Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie BZK

De vergadering is geweest

1 juli 2010
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  P. de Krom (VVD)
 • B.I. van der Burg (VVD)
 • P.M.M. Heijnen (PvdA)
 • A. Elissen (PVV)
 • C. Çörüz (CDA)
 • A.A.G.M. van Raak (SP)
 • M.A. Berndsen-Jansen (D66)
 • A.G. Schouw (D66)

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijst van de procedurevergadering van 20 mei 2010

  De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Slotwet Huis der Koningin 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Jaarverslag en slotwet Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarverslag en slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Jaarverslag en slotwet Gemeentefonds 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van de begrotingsstaat van de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat en Kabinetten (IIB) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Raming der voor de Tweede Kamer in 2011 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsstandpunt begrotingsvoorstel Tweede Kamer n.a.v. de budgettaire besluitvorming over de Voorjaarsnota 2010 en de ontwerpbegroting 2011

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Wijziging van de Provinciewet, de Gemeentewet en enige andere wetten in verband met de revitalisering van het generiek interbestuurlijk toezicht (Wet revitalisering generiek toezicht)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Azough en Timmer houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Wijziging van de Ambtenarenwet en de Militaire Ambtenarenwet 1931 in verband met het uitsluitend elektronisch verzenden van berichten die betrekking hebben op de rechtspositie

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Afschrift van een koninklijk besluit over het verlenen van ontslag aan drs. J.G. de Vries als Staatssecretaris van Defensie.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Herijking budgetverdeelsysteem

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beleidsreactie onderzoek beloningen, toelagen en declaraties politietop

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Managementrapportage van het Normkostenonderzoek Politie 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stichting waarborgfonds politie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Internationaal vergelijken politiekorpsen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Reactie op de brief relaties m.b.t. bezwaar tegen besluit AIVD inzake inzage in aanwezige documentatie aangaande corruptie en staatsondermijnende activiteiten op hoog niveau

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Beleidsdoorlichting artikel 4.2 'De bestuurlijke veiligheidspartners ondersteunen met kennis, instrumenten en expertise'

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Beleidsreactie op voortgangsrapportage Intensivering Civiel-Militaire Samenwerking (ICMS)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toezeggingen AO AIVD onderwerpen d.d. 30 maart 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Inventarisatie bestuurlijke aanpak van criminaliteit en bestuurlijke maatregelen in EU-lidstaten

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Vijfde en zesde voortgangsrapportage Programma Vernieuwing Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Stand van zaken Awgb (aanpassing definities van direct en indirect onderscheid aan richtlijnterminologie)

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Aanbieding Jaarverslag 2009 en het Werkprogramma 2010 van de Inspectieraad

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Rapport “Constitutionele normen en decentralisatie. Een evaluatie van Hoofdstuk 7 Grondwet”

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Onderzoek besparingspotentieel open source software en open standaarden

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Onderhoudsrapportage specifieke uitkeringen 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Voorlichting verkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Stand van zaken stelsel van basisregistraties

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Verslag van de Hoge Raad van Adel over het jaar 2009.

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Stand van zaken DigiD

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Definitieve voorziening meldpunt identiteitsfraude en-fouten

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Besluit sollicitatieplicht Appa voor gewezen politieke ambtsdragers

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Rapportage over de grote ICT-projecten van de rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Digitale Werkomgeving Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Kabinetsreactie op het advies van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) over de verfijning van het verdeelmodel Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Rapporten van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid Nibra (NIFV) “Fatale woningbranden 2009” en “Fatale woningbranden- Vergelijking tussen de jaren 2003, 2008 en 2009"

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Uitgaven externe inhuur 2009 en reactie op de motie-Roemer (32 360, nr. 5)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Informatie over de periodieke gesprekken die Minister Ter Horst vorig jaar voerde met de Commissarissen van de Koningin

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Beantwoording vragen over de door het CBS gesignaleerde stijging van het aantal banen in het Openbaar Bestuur.

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Herziening gelieerdenbeleid C2000

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Uitstel voortgangsrapportage modernisering GBA

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Advies ICT-beleid en vermindering regeldruk

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Rapportage Ministerie van Verkeer en Waterstaat over behandeling burgerbrieven 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Brief van de Staten van Aruba inzake het amendement Van Raak (nr. 23) over het mogelijk maken van referenda over rijkswetten

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Aanbieding jaarverslag 2009 van Kiesraad

 58. 58

  Aankondiging voorgenomen onderzoek bij de AIVD en de MIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Wenselijkheid rondetafelgesprek bedreigingen burgemeesters en wethouders

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Uitvoering motie De Pater-Van der Meer en Heijnen over de uitvoering Eu verordening voor coordinatie van de sociale zekerheidsvoorzieningen

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Aanbieding briefadvies 'Pleidooi voor een kernkabinet en één rijksdienst' van de Rob

  Het geplande gesprek met de Rob op 30 juni 2010 heeft geen doorgang gevonden.

 62. 62

  Gesprek met de Raad openbaar bestuur

  Het gesprek met de Rob, dat was voorzien voor woensdag 30 juni 2010, is door uw fung. voorzitter, na overleg met een aantal woordvoerders, uitgesteld vanwege het feit dat een te gering aantal leden aan het gesprek kon deelnemen.

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 63. 63

  Motie Gerkens c.s. over besparingen op ICT-uitgaven door de overheid

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Activiteiten vaste commissie voor BZK

  Eventuele op- of aanmerkingen over het overzicht van de geplande en ongeplande activiteiten van de vc. BZK (zie Parlis voor een actueel overzicht).

  -

 65. 65

  Verzoek om reactie staatssecretaris BZK op zwartboek "Stemmen in het buitenland"

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Stand van zaken vragen aan de minister over het Instituut Klokkenluiders

  Te behandelen:

  Loading data