Procedurevergadering : Procedurevergadering VW

De vergadering is geweest

29 september 2010
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Verkeer en Waterstaat

HERZIENE AGENDA (i.v.m. toevoeging agendapunten 7, 13, 14, 28 en aanvulling van agendapunten 43 en 44) 

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Verzoek VVD-, PVV- en CDA-fractie om de AO's OV-Chipkaart en Spoor en het plenaire debat inzake wetsvoorstel wetsvoorstel 32289 Wijziging van de Spoorwegwet etc ivm de implementatie van een aantal Europese richtlijnen uit te stellen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanpassing van de Wet luchtvaart ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2009/12/EG van het Europese Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 maart 2009 inzake luchthavengelden (PbEG L70)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Waterwet en de Waterschapswet en intrekking van de wet van 18 december 1985, houdende enige voorzieningen ten behoeve van de inzet en bekostiging van muskusrattenvangers, tot regeling van de zorgplicht voor de muskusrattenbestrijding en van financiële bijdragen aan verbetering van primaire waterkeringen van de waterschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van Wet handhaving consumentenbescherming en de Luchtvaartwet ter implementatie van Verordening (EG) nr.1008/2008 inzake gemeenschappelijke regels voor de exploitatie van luchtdiensten in de Gemeenschap (PbEU L 293)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Verkeersveiligheid landbouwverkeer en begeleid rijden

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Planning toekomstgericht onderzoek CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet tweede kwartaal 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Aanbieding rapport inzake de stand van zaken en jaarverslag Randstad Urgent

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Reactie op verzoek commissie inzake dubbel opstaptarief, eindbeeldstudies en Voortgangsbrief Aanvalsplan OV-chipkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  3e Voortgangsbrief Aanvalsplan OV-chipkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Tarieven nationale vervoerbewijzen 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Lijst van vragen en antwoorden inzake dubbel opstaptarief OV-chipkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Evaluatie OV loket

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Lijst van vragen en antwoorden over verlenging van de staatsgaranties inzake Air France KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op verzoek van de commissie over toezending correspondentie Europese Commissie over vliegveld Eelde

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reactie op verzoek commissie om toezending correspondentie Europese Commissie over vliegveld Eelde (bijlage NEB)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Gevolgen controversieel verklaren experiment normen- en handhavingsstelsel Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Gevolgen controversieel verklaren afspraken civiel militaire samenwerking Air Traffic Management (ATM)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Jaarverslag 2009 - Memorandum of Understanding on Port State Control

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op verzoek om informatie over de vier alternatieven voor de dubbelsporige boog Deventer

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op brief FNV-Bondgenoten n.a.v. afhandeling van een brandmelding op 2 juli 2009 in Schiphol spoortunnel

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Lijst van vragen en antwoorden inzake de 27e Voortgangrapportage en de eindevaluatie van de Betuweroute als Groot Project

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Toezegging inzake brief gemeente Lansingerland inzake geluidmetingen HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Lijst van vragen en antwoorden inzake de derde kadernota railveiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapportage FENS (Fonds Eenmalige bijdrage NS)-gelden 2e kwartaal 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beloningsbeleid ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Evaluatie IVW van de implementatie van de maatregelen naar aanleiding van ontsporing leeg treinstel NSR te Zwolle d.d. 16 januari 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Onderzoek natte kunstwerken

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Bouwvergunning van de 2e Coentunnel

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Kabinetsreactie Uitgangspuntennotitie Groot Project RAAM

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding van het Deltaprogramma 2011 "Werken aan de Delta; Investeren in een veilig en aantrekkelijk Nederland, nu en morgen"

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  EU-voorstel: Herziening Spoorwegpakket COM(2010) 475

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Informele Transportraad 15-16 september 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche verordening goedkeuring landbouw- en bosbouwvoertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Aanpassing van de Spoedwet wegverbreding, de Tracéwet, de Waterwet en de Wet ruimtelijke ordening in verband met de hernieuwde invoering van koppelingen tussen de onteigeningsprocedure en planologische procedures

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Russische Federatie inzake internationaal vervoer over de weg; Rotterdam, 20 januari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Antwoorden op vragen van de commissie over de Studenten OV-chipkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Toezeggingen debat wetsvoorstel Wijziging van de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de invoering van de OV-chipkaart (31 981)

