Procedurevergadering : Procedurevergadering VROM

De vergadering is geweest

29 september 2010
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Bijlagen

Deelnemers

 • H. NeppĆ©rus (VVD)
 • L. van Tongeren (GroenLinks)
 • A.W. Lucas-Smeerdijk (VVD)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • S. van Veldhoven (D66)
 • E.E. Wiegman-van Meppelen Scheppink (ChristenUnie)
 • D.M. Samsom (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Binnengekomen suggestie voor de Toekomst- en Onderzoeksagenda Tweede Kamer 2011

  De SP doet de volgende twee suggesties:


  1. Onderzoek naar de invloed van de vaste commissie VROM op de Europese Milieuraad, met daarbij als belangrijkste vragen:

  • Welke inspanningen zijn afgelopen periode door de commissiestaf VROM geleverd onder andere middels extra inzet van personeel om de commissie VROM op de hoogte te brengen van actuele stand van zaken in Europa?
  • Hoe vaak en op welke punten heeft de inbreng van de commissie VROM geleid tot bijstelling van de inbreng van de Nederlandse delegatie voor de Milieuraad?
  • Op welke wijze werd de inbreng van de vaste commissie vertaald in de inbreng van de Nederlandse delegatie tijdens de Milieuraad?
  • Welke effect heeft die inbreng gehad op de besluitvorming in de Milieuraad?

  2. Onderzoek naar de effecten van deregulering en decentralisatie van VROMwet- en regelgeving op de bureaucratie en lastendruk binnen de overheden, met daarbij als belangrijkste vragen:

  • Hoeveel verplichtingen zijn sinds 2005 geschrapt?
  • Hoeveel verplichtingen zijn voor uitvoering, controle en handhaving decentralisatie naar lagere overheden?
  • Wat zijn de werkelijk te maken kosten voor het uitvoeren van alle verplichtingen die voortvloeien uit de VROMwet- en regelgeving door Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen?
  • Welke overleg- en werkstructuren zijn ontstaan vanwege de deregulering en decentralisatie van de VROMwet- en regelgeving?
  • Hoeveel fte’s aan extra werk is er netto voor de lagere overheden bijgekomen vanwege het uitvoeren van gedereguleerde en gedecentaliseerde verplichtingen?
  • Hoeveel minder fte’s aan werk zijn er netto afgegaan bij VROM vanwege de deregulering en decentralisering?

  Besluit: de commissie spreekt haar voorkeur uit voor verdere uitwerking van het onderzoeksvoorstel naar de effecten van deregulering en decentralisatie en zal door de commissiestaf per email worden geinformeerd over de inhoud van de evaluatie van het project versterkte EU ondersteuning (aangezien deze evaluatie overlappend is met het eerste onderzoeksvoorstel).

 4. 4

  Spelregels voor deelname aan binnen- en buitenlandse werkbezoeken

  Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de volgende procedurevergadering

 5. 5

  Evaluatie Nationale Landschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  32366 Regels voor het verlenen van vergunning voor de onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Wet milieubeheer, de Wet belastingen op milieugrondslag en de Wet op de economische delicten ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 19 november 2008 betreffende afvalstoffen en tot intrekking van een aantal richtlijnen (PbEU L 312) (Implementatiewet EG-kaderrichtlijn afvalstoffen)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Kabinetsreactie op SER-advies "Meer werken aan duurzame groei"

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Besluit houdende wijziging van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Jaarverslag monitoring bodemsanering over 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Rapport Verdrag Nucleaire Veiligheid, het CNS-5 rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Toelichting op HFC projecten onder het CDM (Clean Development Mechanism)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de heffingsplicht voor huishoudelijke afvalstoffen bij kamerverhuur en bij volgtijdig gebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport van TNO en RIVM "Praktische consequenties van het advies van de Gezondheidsraad inzake asbest 2010"

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Herstart van de Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek Koopmans en antw vr Jansen over de opslag van radioactief afval in Belgie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgang Plan van Aanpak Elektrisch Rijden

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Plan van Aanpak Truck van de Toekomst

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kennisgeving ontwerp-Besluit brandstoffen luchtverontreiniging (implementatie van richtlijn 2009/30/EG)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vragen die zijn gesteld tijdens het AO dd. 15 september 2010 over windturbines

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  RIVM-rapport: "Kinderkanker in de omgeving van kerncentrales: resultaten van een Duitse studie in perspectief"

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Lijst van vragen en antwoorden in het kader van de Ontwerpregeling overige pyrotechnische artikelen

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kabinetsreactie op rapporten over de werkwijze van het Intergovernmental Panel on Climate Change en inzet IPCC

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Tussenbalans Schoon & Zuinig

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Milieubeleid industrie na afronding milieuconvenanten

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapportages inzake biobrandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Fiche: Mededelingen en besluit inzake richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Nederlandse Impact Assessment Biocidenverordening

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Geannoteerde agenda Milieuraad 14 oktober a.s. en overzicht Europese wetgevingsinitiatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Werkbezoek Afvalsector commissie VROM

 32. 32

  Toelichting

  Bij het vroegtijdig aftreden van een kabinet neemt de Kamer twee keer een besluit over de controversialiteit van aanhangige stukken van de regering. De eerste keer na het vroegtijdige aftreden van een kabinet en de tweede keer na de verkiezingen. Aangezien kort na de verkiezingen het zomerreces aanbrak, is in juni besloten om de zogenoemde “tweede ronde controversieel verklaren” eerst in september te houden.
  De verhoudingen binnen de Kamer kunnen door de verkiezingen dusdanig veranderen dat de Kamer bepaalde stukken van de regering aan de lijst van controversiële onderwerpen wil toevoegen of er juist van af wil halen. Bovendien is de nieuw gekozen Kamer niet gebonden aan het besluit van de oude Kamer over de zaken die zij al dan niet nog met het demissionaire kabinet wilde behandelen.
  In het kader van deze tweede fase van het controversieel verklaren zijn opnieuw alle eerder door de Kamer (op voorstel van de commissie) controversieel verklaarde brieven van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer geagendeerd. De commissie dient voor elk van deze zaken te besluiten: of zij de controversiële status in stand wenst te laten; dan wel of zij de controversiële status wenst op te heffen. De commissie beslist met gewone meerderheid.
  De gewijzigde lijst van controversiële onderwerpen wordt vervolgens geagendeerd voor de plenaire vergadering, die hierover zal stemmen. Zaken waarvan de controversiële status door de Kamer wordt opgeheven, worden daarna weer geagendeerd voor de procedurevergadering van de commissie, die een besluit neemt over de wijze van behandeling.

  Leden kunnen zaken die door de Kamer tot op heden niet controversieel zijn verklaard en in behandeling zijn genomen, zelf in de procedurevergadering van de commissie aan de orde stellen en voorstellen deze alsnog controversieel te laten verklaren door de Kamer. Indien commissie en Kamer hiermee akkoord gaan, betekent dit dat de behandeling van deze zaken wordt opgeschort tot na het aantreden van een nieuwe regering.
   

 33. 33

  Wetsvoorstel

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Overig

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data