Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

4 maart 2010
10:15 - 11:30 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Verkeer en Waterstaat

Bijgaand treft u aan de lijst van besluiten van de vaste commissie voor Verkeer en Waterstaat ten aanzien de bij commissie aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van geplande overleggen.

In deze lijst is opgenomen een overzicht van de onderwerpen die wat de commissie betreft als controversieel dienen te worden aangemerkt (en welke niet).

De onderwerpen die de commissie als controversieel heeft aangemerkt, worden op een verzamellijst geplaatst, die in de week van 8 maart 2010 plenair behandeld zal worden.

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de aanwijzing van bromfietsen waarvoor geen Europese typegoedkeuring is vereist teneinde de toelating van bijzondere bromfietsen tot het verkeer te vereenvoudigen en van de Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 in verband met het herstel van enkele onvolkomenheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Aanpassing van de Waterschapswet in verband met het houden van waterschapsverkiezingen na het instellen van een waterschap

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Regels voor het in rekening brengen van een gebruiksafhankelijke prijs voor het rijden met een motorrijtuig (Wet kilometerprijs)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Waterwet en de Wet Infrastructuurfonds in verband met de bescherming tegen overstromingen en de zorg voor de zoetwatervoorziening in relatie tot verwachte klimaatveranderingen (Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Zeebrievenwet in verband met het uitbreiden van de grondslag voor het intrekken van een zeebrief

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Instelling van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Wet Raad voor de leefomgeving en infrastructuur)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Arbeidstijdenwet in verband met de uitvoering van artikel 19, tweede lid, van verordening 561/2006/EG

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Internationaal Verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, 2004, met Bijlage en Aanhangsels; Londen, 13 februari 2004 (Trb. 2004, 256 en Trb. 2005, 44)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Regionaal Samenwerkingsverdrag inzake de bestrijding van piraterij en gewapende overvallen op zee in Azië (ReCaap)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Voorhang ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement rijbewijzen in verband met de invoering van de Wet dwangsom

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  KILOMETERPRIJS / ANDERS BETALEN VOOR MOBILITEIT

 14. 14

  Aanbieding achtergrond documenten Wet kilometerprijs w.o. het rapport "effecten milieudifferentiatie basistarieven kilometerprijs" en "Uitwerking regie publieke kilometerbeprijzing"

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Procedure kamerbehandeling Wet Kilometerprijs en brief over prijsbeleid in planstudies

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Presentatie technische briefing wet kilometerprijs

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  LUCHTVAARTNOTA / ADVIES REGIONALE ALDERSTAFELS

 18. 18

  Aanbieding Luchtvaartnota “Een concurrerende en duurzame luchtvaart voor een sterke economie”

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Beantwoording vragen commissie voor Verkeer en Waterstaat inzake de Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Antwoorden op nadere vragen (31936 nr.4) van de commissie inzake de Luchtvaartnota

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Stand van zaken van de regionale Alderstafels in de regio’s Eindhoven en Lelystad.

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang Aldersproces in de regio

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Jaarverslag van de Alderstafel over 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  LUCHTVAART / LUCHTHAVENS OVERIG

 25. 25

  Marktprognose voor het luchtverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Antw op vragen tijdens AO (27-11-08) over één Europees luchtruim

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Advies commissie Ruimtelijke Ontwikkeling Luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Bestuursovereenkomst Boerenlandvariant N201

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Tiende voortgangsrapportage over het Project Geluidsisolatie Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Stand van zaken over de vorderingen in de aanwijzingsprocedure Rotterdam Airport

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Evaluatie van de Wet Melding Voorvallen Burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Advies van het adviescollege voor de burgerluchtvaartveiligheid DEGAS over 'de voorschriften voorbij'

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Handhavingsrapportage Schiphol 2009 1 november 2008 - 31 oktober 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Financiële afronding verzelfstandiging NLR

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  NATIONAAL WATERPLAN / WATERBEHEER / WATERKETEN

 36. 36

  Aanbieden Nationaal Waterplan

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Structuurvisie Afsluitdijk

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  CPB beoordeling van het project IJsseldelta-Zuid bij Kampen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Doelmatig waterbeheer

