Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie BZK

De vergadering is geweest

9 september 2010
10:30 - 11:30 uur
Locatie: van Someren-Downerzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijst van de procedurevergadering van 1 juli 2010

  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Waterschapswet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de raad, provinciale staten en het algemeen bestuur om kwijtschelding van belastingen te verlenen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Herstel van wetstechnische gebreken en leemten alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard in diverse wetsbepalingen op het terrein van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Reparatiewet BZK 2010)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en enige andere wetten in verband met de vereenvoudiging van en de invoering van een elektronische dienstverlening bij de burgerlijke stand (Wet elektronische dienstverlening burgerlijke stand)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Gemeentewet in verband met de versteviging van de regierol van de gemeente ten aanzien van het lokaal veiligheidsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wet College voor de rechten van de mens

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Aanbieding derde voortgangsrapportage en tevens slotrapportage van het Innovatieplatform

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Rapportage burgercorrespondentie 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Eindrapport van de commissie Havermans over het korps Gelderland-Midden

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitvoering motie Van Raak inzake de invulling van de bezuinigingen op de politie te stoppen (29628, nr. 212)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  De sterkteontwikkeling van de Nederlandse politie in 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie op het Rapport Inspectie OOV "Politieonderwijs, kwaliteit afgestudeerden geborgd?"

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanbieding rapporten Samenwerkingsafspraken politie 2008, stand van zaken 2010 en Onderzoek naar de uitval van de politiesystemen in Noordoost Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Aanbieding jaarverslag 2009 van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (Inspectie OOV)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Uitvoering motie Kuiken c.s. over de bevoegdheden van de burgemeester op het gebied van het veiligheidsdomein (32123 VII, nr.38)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Aanbieding onderzoeksrapport “(Niet) voor de wijk; De tijdsbesteding van wijkagenten”

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Geactualiseerd kostenoverzicht nationale SIS II

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nadere analyse publieke kennisinfrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  NL-Alert - (voorheen cell broadcast) als burgeralarmerings- en informatiesysteem en het voornemen hiervoor een aanbestedingsprocedure te starten.

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanbieding jaarverslag over de werkzaamheden van de Regionale Informatie en Expertise Centra (RIECs) 2008-2009 en informatie over de ontwikkeling bij de RIECs

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Voortgang van de bestuursakkoorden Rijk-gemeenten en Rijk-provincies. Tevens aanbieding van de evaluatie Bestuursakkoorden uitgevoerd door Twijnstra Gudde.

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Onderzoek naar ongewenst gedrag jegens burgemeesters en wethouders

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toezending afschrift van brief aan dhr./mw. H. over het afzien van het stemrecht voor de Tweede Kamer vanwege het feit dat de Tweede Kamer heeft ingestemd met een wijziging van de Paspoortwet

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitvoering van de motie Smits/Kuiken over de inzet van de Mosquito (28684, nr.200)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Cijferoverzichten KLPD over linksactivisme en -extremisme, rechtsactivisme en -extremisme en dierenrechtenactivisme en -extremisme

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Krimpexperimenten en onderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Nadere reactie op motie-Roemer (32360 nr.5) inzake uitgavennorm externe inhuur

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Uitvoering motie van het lid De Pater - Van der Meer inzake maximumuurtarief externe inhuur

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Antwoorde op motie Hamer c.s. (32 360, nr. 3) over de realisatie van de afspraak dat het Rijk voor eind 2010 in totaal 100 extra plaatsingen van Wsw-ers en 150 extra plaatsingen van Wajongers realiseert

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verplichte relatie tussen het programma Elektronisch Bestellen en Factureren (EBF) en een Marktplaats

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken bedrijfsvoeringstaakstelling

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Informatie n.a.v. het AO Vernieuwing Rijksdienst inzake het gebruik van het Burgerservicenummer voor de Rijkspas

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Voortgangsrapportage Kwaliteit GBA

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Afschrift van de brief aan het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht inzake vergoeding fusiekosten

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Aanbieding junicirculaire gemeentefonds en meicirculaire provinciefonds 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Besluit van 24 juni 2010, houdende wijzing van de Ambtsinstructie commissaris van de Koning

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Aanbieding beleidskader schorsing en vernietiging

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voortgang Herziening Interbestuurlijk Toezicht en aangepaste planning

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Reactie op zwartboek Radio Nederland Wereldomroep over stemmen in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Evaluatie financiële functie van gemeenten en provincies

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Toezegging inventarisatie voor- en nadelen invoering lijststem naar aanleiding van advies Burgerforum Kiesstelsel

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Toezeggingen inzake behandeling aanpassingswet en besluiten veiligheidsregio's

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Toezeggingen C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Aanbieding afschrift van de brief aan de gemeente Bussum inzake het controversieel verklaren van het herindelingsvoorstel van de gemeenten Bussum, Muiden, Naarden en Weesp

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Evaluatierapport Wgr-plus

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Afschrift van brief aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten inzake parkeerbeleid voor gehandicapten

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Aanbiedingsbrief essaybundel De grote uittocht. Negen essays over de arbeidsmarkt van de onderwijs- en overheidssectoren

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Ontwerpbesluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Afschrift van de brief van de Onderzoeksraad voor Veiligheid m.b.t. eigen verantwoordelijkheid voor veiligheid van een ondernemer of een organisatie.

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Reactie op rappèl onderzoeksverzoek BZK inzake de Herculesramp aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Aanbieding handreiking Aanpak woonoverlast en verloedering 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Reactie op de Vooraankondiging inzake het verzoekonderzoek naar open standaarden en open source software (uitvoering motie Gerkens c.s. 26643, nr.156)

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Aanbieding rapport 'Brand in de Kerkstraat in Veendam' van IOOV

 55. 55

  Verzoek van de Nationale ombudsman om verkennend gesprek met vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 56. 56

  Aanbevelingen voor de behandeling van de jaarverslagen 2009 en de Rijksbegroting 2011

 57. 57

  Toekomst- en onderzoeksagenda 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Verzoek van CTIVD om afspraak met vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor het jaarlijks overleg

 59. 59

  Annuleren algemeen overleg Algemene wet gelijke behandeling (Awgb) 8 september 2010

  Algemeen overleg Awgb plannen.

 60. 60

  Activiteiten vaste commissie voor BZK

  Eventuele op- of aanmerkingen over het overzicht van de geplande en ongeplande activiteiten van de vc. BZK (zie Parlis voor een actueel overzicht).

 61. 61

  De minister van BZK rappelleren over het meldpunt Klokkenluiders

  (zie eerdere commissiebrief 2010Z10606)

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Verzoek om een werkbezoek aan de Politieacademie te brengen

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Verzoek om gesprek met Ghanese minister van Local Government and Rural Development