Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Justitie

De vergadering is geweest

3 februari 2010
14:30 - 15:30 uur
Locatie: van Someren-Downerzaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.L. de Pater-van der Meer (CDA)
 • A.M.V. Gerkens (SP)
 • F. Teeven (VVD)
 • N. Azough (GroenLinks)
 • P. de Krom (VVD)
 • F. Joldersma (CDA)
 • E.W. Anker (ChristenUnie)
 • S.Th.M. Laaper (PvdA)

Agendapunten

 1. 1

  Goedkeuring van het op 18 december 2002 te New York totstandgekomen Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing (Trb. 2005, 243 en Trb. 2006, 64)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Derde nota van wijziging Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties (31813)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Vierde nota van wijziging Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties (31813)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Goedkeuring van het op 28 januari 2003 te Straatsburg totstandgekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken, betreffende de strafbaarstelling van handelingen van racistische en xenofobische aard verricht via computersystemen (Trb. 2003, 60 en Trb. 2005, 46)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Nota van wijziging inzake Goedkeuring van het op 28 januari 2003 te Straatsburg totstandgekomen Aanvullend Protocol bij het Verdrag inzake de bestrijding van strafbare feiten verbonden met elektronische netwerken, betreffende de strafbaarstelling van handelingen van racistische en xenofobische aard verricht via computersystemen (Trb. 2003, 60 en Trb. 2005, 46) (31 838 (R1874)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Voorhang ontwerpbesluit houdende wijziging van het Besluit nevenvestigings- en nevenzittingsplaatsen in verband met gemeentelijke herindelingen en de opheffing van de nevenvestigingsplaats Schiedam

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  31915 Derde nota van wijziging inzake Wijziging van de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nadere informatie motie Anker c.s. (31700 VI, nr. 56) om kinderalimentatievorderingen aan te merken als bevoorrechte vorderingen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Werkbezoek Schiphol maandag 18 januari naar aanleiding van incident vlucht NW 253 Amsterdam-Detroit

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Geannoteerde agenda Informele JBZ-Raad, 21-22 januari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Overkomst Haïtiaanse adoptiekinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op 7de rapportage van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Eenheid bestuursrechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Gedeeltelijke openbaarmaking onderzoeken Rijksrecherche naar Catshuisbrand op grond van de Wet openbaarheid van bestuur

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Kabinetsreactie onderzoek polygame huwelijken

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Specifieke informatie inzake het incident met vlucht NW 253 met bestemming Detroit

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Inspectiejaarplan 2010 Inspectie voor de Sanctietoepassing

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Locatie Ter Apel en Ontwikkelingen in de opvangcapaciteit

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Rapport bij het afsluiten van een doorlichtingsronde langs de forensisch psychiatrische centra (fpc) door de Inspectie voor de Sanctietoepassing (ISt)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Maximale termijnen voor het tegenwerpen van antecedenten in vreemdelingenrechtelijke procedures

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Financiële vergoedingen in de tbs-sector

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Werbezoek Schiphol maandag 18 januari naar aanleiding van incident vlucht NW253 Amsterdam-Detroit

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Antwoord op vraag van de commissie voor Just naar de redenen “waarom de Kamer geen inzicht krijgt in de kwantitatieve tapstatistieken van de MIVD en AIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Kabinetsreactie op het groenboek bewijsverkrijging in strafzaken en toelaatbaarheid van bewijs

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Verhouding tussen het nieuwe EU-regelgevingskader voor de elektronische communicatiesector en regelgeving inzake downloaden uit illegale bron

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Inzet bodyscans

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Uitstel algemeen overleg over reclassering

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitspraak van de Raad van State inzake Somalische asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 29. 29

  SWIFT-akkoord tussen de VS en EU

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorstel conferentie commissie voor Justitie/NRM over mensenhandel op 15 oktober 2010

 31. 31

  Voorstel opzet rondetafelgesprek(ken) over de toekomst van de beveiliging van de burgerluchtvaart

 32. 32

  Rondetafelgesprek over de herijking van het beleid beleid inzake (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen en uitstel van het algemeen overleg daarover op 18 februari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verzoek met betrekking tot plenaire debatten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Informatie over het algemeen ambtsbericht Iran en reactie op de recente uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de Mens inzake de uitzetting van een christen naar Iran door Turkije.

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Brievenlijst