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Bevindingen Algemene Rekenkamer programma Zwakke Schakels Kust

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Tussentijdse evaluatie van het Bestuursakkoord Waterketen (BWK)

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Uitvoering proef heveltrap

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Reactie m.b.t. wetgeving heien op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Afschrift brief van Port of Rotterdam over windparken op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  DROGE EN NATTE INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAATSWETGEVING

 46. 46

  Reactie op advies Raad van Verkeer en Waterstaat "Witte zwanen, zwarte zwanen", strategieën om de mogelijke gevolgen van klimaatverandering voor droge en natte infrastructuur het hoofd te bieden

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Werkprogramma van de Commissie van Advies inzake waterstaatswetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  WATERSCHAPPEN EN WATERSCHAPSBELASTINGEN

 49. 49

  Aanpassen Waterschapsbesluit in verband met belastingen

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Brief waterschapslasten en antwoord vragen Jansen over de stijging van de waterschapslasten

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  HSL-ZUID EN BETUWEROUTE

 52. 52

  Geluidsmetingen HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Uitstel beantwoording vragen commissie VW inzake geluidsmetingen HSL-Zuid

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Toezeggingen tijdens het Algemeen Overleg HSL-Zuid 11 november 2009 over de Kwaliteit dienstverlening Beneluxtrein en over het gebruik van de OV-jaarkaart in Fyra Amsterdam-Rotterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Beantwoording vragen commissie VW inzake uitzending KRO Reporter over HSA/HSL-Zuid d.d. 29 november 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Beantwoording vragen commissie VW over de tarieven en exploitatie van de Betuweroute

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  SPOOR

 58. 58

  Toiletten in het openbaar vervoer voor de hele keten (treinen en stations)

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Toiletten in de OV-keten

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Onafhankelijk onderzoek naar snelheidsverhoging naar 160 km/u

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Datum van toezending inzake het onafhankelijk onderzoek naar snelheidsverhoging naar 160 km/u

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Snelheidsverhoging naar 160 km/u op het bestaande spoorwegnet

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Beantwoording mondelinge kamervragen inzake winterweer en spoor

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Toezegging tijdens AO Grensoverschrijdend spoorvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Het Nieuwe Actieplan 'Groei op het spoor' en de Midterm Review

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Beloningsbeleid ProRail

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Beleidsbrief nieuwe stations

  Te behandelen:

  Loading data
 68. 68

  Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en de Nederlandse Spoorwegen over de bediening van het station Maarheeze

  Te behandelen:

  Loading data
 69. 69

  Maaslijn-treinen en Nachtnet

  Te behandelen:

  Loading data
 70. 70

  Beleidsvoornemen tot onderhandse gunning vervoerconcessie hoofdrailnet

  Te behandelen:

  Loading data
 71. 71

  Toezending MKBA IJzeren Rijn en het advies van de COD

  Te behandelen:

  Loading data
 72. 72

  OPENBAAR VERVOER EN REGIONAAL OV

 73. 73

  Aanbieding publicatie van CPB en KiM: 'Het belang van openbaar vervoer, de maatschappelijke effecten op een rij'

  Te behandelen:

  Loading data
 74. 74

  Informatie over de wijziging Wet personenvervoer 2000 inzake concessieverlening grote steden

  Te behandelen:

  Loading data
 75. 75

  Reactie op het artikel “L’application en France du règlement OSP” (toepassing van de PSO-verordening in Frankrijk) uit het vakblad Rail & Transports

  Te behandelen:

  Loading data
 76. 76

  Milieu-eisen aanbesteding openbaar vervoer in Amsterdam in relatie tot toelatingscriteria milieuzones

  Te behandelen:

  Loading data
 77. 77

  Begrotingsbehandeling 26 november 2009; reactie op bijdrage van de heer Mastwijk over bushaltes

  Te behandelen:

  Loading data
 78. 78

  Bushaltebord Veolia

  Te behandelen:

  Loading data
 79. 79

  Resultaten masterclass regionaal OV en uitvoerimng van een drietal moties

  Te behandelen:

  Loading data
 80. 80

  Afschrift reactie op de aanbevelingen rapport “Ontsporingen bij RandstadRail” van de Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 81. 81

  TAXIVERVOER EN CONTRACTVERVOER

 82. 82

  Handboeken Professioneel aanbesteden contractvervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 83. 83

  Toezeggingen tijdens het AO van 9 september 2009 en over de regelgeving omtrent rij- en rusttijden en taxigerelateerde diensten.

