Procedurevergadering : Procedurevergadering WWI

De vergadering is geweest

30 september 2010
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Herziene agenda

(i.v.m. toevoeging agendapunt 17)

Bijlagen

Deelnemers

 • S. Karabulut (SP)
 • Voorzitter
  W. van Gent (GroenLinks)
 • A. Marcouch (PvdA)
 • E. Lucassen (PVV)
 • J.S. Monasch (PvdA)
 • R.W. Knops (CDA)
 • J.R.V.A. Dijsselbloem (PvdA)
 • K. Verhoeven (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging van Ocean Media Group voor "International Social Housing Summit" d.d. 13 en 14 oktober 2010

 3. 3

  Vaststelling van de begrotingsstaten van Wonen, Wijken en Integratie (XVIII) voor het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Voorstellen Onderzoeks- en toekomstagenda

  Voorstel CDA-fractie: Integrale vennootschapsbelasting voor woningcorporaties
  Per 2008 zijn woningcorporaties onderhevig aan de integrale vennootschapsbelasting. Voor de uitwerking hebben Belastingdienst en een delegatie van de sector afspraken gemaakt in de Vaststellingsovereenkomst II (VSO II). Binnen de sector zijn er echter sterke geluiden dat juist deze VSO II de investeringsruimte van woningcorporaties vermindert en vooral de kleinere en middelgrote woningcorporaties benadeelt ten opzichte van marktgerichte verhuurders.
  Waar de opzet was om een gelijk speelveld te creëren tussen de diverse spelers (verhuurders die marktgericht zijn en verhuurders die een sociale taak uitvoeren), schijnt de uitwerking van de integrale vennootschapsbelasting er toe te hebben geleid dat de woningcorporaties op een achterstandspositie worden gezet. Berekeningen laten zelfs zien dat door de VSO II extra investeren onaantrekkelijker is, terwijl breed de wens leeft dat juist woningcorporaties op dit moment anticyclisch gaan investeren in de volkshuisvesting en in de leefbaarheid. Deze investeringen zouden namelijk leiden tot het betalen van meer belasting op onrendabele investeringen, die marktgerichte partijen door middel van een investeringsvehikel niet betalen. Dit heeft er toe geleid dat sommige woningcorporaties zelfs uit het bestel wilden treden, omdat ze meer investeringen ten behoeve de sociale doelstelling zouden kunnen doen als ze een marktpartij zijn (Woningstichting De Veste en Woningstichting Den Helder).
  Een uitvoeringsonderzoek ex post moet zicht geven op de vraag of de grieven terecht dan wel onterecht zijn en op welke wijze de regeling kan worden verbeterd zodat voor alle partijen er een gelijk speelveld is: zowel voor marktgerichte en sociaal gerichte ondernemingen als voor grote en kleine spelers.

  Besluit: De deadline voor het indienen van voorstellen wordt verlengd tot woensdag 6 oktober a.s. 12.00 uur. Donderdag 7 oktober a.s. wordt een extra procedurevergadering gepland om één voorstel te selecteren voor nadere uitwerking.
   

   

 5. 5

  Uitnodiging Stadsregio Amsterdam voor werkbezoek over effecten Europese beschikking m.b.t. woningcorporaties op de woningmarkt in de Stadsregio Amsterdam d.d. 17 september 2010

 6. 6

  Krimpexperimenten en onderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op brief van Comité EnergyClaim inzake de reactie van het Comité EnergyClaim m.b.t. VROM/WWI-beleid inzake engergiebesparing

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Regeling staatssteun voor woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslag van de Huurcommissie over 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Uitstel beantwoording vragen van de commissie WWI inzake short stay

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering Motie Sap/Weekers over een aanvulling op het budget voor de startersregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Nog te plannen algemeen overleg Stimuleringsmaatregelen woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Nog te plannen algemeen overleg financiele positie en integriteit woningcorporaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 14. 14

  Reactie op verzoek commissie om toezending Wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 voor inwerkingtreding

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek commissie om geïnformeerd te worden hoe de Wijziging Vreemdelingenbesluit 2000 zich verhoudt tot het besluit van de Kamer om het dossier Huwelijks-en gezinsmigratie controversieel te verklaren

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Antwoorden op vragen van de commissie WWI inzake de onderzoeken naar kindermishandeling in de sociale leefomgeving en de pedagogische kwaliteit van moskeeonderwijs

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanpak risicojongeren

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding van het rapport "Inburgeren en Participeren, een verslag van vier kwalitatieve casestudies naar de effecten van inburgering op participatie"

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toelichting

  Bij het vroegtijdig aftreden van een kabinet neemt de Kamer twee keer een besluit over de controversialiteit van aanhangige stukken van de regering. De eerste keer na het vroegtijdige aftreden van een kabinet en de tweede keer na de verkiezingen. Aangezien kort na de verkiezingen het zomerreces aanbrak, is in juni besloten om de zogenoemde “tweede ronde controversieel verklaren” eerst in september te houden.
  De verhoudingen binnen de Kamer kunnen door de verkiezingen dusdanig veranderen dat de Kamer bepaalde stukken van de regering aan de lijst van controversiële onderwerpen wil toevoegen of er juist van af wil halen. Bovendien is de nieuw gekozen Kamer niet gebonden aan het besluit van de oude Kamer over de zaken die zij al dan niet nog met het demissionaire kabinet wilde behandelen.
  In het kader van deze tweede fase van het controversieel verklaren zijn opnieuw alle eerder door de Kamer (op voorstel van de commissie) controversieel verklaarde brieven van de minister voor Wonen, Wijken en Integratie geagendeerd. De commissie dient voor elk van deze zaken te besluiten: of zij de controversiële status in stand wenst te laten; dan wel of zij de controversiële status wenst op te heffen. De commissie beslist met gewone meerderheid.
  De gewijzigde lijst van controversiële onderwerpen wordt vervolgens geagendeerd voor de plenaire vergadering, die hierover zal stemmen. Zaken waarvan de controversiële status door de Kamer wordt opgeheven, worden daarna weer geagendeerd voor de procedurevergadering van de commissie, die een besluit neemt over de wijze van behandeling.
  Leden kunnen zaken die door de Kamer tot op heden niet controversieel zijn verklaard en in behandeling zijn genomen, zelf in de procedurevergadering van de commissie aan de orde stellen en voorstellen deze alsnog controversieel te laten verklaren door de Kamer. Indien commissie en Kamer hiermee akkoord gaan, betekent dit dat de behandeling van deze zaken wordt opgeschort tot na het aantreden van een nieuwe regering.

   

 20. 20

  Wetsvoorstellen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Overig

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data