Procedurevergadering : Procedurevergadering VW

De vergadering is geweest

23 juni 2010
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Verkeer en Waterstaat

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Jaarverslag van Verkeer en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Jaarverslag over Infrastructuurfonds

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Jaarverslag Rijkswaterstaat 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Rapport Evaluatie baten-lastendienst Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag 2009 en Meerjarenplan 2010-2014 van de Inspectie Verkeer en Waterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Suppletoire begrotingen (Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Wet voorkoming verontreiniging door schepen en de Wet op de economische delicten in verband met de aanpassing van de definitie van schadelijke stof, de uitvoering van de in Bijlage II van het Internationaal Verdrag ter voorkoming van verontreiniging door schepen opgenomen voorschriften met betrekking tot het voorwassen van ladingtanks, de uitbreiding van de basis voor het aanwijzen van toezichthouders en enige andere onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de Tracéwet met het oog op de versnelling en verbetering van besluitvorming over infrastructurele projecten

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Wet personenvervoer 2000 in verband met verordening (EG) nr. 1370/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 oktober 2007 betreffende het openbaar personenvervoer per spoor en over de weg en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1191/69 van de Raad en Verordening (EEG) nr. 1107/70 van de Raad (PbEU L 315)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de Wet op het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut naar aanleiding van de evaluatie van deze wet

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Taken van het KNMI inzake het verstrekken van weerinformatie

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 op een aantal punten van uiteenlopende aard, van de Wet personenvervoer 2000 ten aanzien van het openbaar-vervoerverbod en enkele technische wijzigingen, van de Wet advies en overleg verkeer en waterstaat in verband met wijzigingen in de vorm waarin betrokkenen en organisaties bij het beleidsproces worden betrokken, alsmede wijziging van de Wet op de economische delicten, de Wet luchtvaart, de Binnenvaartwet, de Wet capaciteitsbeheersing binnenvaartvloot, de Wet belastingen op milieugrondslag, de Waterwet, de Invoeringswet Waterwet, de Waterschapswet en de Crisis- en herstelwet op enkele punten van technische aard (Verzamelwet Verkeer en Waterstaat 2010)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanpassing van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken ter implementatie van richtlijn 2008/96/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende het beheer van de verkeersveiligheid van weginfrastructuur (PbEU L 319/59)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen m.b.t. het alcoholslotprogramma

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voorhang wijzigingsbesluit Rotterdam the Hague Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording vragen commissies RU, DEF en VW over het rapport van de Algemene Rekenkamer “Functioneren Kustwacht Nederland; terugblik 2010”

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 19. 19

  Traditionele zeilvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezegging AO 21 april 2010 inzqake loodsplichtbreedtegrens en wadvaarders

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Bediening op afstand van de kleine sluizen in Zeeland, inventarisatie van storingen.

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verkeersveiligheid landbouwverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Stand van zaken toezeggingen CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Advies maximumtarief rijbewijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op de notitie van Groen Links "Naar een groene APK"

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen i.v.m. de invoering van een recidiveregeling voor ernstige verkeersdelicten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Energiebesparing spoorsector

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rappel toezeggingen AO Spoor d.d. 9 februari jl.

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beantwoording vragen commissie VW inzake de 26e voortgangsrapportage HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op een notitie van DCMR m.b.t. HSL-geluidbelastingen in de gemeente Lansingerland

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitstel beantw vr commissie inzake Elektromagnetische Comptabiliteit HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Beantwoording vragen commissie VW inzake de 26e voortgangsrapportage HSL-Zuid.

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Eindevaluatie van de Betuweroute als Groot Project

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Uitkomsten Bestuurlijke Overleggen MIRT mei 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Voortgangsrapportage adviescommissie Versnelling en Verbetering Besluitvorming Infrastructuur (VVBI)

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Onderbouwing subsidiebijdrage Basisstation

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Voorkeursbeslissing van het kabinet over het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgang spoorgoederencorridors

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Uitstel beantwoording vragen over het artikel "Bom onder dubbel spoor"

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Aanpassing Ramspolbrug ten behoeve van jachtwerven

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Antwoord op de vraag van het lid Koopmans over de kosten van natuurcompensatie, gesteld tijdens het nota-overleg MIRT op 14 december 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Uitsel beantwoording vraag commissie inzake Actieplan Tunnelveiligheid en vertraging aanleg landtunnel in de A2 Utrecht-Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet eerste kwartaal 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Realisatie Kierbesluit Haringvlietsluizen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Meenemen van fietsen in de trein

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Incomplete transacties OV-chipkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Sociale veiligheid OV

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Toezegging AO Taxi 25 maart 2010 inzake positie Sdu Uitgevers werkmap rij- en rusttijden

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Publicatie wijziging Besluit personenvervoer 2000 gericht op bevordering van de kwaliteit van het taxivervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Regeling maximumtarief taxivervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Openstelling rijksbaggerdepots voor derden, Landelijke Proef Grootschalige Verwerking Baggerspecie en de Regeling Specifieke eenmalige uitkering Baggerwerkzaamheden Bebouwd gebied

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Beantwoording vragen commissie VW inzake over de beleidslijn openstellen van rijksbaggerdepots voor derden (Kamerstuknummer 27625-163)

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Water in Beeld 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Uitkomsten van evaluatie van zelfregulerende maatregel in de luchtvaartsector

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Verlenging van staatsgaranties inzake Air France KLM

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Reactie op verzoek commissie om toezending van correspondentie met de Europese Commissie over vliegveld Eelde.

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Visie op uitwerking NDW en de rollen van markt en overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Aanbieding KiM-rapport ‘Krimp en mobiliteit’

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Uitstel toezending uitkomsten van het onderzoek Verzorgingplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Beantwoording vragen commissie VW vragen omtrent de besteding van de zogenaamde FENS-gelden

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verslag Transportraad 4 mei 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Fiche 2: Mededeling inzake communautair burgerluchtvaartbeleid Brazilië

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Geannoteerde agenda Transportraad 24 juni 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Verdrag tot wijziging van de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van de Republiek der Filipijnen nopens het vervoer door de lucht; Manilla, 23 december 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Afschrift van de brief aan de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL-Zuid inzake geluidsoverlast HSL

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Verzoeken inzake spooronderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Verzoek van het lid Bashir (SP) om een rappel op de toezeggingen inzake het beloningsbeleid bij ProRail en een onderzoek inzake herprioritering van seinen

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Verzoek van het lid Van Gent (GroenLinks) om een rappel op de beantwoording van haar vragen inzake het stopzetten van het project «zonnespoor» (2010Z07680)

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Voorstel van het lid Koolmees (D66) om de minister te verzoeken de commissie een technische briefing te (doen) geven inzake de majeure beleidsprogramma's op het terrein van Verkeer en Waterstaat, de tracéwetprocedure en de MIRT-systematiek

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Presentatie Aldersadvies Eindhoven: nieuwe datum?