  Te behandelen:

  Loading data
 84. 84

  Stand van zaken inzake motie Roefs en Aptroot over een voorstel voor het toepassen van de Wet Bibob door gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 85. 85

  OV-CHIPKAART

 86. 86

  Verslag van het gesprek van de staatssecretaris VW met Trans Link Systems (TLS) naar aanleiding van signalen over problemen rondom de communicatie en de techniek bij de OV-chipcard.

  Te behandelen:

  Loading data
 87. 87

  Review RHUL inzake migratieplan OV-chipkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 88. 88

  Toezeggingen gedaan tijdens het AO OV-chipkaart op 21 januari en 3 februari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 89. 89

  FIETSBELEID

 90. 90

  Planning voor een reactie op de voorstellen in de initiatiefnota Fiets.

  Te behandelen:

  Loading data
 91. 91

  Rijksinzet op het stimuleren van fietsgebruik

  Te behandelen:

  Loading data
 92. 92

  Fietsen in Nederland…een tandje erbij.Voorstellen voor actief fietsbeleid in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 93. 93

  Aanbieding beantwoording vragen inzake de initiatiefnota van het lid Atsma over Fietsen in Nederland… een tandje erbij

  Te behandelen:

  Loading data
 94. 94

  Plan GroenLinks 'Een fiets voor een nummerplaat'

  Te behandelen:

  Loading data
 95. 95

  KNMI / WEERALARM

 96. 96

  Criteria en protocollering Weeralarm

  Te behandelen:

  Loading data
 97. 97

  ZEESCHEEPVAART EN ZEEHAVENS

 98. 98

  Toezeggingen AO zeehavens van 22 september 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 99. 99

  Search and Rescue hoofdstuk nota maritieme noodhulp op de Noordzee

  Te behandelen:

  Loading data
 100. 100

  Resultaten tussentijdse evaluatie wet markttoezicht registerloodsen (uitvoering motie Hendrikx (Eerste Kamer), 30913, nr. E)

  Te behandelen:

  Loading data
 101. 101

  Toezeggingen tijdens het AO PMR van 21 januari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 102. 102

  BINNENVAART

 103. 103

  Uitspraak NMa over Crisisplan Binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 104. 104

  Handhaving Binnenvaartwet vanaf 1 januari 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 105. 105

  Toezeggingen Algemeen Overleg Binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 106. 106

  Toelichting over afvaltransport door de binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 107. 107

  Voortgangsrapportage beleidsbrief Binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 108. 108

  AIS Transponder

  Te behandelen:

  Loading data
 109. 109

  Resultaten onderzoek “Subsidieregeling dieselmotoren voor binnenvaartschepen” (VERS-regeling)

  Te behandelen:

  Loading data
 110. 110

  VERKEERSVEILIGHEID

 111. 111

  Afschrift van de brief aan de voorzitter van Veilig Verkeer Nederland met mijn reactie op het advies over verbetering verkeersveiligheid landbouwverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 112. 112

  Nadere reactie verbetering van de verkeersveiligheid in het landbouwverkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 113. 113

  Implementatie van richtlijnen inzake geschiktheidseisen voor het rijbewijs

  Te behandelen:

  Loading data
 114. 114

  Stand van zaken inzake het onafhankelijk onderzoek CBR

  Te behandelen:

  Loading data
 115. 115

  Besluit om het manipuleren van kilometerstanden aan te pakken

  Te behandelen:

  Loading data
 116. 116

  TRANSPORT / VERVOER GEVAARLIJKE STOFFEN / STEDELIJKE DISTRIBUTIE / PARKEREN

 117. 117

  Voortgang stedelijke distributie en Langere en Zwaardere Vrachtauto's

  Te behandelen:

  Loading data
 118. 118

  Basisnet Vervoer gevaarlijke Stoffen: voortgang

  Te behandelen:

  Loading data
 119. 119

  Kenniscentrum parkeren

  Te behandelen:

