Debat geweest
2 maart 2010 | 16:00 - 17:00
Procedurevergadering

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering: "Procedurevergadering LNV"Deze vergadering is geweest

Bijgaand treft u aan een zogenoemde groslijst van bij uw commissie
aanhangige wetsvoorstellen, notities en brieven van de regering en van
geplande overleggen, ten behoeve van het eventueel “controversieel
verklaren” van onderwerpen.


De commissie kan namelijk aan de plenaire vergadering voorstellen om een of
meer onderwerpen uit deze lijst niet verder te behandelen met het kabinet, nu
dit demissionair is. Een voorstel van de commissie om een dossier
controversieel te verklaren behoeft een gewone meerderheid in de commissie
(een meerderheid van het aantal aanwezige leden).


Nadat de commissie heeft bepaald welke onderwerpen volgens haar als
controversieel moeten worden aangemerkt, worden deze op een verzamellijst
geplaatst die plenair behandeld zal worden.
Ook kan een commissie aangeven welke plenaire debatten, die al gepland
staan, volgens haar geen doorgang kunnen vinden. Doorgaans vloeit dat
rechtstreeks voort uit het controversieel verklaren van de betreffende
onderwerpen.


Het eventueel annuleren van geplande commissie-activiteiten behoort tot de
competentie van de commissies zelf. Die zullen dus niet op de verzamellijst
ten behoeve van plenaire behandeling worden opgenomen.
 

Bijlagen

Agenda procedurevergadering
Download Herziene agenda PV LNV 2 maart 2010
Besluitenlijst procedurevergadering
Download Besluitenlijst PV LNV 2 maart 2010

Deelnemers


Agendapunten

5
LEI-rapport naar de effecten van de investeringen die de varkensbedrijven moeten doen voor stalmaatregelen t.g.v. de wettelijke eisen op het gebied van ammoniak en dierenwelzijn op de ontwikkelingsmogelijkheden van de sector.

Te behandelen:

11
Voorstel van wet van het lid Thieme tot wijziging van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren in verband met het invoeren van een verplichte voorafgaande bedwelming bij ritueel slachten

Te behandelen:

12
NIEUWE NOTITIES EN BRIEVEN, ONTVANGEN NA PROCEDUREVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2010
20
32
AANGEHOUDEN NOTITIES EN BRIEVEN
36
Vrijwaringen die Oostenrijk heeft ingesteld over de in de EU toegelaten ggo-maïs en toezending van 3 wetenschappelijke publicatie. Eén en ander n.a.v. een toezegging, gedaan aan het lid Waalkens

Te behandelen:

57
BRIEVEN GEAGENDEERD VOOR REEDS GEPLAND ALGEMEEN OVERLEG
67
Afschrift van reactie aan de Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (VBBM) over het 3-jarige onderzoek met de titel “Alternatieve emissiearme aanwending van mest in de Noordelijke Friese Wouden”.

Te behandelen:

76
Geplande commissie-overleggen

Details

1.   AO CITES op 9 maart 2010 van 16.00 tot 18.00 uur

2.   AO Q-koorts (tijdstip in de week van 15 maart 2010)

3.   AO Mestbeleid op 25 maart 2010 van 14.30 tot 16.30 uur

4.   AO Landbouw- en Visserijraad op 24 maart 2010, 14 april 2010, 11 mei 2010 en 24 juni 2010

5.   AO Informele Visserijraad op 22 april 2010

6.  AO Informele Landbouwraad op 26 mei 2010

 

77
Nog niet geplande commissie-overleggen

Details

1.   AO EHS (t.z.t. te plannen)

2.   AO Dierenwelzijn (t.z.t. te plannen)

 

79
Motie Van der Ham en Jacobi over een opdracht aan het Planbureau voor de Leefomgeving over knelpunten rond Natura 2000 (32 123 XIV, nr.112)

Te behandelen:

80
Werkbezoeken

Details

De werkbezoeken Brussel op 22 maart 2010, VWA op 29 maart 2010, Diergeneesmiddelen op 19 april 2010, Ontwikkelingen Visserijketen op 28 mei 2010 zullen geen doorgang vinden.

81
Inventarisatie deelnemers hoorzitting VWA

Details

Controversieel verklaard.

82
Rondetafelgesprek toekomstscenario's Q-koorts

Details

Niet controversieel verklaard. In de extra pv van 9 februari 2010 is besloten tot het houden van een rondetafelgesprek na ontvangst van de brief van de ministers van LNV en VWS over scenario's voor het toekomstperspectief voor de sector.

83
Technische briefings

Details

Niet controversieel verklaard. De ambtelijke technische briefing over erfpachtbeleid Staatsbosbeheer op 18 maart 2010, de besloten technische briefing door Centraal Veterinair Instituut over testmethoden Q-koorts en de t.z.t. te plannen technische briefing over de toekomst GLB blijven gehandhaafd.