Procedurevergadering : Procedurevergadering WWI

De vergadering is geweest

1 april 2010
13:00 - 14:00 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: algemene commissie voor Wonen, Wijken en Integratie

Herziene agenda

(i.v.m. toevoeging agendapunten)

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Verzoek Gemeente Vlaardingen tot aanbieding stedelijke woonvisie en gebiedsvisie

 3. 3

  Internationale VROM/WWI Agenda

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Behandeling Verantwoordingsstukken 2009 en Voorjaarsnota 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Toezeggingen op het gebied van bouwregelgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Aanbieding kernpublicatie WoON 2009 "Het wonen overwogen"

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Regeling Wet Bevordering Eigen Woningbezit (BEW) en over de stand van zaken bij de startersleningen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Inzet 3e tranche stimuleringsbudget woningbouw

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (wijziging wijze van waardering van energieprestatie van woonruimte)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  3e tranche stimuleringsregeling woningbouw en de BEW-regeling in relatie tot werkgelegenheid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Beantwoording vragen uit het AO d.d. 16 februari 2010 inzake het jaarverslag Wet op de huurtoeslag

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding WoON themapublicatie 'Senioren op de Woningmarkt'

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Tussenevaluatie 'Huur op Maat'

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Afschrift brief aan de Eerste Kamer over de voortgang van de inburgering in 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording vragen commissie WWI inzake kindermishandeling tijdens koranlessen

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Huurprijzen bij monumentale woningen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 17. 17

  Motie Verdonk over probleemgericht beleid voor Somaliƫrs (32123 XVIII nr. 52)

  Te behandelen:

  Loading data