Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Justitie

De vergadering is geweest

19 mei 2010
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.L. de Pater-van der Meer (CDA)
 • J.M. (Jan) de Vries (CDA)
 • A.J.M. Heerts (PvdA)
 • M.C. Langkamp (SP)
 • F. Teeven (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Aanpassing van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven in verband met uitbreiding van de categorieën van personen die recht hebben op een uitkering uit het fonds en verruiming van de gevallen waarin men aanspraak kan maken op een dergelijke uitkering, aanpassing aan de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en enkele andere aanpassingen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Uitvoeringswet EG-executieverordening ter uitvoering van het op 30 oktober 2007 te Lugano tot stand gekomen Verdrag betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, met Protocollen, Verklaringen en Bijlagen (PbEU L 339)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Goedkeuring van de op 30 juni 2008 te Brussel tot stand gekomen Overeenkomst tussen de Europese Unie en Australië inzake de verwerking en doorgifte van persoonsgegevens van passagiers (PNR) uit de Europese Unie door luchtvaartmaatschappijen aan de Australische douane (Trb. 2008, 170)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorhang ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  32168 Nota van wijziging inzake wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanpassing van de Advocatenwet, de Wet op de rechtsbijstand en de Wet tarieven in burgerlijke zaken in verband met de positie van de advocatuur in de rechtsorde

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2008/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 23 april 2008 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten en tot intrekking van Richtlijn 87/102/EEG van de Raad (PbEU L 133/66)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Plan van aanpak van de penitentiaire inrichting (PI) Over-Amstel

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het Jaarverslag 2009 van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  High Tech Crime en Voorlichting

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  WODC rapport 'Minder beschikken, meer wikken'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nadere informatie over het kansspelbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken internationale kinderontvoering

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 15. 15

  Reactie op verzoek De Roon over vermeende handel in porno in tbs-kliniek

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Verantwoording project Veiligheid begint bij Voorkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Kabinetsreactie onderzoek shariarechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Regeling financiële tegemoetkoming adoptiekosten

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift van de brief aan Amnesty International met een reactie op het rapport The Dublin II Trap -transfers of asylum-seekers to Greece

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Jaarverslag van het Bureau BIBOB over het jaar 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Vermeende fraude bij aankoop Bouwfonds door ABN-AMRO

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Intrekking wetsvoorstellen PNR-overeenkomsten met de VS en Australië

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op commisssiebrieven van 28 januari 2010 en van 1 april 2010 inzake brief op straat zetten van vreemdelingen in vrieskou

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Toezegging over het aantonen van de duurzaamheid van de relatie en duurzaamheid verblijf rederijen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Leegstand justitiële jeugdinrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Jaarverslag van Justitie

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Islamcongres in Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Helpdesk financieel-economische criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Gevolgen van kindermishandeling voor de kinderbijslag

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Fiche: Richtlijn inzake het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad, 22-23 april 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Resultaten eerste Mile Stone Test van het Schengen Informatie Systeem II (SIS II)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Fiche: Verordening tot wijziging eerdere verordening Frontex.

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Fiche: Richtlijn ter voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verslag van de bijeenkomst van het Gemengd Comité en de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 23 april 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Europees Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Rapport van de Algemene Rekenkamer Immigratie- en Naturalisatiedienst Terugblik 2010

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 38. 38

  Rapport bij het jaarverslag van Justitie 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Brievenlijst