Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Justitie

De vergadering is geweest

30 juni 2010
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  K. Arib (PvdA)
 • F. Teeven (VVD)
 • P. de Krom (VVD)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • C.G. van der Staaij (SGP)
 • A.G. Schouw (D66)
 • G.A. van der Steur (VVD)
 • L.M.J.S. Helder (PVV)
 • M.M. van Toorenburg (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Slotwet Ministerie van Justitie 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  32168 Tweede nota van wijziging inzake wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA onderzoek bij veroordeelden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tweede Aanvullend Protocol bij het Europees Verdrag aangaande de wederzijdse rechtshulp in strafzaken; Straatsburg, 8 november 2001

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorstel van wet van de leden Van der Ham, De Wit en Teeven tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met het laten vervallen van het verbod op godslastering

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met de normering van de vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 ter implementatie van de richtlijn nr. 2008/115/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 over gemeenschappelijke normen en procedures in de lidstaten voor de terugkeer van onderdanen van derde landen die illegaal op hun grondgebied verblijven (PbEU L 348/98

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en enige andere wetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2008/122/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 januari 2009 betreffende de bescherming van de consumenten met betrekking tot bepaalde aspecten van overeenkomsten betreffende gebruik in deeltijd, vakantieproducten van lange duur, doorverkoop en uitwisseling (PbEU L 33/10)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van de Wet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht (Invoeringswet vereenvoudiging en flexibilisering bv-recht)

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanvullende informatie m.b.t. wetsvoorstel Evaluatiewet modernisering rechterlijke organisatie (32 021)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Analyse van de door Zembla genoemde strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapport "Eén keer is erg genoeg", onderzoek naar secundaire victimisatie van slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Reactie op het advies van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) over de Fokkensregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op de brief van de Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringmaatschappij N.V. (DAS) over onafhankelijkheid gerechtsdeurwaarders

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verbreding invoering Vaste Verandermomenten (VVM)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 18. 18

  Jaarverslag rechtspraak 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift van de brief aan Verrips & Pondaag Advocaten inzake tolk- en vertaaldiensten.

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Verruimde competentie van de politierechter geëvalueerd

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Jaarbericht van het Openbaar Ministerie over het jaar 2009: de Krant OM Jaarbericht 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Reactie op aangenomen moties over huiselijk geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Derde Evaluatie Awb en project Versnelling besluitvorming ruimtelijk domein

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapportagebrief Internationale Misdrijven 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Uitvoering motie Spekman/Anker over het opnemen van een beperking op grond waarvan een minderjarig kind van een vreemdeling een verblijfsvergunning kan krijgen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rapportage Vreemdelingenketen juli - december 2009

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 27. 27

  Antwoord op begrotingsvraag van lid De Krom inzake beperking Nederlandse wetgeving door het EVRM

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitvoering van de motie-Van Velzen c.s. over stoppen met het op straat zetten van gezinnen met kinderen die rechtmatig in Nederland verblijven (19637, nr. 1342)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Informatieverstrekking over een individuele zaak zoals toegezegd tijdens het algemeen overleg vreemdelingenbewaring van 13 januari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Reactie op aangenomen moties ingediend bij het VAO Vreemdelingen- en Asielbeleid van 25 maart 2010 door de leden Van Velzen (19 637, nr. 1338) en Azough (19 637, nr. 1339)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Vermindering regeldruk bij reclasseringsorganisaties

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Drieluik-uitzending inzake Koos H. in de uitzendingen van Peter R de Vries

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Onderzoek Algemene Rekenkamer bij Holland Casino

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rapport van Regioplan Beleidsonderzoek inzake de procesevaluatie van het Handboek Methode Jeugdreclassering

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Beleidsreactie onderzoeksrapport WODC 'Kiezen tussen twee kwaden'

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Rapport "Middelengebruik bij jongens in justitiële jeugdinrichtingen."

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Uitvoeringsbrief nieuwe asielprocedure

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  EHRM: gemotiveerde Rule 39 in Somalische Dublin-zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Nota 'Goed bejegenen' van Raad voor de Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Onderhandelingen met de Verenigde Staten m.b.t. een Prevention and Combating of Serious Crime-overeenkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Externe inbreng in strafzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Gevolgen van de uitspraak van het Hof van Justitie inzake legesheffing voor Turkse onderdanen (C-92/07)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Inspectierapport Doorlichting Detentiecentrum Zeist

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Mogelijkheden en belemmeringen om ten behoeve van het slachtoffer erin te voorzien dat door de staat conservatoir beslag wordt gelegd op het vermogen van de verdachte

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Twaalfde voortgangsrapportage terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Voortgangsrapportage programma versterking executie strafvonnissen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Onderzoeksrapport 'impact assessment in the Netherlands'

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Tarieven huisartsenzorg asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Interim-maatregelen alleenstaande - minderjarige vreemdelingen (amv’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Inspectierapport "Melding recidive tijdens reclasseringstoezicht"

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Informatie over diverse onderzoeken m.b.t. huiselijk geweld

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Kabinetsreactie visitatierapport Mensenrechtencommissaris Raad van Europa

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 53. 53

  Afspraken over taken en werkzaamheden van de patiëntenvertrouwenspersoon in de GGZ

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 54. 54

  Nederlandse inzet in Frontex gezamenlijke operatie

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad, 3-4 juni a.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Fiche: Raadsbesluit en verordening Echtscheiding (Rome III)

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Fiche: Voorstel voor een richtlijn ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Fiche: Mededeling inzake een ruimte van vrijheid, veiligheid en recht voor de burgers van Europa. Actieplan ter uitvoering van het Stockholm Programma

  Te behandelen:

  Loading data
 59. 59

  Europees Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 60. 60

  Reactie op verzoek commissie over de toetreding van de EU tot het EVRM

  Te behandelen:

  Loading data
 61. 61

  Verslag van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 3-4 juni 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 62. 62

  Voordracht voor een vacature in de civiele kamer van de Hoge Raad

  Te behandelen:

  Loading data
 63. 63

  Brief van de Werkgroep Auteursrecht over het laten vervallen van passages over "Deep Packet Inspection (DPI)" in haar rapport

  Te behandelen:

  Loading data
 64. 64

  Vermeende stagnatie instroom strafzaken.

  Te behandelen:

  Loading data
 65. 65

  Advies "Het topje van de ijsberg?" van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken

  Te behandelen:

  Loading data
 66. 66

  Dossier vastgoedfraude.

  Te behandelen:

  Loading data
 67. 67

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data