Algemeen overleg : MIRT

De vergadering is geweest

22 juni 2010
18:00 - 22:00 uur
Commissie: Verkeer en Waterstaat

4e HERZIENE CONVOCATIE
 (i.v.m. toevoeging agendapunt)

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • C.M.P.S. Eurlings
  minister van Verkeer en Waterstaat
 • J.C. Huizinga-Heringa
  minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Agendapunten

 1. 1

  Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT mei 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Reactie op advies Raad van Verkeer en Waterstaat "Witte zwanen, zwarte zwanen", strategieën om de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor droge en natte infrastructuur het hoofd te bieden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Informatieverstrekking Verkeershinder door wegwerkzaamheden in 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op een brief van de heer V. van Movares BV inzake het concept “De Duurzame Weg” (DDW).

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op visies rondetafelgesprek "De Duurzame Weg"

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Milieu-eisen aanbesteding openbaar vervoer in Amsterdam in relatie tot toelatingscriteria milieuzones

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanpak wegtunnels

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Commissieverzoek Aanpak wegtunnels

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Uitsel beantwoording vraag commissie inzake Actieplan Tunnelveiligheid en vertraging aanleg landtunnel in de A2 Utrecht-Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voorkeursbeslissing N35 Zwolle Wijthmen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Realisatie van de A74

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Stand van zaken uitvoering motie Cramer/Mastwijk over bezuinigen op advertentiebudgetten

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Herstelplan Spoor - Capaciteitsknelpunten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Verbetering informatievoorziening treinreizigers

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Antwoord op de vraag van het lid Koopmans over de kosten van natuurcompensatie, gesteld tijdens het nota-overleg MIRT op 14 december 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet eerste kwartaal 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanpassing Ramspolbrug ten behoeve van jachtwerven

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgangsrapportage adviescommissie Versnelling en Verbetering Besluitvorming Infrastructuur (VVBI)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitstel beantwoording vragen over het artikel "Bom onder dubbel spoor"

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorkeursbeslissing van het kabinet over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Realisatie Kierbesluit Haringvlietsluizen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Onderbouwing subsidiebijdrage Basisstation

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Voortgang spoorgoederencorridors

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Trillingen langs het spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgangsrapportage Tracéwet en Spoedwet wegverbreding

  Te behandelen:

  Loading data