Procedurevergadering : Procedurevergadering commissie Justitie

De vergadering is geweest

20 januari 2010
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M.L. de Pater-van der Meer (CDA)
 • F. Teeven (VVD)
 • A.J.M. Heerts (PvdA)
 • K. van Velzen (SP)
 • J.N. van Vroonhoven-Kok (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet op de kansspelen in verband met de instelling van de kansspelautoriteit

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek en de Kadasterwet in verband met de inschrijving in de openbare registers van netwerken

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met lastenverlichting voor burgers en bedrijfsleven

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van de leden Gerkens en Van Vroonhoven-Kok houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet handhaving consumentenbescherming in verband met de invoering van voorschriften betreffende de doorverkoop van toegangskaarten voor een publieke gebeurtenis op het terrein van sport of cultuur (doorverkoop toegangskaarten)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Monitorrapport Wet verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Consultatie van een raadsman voorafgaand aan het politieverhoor

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Stand van zaken overeenkomst tussen de EU en de VS inzake de uitwisseling van banktransactiegegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op aangenomen moties Justitiebegroting 2010.

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Tweede voortgangsbericht aanpak kinderpornografie 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Landgebonden asielbeleid Afghanistan en Libië

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Incident vlucht NW 253 met bestemming Detroit

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Verbreding invoering Vaste Verandermomenten (VVM)

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift brief aan de Voorzitter van het College van procureurs-generaal over de uitvoering van motie-Aasted Madsen/Heerts inzake het verhoor van personen met een verstandelijke beperking (30 143, nr. 34)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beklagprocedure artikel 12 van het Wetboek van Strafvordering

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Helpdesk financieel-economische criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Afschrift van de brief van de Raad voor de rechtspraak over kosten herziening gerechtelijke kaart

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Notitie en rapporten van de Inspectie jeugdzorg inzake interlandelijke adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Evaluatie Erkenningscommissie gedragsinterventies

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Uitkomst van het overleg met UNHCR betreffende de Note on the Structure and Operation of the KhAD/WAD in Afghanistan 1978-1992

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Onderzoek "Gemeenschapsrecht en gezinsmigratie"

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Gevolgen van de Europese voorstellen op het gebied van asiel en migratie voor de Nederlandse vreemdelingenwetgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Parlementaire instemming Raadsbesluiten betreffende het gebruik van informatietechnologie voor douanedoeleinden en betreffende de oprichting van een Europees netwerk criminaliteitspreventie (EUCPN)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Adoptieprocedures na de ramp in Haïti

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kabinetsreactie op de brief van de Commissie-Meijers over de Procedure- en de Kwalificatierichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Hoofdlijnendebat drugsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rondetafelgesprek over de toekomst van de beveiliging burgerluchtvaart

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Uitstel van het algemeen overleg over de Tweede voortgangssrapportage veiligheid begint bij voorkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Brievenlijst