Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

27 januari 2010
10:15 - 11:15 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Verkeer en Waterstaat

Een herziene agenda wordt toegezonden op maandag 25 januari 2010.

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Wijziging van de Spoorwegwet, de Wet personenvervoer 2000 en de Wet op de economische delicten ter implementatie van de richtlijnen 2007/58/EG, 2007/59/EG, 2008/57/EG en 2008/110/EG

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Zeebrievenwet in verband met het uitbreiden van de grondslag voor het intrekken van een zeebrief

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Reactie op verzoek van de commissie voor VW om reactie op brief derden inzake problematiek voor ballonvaarders in Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Afschrift van het antwoord op de brief van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart (KNVvL) inzake de Regeling veilig gebruik luchthavens

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Besluit gebiedsontwikkeling Twente

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  De consequenties van de uitspraak van het Europese Hof inzake vertraging van vluchten (beantw vr van het lid Roemer)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Uitstel beantwoording vragen commissie VW inzake de evaluatie van de wet Melding Voorvallen Burgerluchtvaart van de Commissie Van Delden en het rapport van het adviescollege DEGAS over de relatie tussen luchtvaart en strafrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Onderzoek loodhoudende verf in de trein

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Toezeggingen AO zeehavens van 22 september 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Stand van zaken ten aanzien van de advisering door de Gezondheidsraad over een second opinion bij de medische rijgeschiktheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Ontwikkeling van Causaal Model

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgangsrapportage Minder Hinder Hoofdwegennet derde kwartaal 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Overzicht van openstaande en afgedane toezeggingen met een termijnstelling van uiterlijk 1 januari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Besluit tot instellen onderzoek opbrengstneutraliteit OV-chipkaart

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Beantwoording vragen commissie VW inzake de OV chipkaart ter voorbereiding AO 21 januari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Basisnet Vervoer gevaarlijke stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Resultaten masterclass regionaal OV

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wet Kilometerprijs

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Rijksbesluiten Amsterdam-Almere-Markermeer (RAAM)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 21. 21

  Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en de Nederlandse Spoorwegen over de bediening van het station Maarheeze

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van het gesprek van de staatssecretaris VW met Trans Link Systems (TLS) naar aanleiding van signalen over problemen rondom de communicatie en de techniek bij de OV-chipcard.

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Resultaten proef elke tien minuten een trein

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Uitstel openstelling rijksbaggerdepots voor baggerspecie van derden

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitspraak beroepsprocedure verruiming vaargeul Westerschelde

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Toelichting over afvaltransport door de binnenvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapport GroenLinks houdende verbetervoorstellen OV-Chipkaart: "Reizigersgemak uitgangspunt? Maak het waar!"

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  De OV-chipkaart - een kostbare onvoldoende

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Conceptprogramma werkbezoek Valleilijn

 30. 30

  Werkbezoek regio Schiphol-Amsterdam-Almere i.k.v. A1-A6-A9 en ontwikkeling Schiphol

 31. 31

  Verzoek algemeen overleg te plannen ivm met in maart 2010 te ontvangen brief van M-VW inzake evaluatie situatie spoor in het winterweer

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek van het lid Roemer om een rappel op een tweetal toezeggingen

  Te behandelen:

  Loading data