  Loading data
 120. 120

  RIJKSBAGGERDEPOTS

 121. 121

  Onderzoek privatisering Rijksbaggerdepots/Minimum VerwerkingsStandaard

  Te behandelen:

  Loading data
 122. 122

  Vermarkten restcapaciteit rijksbaggerdepots

  Te behandelen:

  Loading data
 123. 123

  Tariefstelling en omvang inzake de restcapaciteit van de rijksbaggerdepots

  Te behandelen:

  Loading data
 124. 124

  Uitstel openstelling rijksbaggerdepots voor baggerspecie van derden

  Te behandelen:

  Loading data
 125. 125

  MIRT / WEGINFRASTRUCTUUR

 126. 126

  MIRT spelregelkader

  Te behandelen:

  Loading data
 127. 127

  Natura 2000 en Gezondheid in planstudies voor hoofdinfrastuctuurprojecten

  Te behandelen:

  Loading data
 128. 128

  Antwoorden op een vraag van de cie VW over de brief van GS van Noord-Brabant inzake “Natuurbeschermingswet 1998 – Wegverbreding A2 knooppunt Leenderheide-Valkenswaard”.

  Te behandelen:

  Loading data
 129. 129

  Voortgangsrapportage adviescommissie Versnelling en Verbetering Besluitvorming Infrastructuur (VVBI)

  Te behandelen:

  Loading data
 130. 130

  Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer (RAAM)

  Te behandelen:

  Loading data
 131. 131

  Randstad-besluiten: Amsterdam-Almere-Markermeer

  Te behandelen:

  Loading data
 132. 132

  Standpunt Omlegging A9 Badhoevedorp

  Te behandelen:

  Loading data
 133. 133

  Informatieverstrekking Verkeershinder door wegwerkzaamheden in 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 134. 134

  Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet vierde kwartaal 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 135. 135

  ORGANISATIE VERKEER EN WATERSTAAT

 136. 136

  Beantwoording vragen commissie VW over het vonnis in kort geding van 9 december 2009 van de rechtbank ’s-Gravenhage met betrekking tot de publicatie van een boek dat door de heer Metze is geschreven over Rijkswaterstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 137. 137

  Evaluatie Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 138. 138

  MOTIES EN TOEZEGGINGEN

 139. 139

  Verzoeken inzake openstaande toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data
 140. 140

  Overzicht van openstaande en afgedane toezeggingen met een termijnstelling van uiterlijk 1 januari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 141. 141

  Overzicht van openstaande en afgedane moties en het overzicht met de toezeggingen met een termijnstelling na 1 januari 2010.

  Te behandelen:

  Loading data
 142. 142

  OVERIG

 143. 143

  Voorstel werkbezoek aan Singapore ikv Kilometerprijs en OV-chipkaart

 144. 144

  Geplande plenaire debatten

  Behandeling van wetsvoorstel 31898 Wijziging van de Wet luchtvaart met betrekking tot de gevolgen van buitenlandse luchthavens voor de ruimtelijke ordening op Nederlands grondgebied (Beperkingengebied buitenlandse luchthaven) Besluit: niet controversieel verklaard, wetsvoorstel blijft geagendeerd voor plenaire behandeling.


   

 145. 145

  Geplande commissie-overleggen

  Commissieactiviteiten die doorgang vinden:

  1. 4 maart Inbreng feitelijke vragen Verzoeken inzake openstaande moties en toezeggingen
  2. 4 maart Algemeen overleg Vervoerplan NS en Beheerplan Prorail 2010 (uitgesteld naar 24 maart 2010)
  3. 9 maart Petitie van bewoners Halfweg en Zwanenburg in verband met het leefbaarheidsprobleem rond de N200 en de verkeersveiligheid
  4. 9 maart Algemeen overleg Transportraad
  5. 9 maart Gesprek over de adviezen Kansen voor Mainports en Mobiliteit en de kwaliteit leefomgeving (MKL) met de Raad voor Verkeer en Waterstaat
  6. 10 maart Inbreng feitelijke vragen Resultaten tussentijdse evaluatie wet markttoezicht registerloodsen
  7. 11 maart Dinergesprek met een Deense delegatie over aanpassing waterbeheer aan klimaatverandering en cradle-to-cradlebeleid
  8. 16 maart Algemeen overleg Taxi
  9. 17 maart Algemeen overleg Binnenvaart
  10. 24 maart Algemeen overleg Evaluatie winterweer op het spoor
  11. 31 maart Algemeen overleg Moties/Toezeggingen
  12. 18 mei Algemeen overleg HSL Betuweroute
  13. 1 juni Algemeen overleg Fietsen
  14. 23 juni Algemeen overleg Transportraad
  15. 1 juli Algemeen overleg MIRT

