Procedurevergadering : Procedurevergadering VW

De vergadering is geweest

8 september 2010
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Verkeer en Waterstaat

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Wet bestrijding ongevallen Noordzee en van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen in verband met de implementatie van richtlijn nr. 2009/17/EG van 23 april 2009 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie tot wijziging van richtlijn 2002/59/EG betreffende de invoering van een communautair monitoring- en informatiesysteem voor de zeescheepvaart (PbEU L 131)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet havenstaatcontrole in verband met de implementatie van richtlijn 2009/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2009 betreffende havenstaatcontrole

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Uitstel beantwoording vragen commissie VW inzake aanpassing Wet beheer Rijkswaterstaatwerken betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Garantstellingen NS

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Trendanalyse railveiligheid 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Declaration of Rotterdam over de ontwikkeling van spoorgoederencorridors

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Maatregelen Winterhard Spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek nieuwe stations door de provincie Overijssel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Metingen tijdelijk materieel HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Lijst van vragen en antwoorden inzake Elektromagnetische Compatibiliteit HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Overeenstemming over Basisnet Spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Beleidskader spoorgoederenknooppunten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzpek commissie inzake mogelijke vertraging van de gedeeltelijke verdubbeling van de Flevolijn

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Uitstel beantwoording vragen commissie VW inzake het dubbele opstaptarief voor de OV-chipkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering motie Mastwijk c.s. over versneld vervangen van relatief vuile motoren van bussen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitstel beantwoording vragen commissie VW en uitstel beantwoording vragen De Mos inzake positie Sdu werkmap rij- en rusttijden

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Lijst van vragen en antwoorden inzake de positie van Sdu Uitgevers in het kader van de werkmap rij- en rusttijden taxi

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Reactie op advies Raad voor Verkeer en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Evaluatie en voortgang van het Hoogwaterbeschermingsprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Doelmatig waterbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Vervangen bijlage over het openen van een kluis tijdens de waterschapsverkiezingen 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vergunningverlening voor een Waterkrachtcentrale te Borgharen.

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Ligging primaire waterkering Vlieland en Terschelling

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitvoering motie Madlener c.s. (30818, nr. 33) inzake verontreinigingsheffing rijkswateren

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op aanvullende CPB beoordeling IJsseldelta-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitstel inwerkingtreding betaalsysteem afvalheffing Rijn- en binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toezeggingen uit AO scheepvaart d.d. 13 januari 2010 om helderheid te scheppen over het cijfermateriaal m.b.t. de vloot

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Adviezen van het adviescollege voor de burgerluchtvaartveiligheid DEGAS: 'Interface management' en ' State Safety Programme.'

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitstel beantwoording vragen commissie VW inzake de verlenging van staatsgaranties inzake Air France KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Reactie op verzoek om commissie over toezending correspondentie Europese Commissie over vliegveld Eelde

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Uitstel beantwoording vragen commissie VW inzake het wijzigingsbesluit Rotterdam The Hague Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Antwoorden op vragen van de commissie inzake het Wijzigingsbesluit Rotterdam the Hague Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Vrijstelling vrije ballonnen, schermzweeftoestellen en zeilvliegtuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Experiment vaste bochtstraal techniek Schiphol en voortzetten verlengen nachtprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Advies van de Alderstafel over de ontwikkeling van Eindhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Advies Alderstafel inzake experiment nieuw normen- en handhavingstelsel Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Afspraken civiel-militaire samenwerking ATM

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Handhavingsrapportage Schiphol 2010 1 november 2009 - 1 mei 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Gezamenlijk Werkprogramma 2010 van de RVW, de VROM-raad en de RLG

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Hoofdlijnen resultaten Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Aanbieding KiM-rapport ‘Krimp en mobiliteit’

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Ondertekening Tracébesluit RW 74 en aanvullende mitigerende voorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Actieplan voor wegtunnels

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Verkeersveiligheid landbouwverkeer en begeleid rijden

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Planning toezending uitkomsten onderzoek over deelname alcoholafhankelijken aan alcoholslotprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Voortgang Plan van Aanpak Elektrisch Rijden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 49. 49

  Reactie n.a.v. de motie Linhard over de Rijksbesluiten Amsterdam Almere Markermeer, om de robuustheid van de natuur te realiseren (31089, nr. 65)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verslag van de Transportraad van 24 juni 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Fiche: Mededeling inzake toepassingen van het wereldwijd satellietnavigatiesysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Toezegging Transportraad inzake passagiersrechten luchtvaart ivm de aswolk

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Fiche Mededeling Europese Verkeersveiligheidsruimte voor de periode 2011-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  MFS II / Interface for Cycling Experience (I-CE)

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Toekomst- en onderzoeksagenda Kamer 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Begrotingsbehandeling 2011 en verantwoording 2009

 58. 58

  Lijst van nog openstaande toezeggingen Verkeer en Waterstaat

 59. 59

  Verzoek lid De Rouwe (CDA) om minister via de commissie te vragen naar de uitvoering van de motie De Rouwe/Boelhouwer (31936-27) over strafbaar stellen van met een laser beschijnen van vliegtuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Gesprek met Deltacommissaris organiseren vóór Prinsjesdag

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening)

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Minister verzoeken Kamer te informeren over autosnelwegen die in aanmerking komen voor snelheidsverhoging en over de externe effecten daarvan

  Te behandelen:

  Loading data