Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie BZK

De vergadering is geweest

7 oktober 2010
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P. de Krom (VVD)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • P.M.M. Heijnen (PvdA)
 • C. Çörüz (CDA)
 • W.I.I. van Beek (VVD)
 • M.A. Berndsen (D66)
 • H. Brinkman (PVV)

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijst van de procedurevergadering van 23 september 2010

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  32456 Tweede nota van wijziging inzake de Reparatiewet BZK 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een bepaling over de Nederlandse taal en het doen vervallen van additionele artikelen die zijn uitgewerkt

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met de samenvoeging van de politieregio’s Gooi en Vechtstreek en Flevoland tot de nieuwe politieregio Gooi-Flevoland en het treffen van een aantal tijdelijke voorzieningen in verband daarmee

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Kabinetsreactie op de onderzoeken naar aanleiding van de Poldercrash van 25 februari 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het rapport 'De publieke kennisinfrastructuur van Nederland op hoofdlijnen'

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken over de aangenoemen motie Van Raak en Hennis-Plasschaert (29628, nr. 224) om de invulling van de bezuinigingen op de politie te stoppen en hen te verzoeken de uitvoering van de bezuinigingen aan te houden tot de plannen van de nieuwe regering bekend zijn

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Toezegging over de vraag of het mogelijk is dat de overheid bij het afsluiten van contracten met bedrijven de voorwaarde stelt dat het bedrijf een goede klokkenluidersregeling heeft

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op advies ICT-beleid en vermindering regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Nederlandse reisdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Trendnota 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rijksbreed beeld (departementale rapportage) behandeling burgerbrieven 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding van het informatiepakket "Brochures Wet Veiligheidsregio's (versie 2010)" (bijlage niet elektronisch beschikbaar)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beoordeling of de uitzettingen en leningen van samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen) aan treasurybepalingen voldoen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanvullend Protocol bij het Europees Handvest lokale autonomie

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verzoek SP: reactie ministerie vragen over onderzoek ministerie BZK waarin kostenbesparing van open standaarden (ICT) berekend is

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Onderzoeksrapport ‘Salafisme in Nederland; Aard, omvang en dreiging’. Het onderzoek is uitgevoerd door IMES van de Universiteit van Amsterdam in samenwerking met het CBS, in opdracht van het WODC, op verzoek van de NCTb

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toekomst- en onderzoeksagenda Tweede Kamer 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding concept-profielschets kinderombudsman van de Nationale ombudsman

 21. 21

  Activiteiten vaste commissie voor BZK

  Eventuele op- of aanmerkingen over het overzicht van de geplande en ongeplande activiteiten van de vc. BZK (zie Parlis voor een actueel overzicht).

 22. 22

  Inbrengdatum en agendering feitelijke vragen begroting BZK 2011 (hoofdstukken VII, B en C)

  - De oorspronkelijk geplande datum van maandag 29 november voor het Wetgevingsoverleg over de begroting BZK en de Fondsen B en C voor 2011 blijkt gewijzigd te moeten worden in maandag 15 november 2010. Daardoor is de oorspronkelijk vastgestelde datum voor de inbreng van feitelijke vragen op donderdag 28 oktober 2010 niet meer geschikt.

  Besluit: Inbrengdatum voor het verslag vaststellen op dinsdag 26 oktober 2010.

   

  - In mei jl. is t.a.v. de behandeling van de Slotwetten 2009 en de Jaarverslagen centraal besloten deze te betrekken bij de behandeling van de begroting 2011.  Deze zullen daarom bij de agendering voor de inbreng van feitelijke vragen over de begroting 2011 worden vermeld. Door de politieke ontwikkelingen is de actualiteitswaarde van deze stukken sterk verminderd.

  Besluit: Slotwetten blanco verslag uitbrengen en de Jaarverslagen voor kennisgeving aannemen.

 23. 23

  Doorontwikkeling politiebestel

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Nadere indeling en aantallen operationele sterkte

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Beleidsreactie onderzoek IOOV kwaliteitsonderzoek School voor Politiekunde Locatie Apeldoorn

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Kabinetsreactie op het IOOV-rapport over noodhulp door de Nederlandse politie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kabinetsreactie en rapport kwaliteitsonderzoek naar de leergangen politiële verkeersspecialist en politiële milieuspecialist aan de school van handhaving 2009.

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Instroom en behoud van recherchekundige zij-instromers

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken ICT-problemen verzorgingsgebied Noord-Oost vts Politie Nederland

  Te behandelen:

  Loading data