   

  Commissieactiviteiten die worden geannuleerd:

  1. 4 maart Rondetafelgesprek Wijziging van de Zeebrievenwet
  2. 10 maart Rondetafelgesprek Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening
  3. 10 maart Inbreng verslag Wijziging van de Zeebrievenwet in verband met uitbreiden van de grondslag voor het intrekken van een Zeebrief
  4. 18 maart Inbreng verslag Deltawet waterveiligheid en zoetwatervoorziening
  5. 19 maart Werkbezoek Valleilijn
  6. 29 maart Notaoverleg Nationaal Waterplan
  7. 9 april Werkbezoek CBR
  8. 21 april Algemeen overleg Anders Betalen voor Mobiliteit
  9. 12 mei Gesprek Publiek Private Samenwerking (PPS)
 146. 146

  Nog niet geplande commissie-overleggen

  Nog niet geplande commissie-overleggen die nog tijdens deze zittingsperiode zullen worden georganiseerd:

  1. Algemeen overleg Programma Hoogfrequent Spoor
  2. Algemeen overleg Visie op het regionaal OV (na ontvangst Visie, verwacht zomer 2010)
  3. Algemeen overleg Loodsenwet (na geplande feitelijke vragenronde d.d. 11 maart)
  4. Algemeen overleg Nieuwe stations (datum wordt gezocht)
  5. Algemeen overleg Maritieme en aeronautische noodhulp op de Noordzee (na ontvangst van het aangekondigde Activiteitenplan en Begroting (APB) van de kustwacht (begin 2010))
  6. Algemeen overleg Weeralarm
  7. Algemeen overleg Rijksbaggerdepots (na ontvangst van nieuwe beleidslijn)
  8. Algemeen overleg OV-chipkaart
  9. Algemeen overleg Implementatie ERTMS/Snelheidsverhoging Spoor (datum in juni wordt gezocht)
  10. Algemeen overleg Verkeersveiligheid
  11. Algemeen overleg Vervoer gevaarlijke stoffen
  12. Algemeen overleg Hoofdinfrastuctuurprojecten en Natura 2000 en Gezondheid

   

  Nog niet geplande commissieactiviteiten die worden aangehouden en tijdens deze zittingsperiode niet plaats zullen vinden (wordt overgelaten aan commissie in nieuwe samenstelling om te bepalen of deze activiteiten alsnog zullen worden gepland):

  1. Gesprek met Nederlandse Verkeersraad te Berlijn
  2. Algemeen overleg Parkeren (n.a.v. initiatieven minister in reactie op initiatiefnota Stilstaan bij parkeren)
  3. Notaoverleg Luchtvaartnota (na ontvangst Aldersadviezen Lelystad en Eindhoven)
  4. Algemeen overleg Zeescheepvaart
  5. Algemeen overleg Toegankelijkheid OV
  6. Algemeen overleg Wegen
  7. Algemeen overleg Transport en logistiek
  8. Inbreng verslag Wet kilometerprijs
  9. Hoorzitting Wet kilometerprijs
  10. Werkbezoek Schiphol, Amsterdam, Almere in het kader van de A6 en A9
  11. Werkbezoek Singapore ikv Kilometerprijs en OV-Chipkaart
  12. Werkbezoek Eindhoven ikv proef Spitsmijden
  13. Werkbezoek havengebied Rotterdam (voorlopige planning was 28 mei)
  14. Tegenbezoek aan de Parlamentarischen Gruppe Bahn van het parlement van Nordrhein-Westfalen
 147. 147

  Verzoek om brief inzake Single European Sky (SES II) conferentie

  Te behandelen:

  Loading data