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek van het lid Van Gent over de Studenten OV-chipkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op verzoek van de commissie van VW inzake het nieuwe declaratiebeleid van de vervoerbedrijven inzake de OV-chipkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Toekomst- en onderzoeksagenda Kamer 2011

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 44. 44

  Begrotingsbehandeling 2011 en verantwoording 2009

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Behandeling MKBA ERTMS

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Behandeling snelheidsverhoging spoor

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Toelichting

  Bij het vroegtijdig aftreden van een kabinet neemt de Kamer twee keer een besluit over de controversialiteit van aanhangige stukken van de regering. De eerste keer na het vroegtijdige aftreden van een kabinet en de tweede keer na de verkiezingen. De verhoudingen binnen de Kamer kunnen door de verkiezingen dusdanig veranderen dat de Kamer bepaalde stukken van de regering aan de lijst van controversiële onderwerpen wil toevoegen of er juist van af wil halen. In het kader van deze tweede fase van het controversieel verklaren zijn opnieuw alle eerder door de Kamer (op voorstel van de commissie) controversieel verklaarde brieven van de bewindspersoon van Verkeer en Waterstaat geagendeerd. De commissie dient voor elk van deze zaken te besluiten: of zij de controversiële status in stand wenst te laten; dan wel of zij de controversiële status wenst op te heffen. De gewijzigde lijst van controversiële onderwerpen wordt vervolgens geagendeerd voor de plenaire vergadering, die hierover zal stemmen. Zaken waarvan de controversiële status door de Kamer wordt opgeheven, worden daarna weer geagendeerd voor de procedurevergadering van de commissie, die een besluit neemt over de wijze van behandeling.

  Leden kunnen zaken die door de Kamer tot op heden niet controversieel zijn verklaard en in behandeling zijn genomen, zelf in de procedurevergadering van de commissie aan de orde stellen en voorstellen deze alsnog controversieel te laten verklaren door de Kamer. Indien commissie en Kamer hiermee akkoord gaan, betekent dit dat de behandeling van deze zaken wordt opgeschort tot na het aantreden van een nieuwe regering.
   

 48. 48

  Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Aanbieding achtergrond documenten Wet kilometerprijs w.o. het rapport "effecten milieudifferentiatie basistarieven kilometerprijs" en "Uitwerking regie publieke kilometerbeprijzing"

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Procedure kamerbehandeling Wet Kilometerprijs en brief over prijsbeleid in planstudies

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Presentatie technische briefing wet kilometerprijs

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Aanbieden Nationaal Waterplan

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Structuurvisie Afsluitdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Reactie m.b.t. wetgeving heien op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Afschrift brief van Port of Rotterdam over windparken op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Tussentijdse evaluatie van het Bestuursakkoord Waterketen (BWK)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Aanpassen Waterschapsbesluit in verband met belastingen

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Brief waterschapslasten en antwoord vragen Jansen over de stijging van de waterschapslasten

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Voortgang stedelijke distributie en Langere en Zwaardere Vrachtauto's

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Aanbieding Luchtvaartnota “Een concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie”

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Beantwoording vragen commissie voor Verkeer en Waterstaat inzake de Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Antwoorden op nadere vragen (31936 nr.4) van de commissie inzake de Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Voortgang Aldersproces in de regio

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Jaarverslag van de Alderstafel over 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Stand van zaken van de regionale Alderstafels in de regio’s Eindhoven en Lelystad.

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Advies commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Bestuursovereenkomst Boerenlandvariant N201

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Marktprognose voor het luchtverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Beleidsvoornemen tot onderhandse gunning vervoerconcessie hoofdrailnet

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Wijziging van de Zeebrievenwet in verband met het uitbreiden van de grondslag voor het intrekken van een zeebrief

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening)

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  Instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur)

  Te behandelen:

  Loading data
 73. 73

  Doelmatig waterbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Bevindingen Algemene Rekenkamer programma Zwakke Schakels Kust

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  CPB beoordeling van het project IJsseldelta-Zuid bij Kampen

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  MIRT spelregelkader

  Te behandelen:

  Loading data