambassade heeft aangeboden een lunch (12.30 - 14.00 uur) danwel een korter gesprek met commissieleden te organiseren op de residentie. Is daarvoor belangstelling. Vanwege het recente werkbezoek aan Brussel zal de commissie niet ingaan op deze uitnodiging. Dit zal op diplomatieke wijze aan de ambassade worden gemeld.
  • Terugblik videoconferentie met NL EP-ers: zodra er zich onderwerpen of gelegenheden aandienen warop dit instrument duidelijke toegevoegde waarde kan hebben, zal opnieuw gebruik worden gemaakt van deze faciliteit. Dit kan met het EP. maar ook met andere nationale Parlementen.
  • Plenair debat verslag Europese Raad: vanwege de uitzonderlijke omstandigheden zal dit keer geen debat plaatsvinden over het verslag van de Europese Raad van 16 september 2010. Het verslag zal worden toegevoegd aan de agenda van het eerstvolgende AO ER (27 oktober a.s.) Het Ministerie van Algemene Zaken wordt hierover geïnformeerd.
 2. 2

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Uitnodiging Belgisch Federaal Parlement en WEU Assembly voor conferentie "EU-Africa: Partnership for Development and Security" d.d. 15 en 16 september 2010

 4. 4

  Uitnodiging Europees Parlement voor deelname aan interparlementaire commissievergadering d.d. 30 september 2010

 5. 5

  Uitnodiging Belgisch Federaal Parlement voor vergadering XLIVde COSAC d.d. 25 en 26 oktober 2010

 6. 6

  Uitnodiging ministerie van Buitenlandse Zaken voor het project "EU Back to School" d.d. 3 november 2010

 7. 7

  Voortgangsrapportage Coöperatie- en verificatiemechanisme Bulgarije en Roemenië

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Brief aan de Eerste Kamer over de inzet van de EU inzake de MDGs

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op verzoek commissie voor BZK van de Eerste Kamer inzake de toezegging om de Europese verdragen in het Fries te vertalen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Commissierapporten Coöperatie en Verificatie Mechanisme Bulgarije en Roemenië

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  In uitvoering zijnde fiches

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding verslag van de Raad Algemene Zaken van 26 juli 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Beantwoording vragen commissie EU-Zaken inzake de geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 26 juli a.s., gaan uw Kamer hierbij de antwoorden toe van de zijde van de regering.

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  De geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 26 juli 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verslag van de G20-top van 26-27 juni te Toronto, Canada.

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Opnemen van gevolgen van voorstellen voor nieuwe Europese regelgeving voor de toepassing van de lex silencio positivo in BNC-fiches

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding van de rapportage van de hoofdaanklager van het Joegoslavië-tribunaal (ICTY), de heer Brammertz, aan de VN-Veiligheidsraad

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Geannoteerde agenda van de Raad Algemene Zaken van 13 september 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  EU-stafnotitie "Overzicht werkbezoeken vaste commissie voor Europese Zaken"

 21. 21

  COSAC questionnaire

 22. 22

  Opstellen Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  EU-voorstel: Verordening voor de teelt van GGO-gewassen COM(2010) 375

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  EU-voorstel: ‘ontwerp-Richtlijn seizoensarbeiders’ COM(2010)379

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  EU-agenda Tweede Kamer

  U vindt de EU-agenda op Plein 2 alsook op het internet:
  www.tweedekamer.nl: Kamerleden/commissies/Europese Zaken/EU-agenda Tweede Kamer

   

  Activiteitenoverzicht vaste commissie voor Europese Zaken:

  04/05-10-2010                 Bezoek Voorzitter Europees Parlement aan Den Haag
  07-10-2010 10.00 - 12.00 Technische briefing Comitologie
  07-10-2010 12.00 - 13.00 Procedurevergadering Europese Zaken
  13-10-2010 16.00 - 17.00 Algemeen overleg Raad Algemene Zaken
  25/26-10-2010                COSAC (plenair)
  27-10-2010 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Europese Raad
  28-10-2010 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Europese Zaken
  8/9-11-2010                    Interparlementaire bijeenkomst Brussel (programma volgt)
  16-11-2010                     Bezoek Eurocommissaris Sefcovic aan Den Haag
  18-11-2010 10.00 - 11.00 Procedurevergadering Europese Zaken 
  18-11-2010 13.30 - 14.30 Algemeen overleg Raad Algemene Zaken 
  18-11-2010 17.30 - 18.30 Algemeen overleg Raad Algemene Zaken
  09-12-2010 11.30 - 12.30 Procedurevergadering Europese Zaken 
  09-12-2010 16.00 - 17.00 Algemeen overleg Raad Algemene Zaken 
  15-12-2010 10.00 - 12.00 Algemeen overleg Europese Raad

   

 26. 26

  BNC-fiches

  Ter kennisname treft u de BNC-fiches aan die de Kamer recent heeft ontvangen en die door de staf Europese Zaken van een advies of (korte) toelichting zijn voorzien. Deze fiches en de adviezen/ toelichtingen zijn reeds ter behandeling naar de betrokken vakcommissies gestuurd.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Rondvraag