Procedurevergadering : Procedurevergadering

De vergadering is geweest

8 september 2009
16:00 - 17:00 uur
Locatie: van Someren-Downerzaal
Commissie: Economische Zaken (2008-2010)

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  A.J. Timmer (PvdA)
 • J. ten Hoopen (CDA)
 • P.E. Smeets (PvdA)
 • C.A. Ortega-Martijn (ChristenUnie)
 • S.M.J.G. Gesthuizen (SP)
 • T.M.Ch. Elias (VVD)

Agendapunten

 1. 1

  Implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Metrologiewet in verband met implementatie van de wijziging van de EG-richtlijn inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van meeteenheden

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de uitbetaling van een tegemoetkoming over 2009 en 2010 voor invoering van het capaciteitsafhankelijk transporttarief

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Jaarrapportage Compensatiebeleid 2007 en 2008

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Aanvulling op bijlage Jaarrapportage Compensatiebeleid 2007 en 2008 (vertrouwelijke bijlagen)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitspraak arbitrage afdrachtpercentage JSF (bijlagen NEB)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Overzicht reizen bewindspersonen Ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Afronding onderzoek 'hoogte en totstandkoming benzineprijzen'

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Voornemen tot instellen van een baten-lastendienst met als titel "Agentschap Uitvoering"

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Midterm review (MTR) programmatische aanpak van het innovatiebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Aanbieding Jaarverslag 2008 Staatstoezicht op de Mijnen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Economische visie op de langetermijnontwikkeling van de Mainport Rotterdam: op weg naar een Mainport Netwerk Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten: meldingsplicht in bovenste grondlaag voor agrariërs

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Evaluatie van de uitvoering van het Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering motie Blanksma-Van den Heuvel en Besselink over Fes 500

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Kabinetsreactie n.a.v. de aangenomen gewijzigde motie Samsom c.s. (31239, nr. 66) om na de sluiting van de SDE 2009 (op 30 oktober 2009) bij onderuitputting van wind op land budget over te hevelen naar de categorieën zon en biomassa

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Reactie op het verzoek van de Commissie voor Economische Zaken om nadere informatie over de kosten van het Net op Zee.

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang CO2-opslag Barendrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Uitgiftestelsel gericht op 6000 MW zeewindenergie in 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Kabinetsreactie op het SER-advies Europa 2020: de nieuwe Lissabonstrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitkomsten van de eerste tender tijdelijke inzet kenniswerkers

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toelichting externe inhuur van het ministerie van Economische Zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op de strategische visie standaardenbeheer, uitgebracht door de Raad van deskundigen voor de nationale meetstandaarden

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Afschrift van de reactie aan (Nederlandse Wind Energie Associatie) NWEA over stopcontact op zee

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Reactie op verzoek van de commissie voor Economische Zaken om nog vóór het reces het Jaarrapport over het wapenexportbeleid in 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Uitstel beantwoording vragen van de commissie voor Economische Zaken over de problematiek op de markt voor etherdistributiediensten

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Wetsevaluatie Kamer van Koophandel 2007-2009

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Onderzoek naar aansprakelijkheid van moederbedrijven voor gedragingen in het buitenland

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Effecten van de btw-maatregel op de statistiek

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Verslag van de Ministeriële raadsvergadering (MCM) van de OESO

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Stand van zaken Bewijs van Goede Dienst gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Voortgang van het project Veiligheid Kleine Bedrijven

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verslag van de informele Energieraad en de informele Milieuraad, 23 - 24 juli en 24 - 25 juli jl. te Åre, Zweden

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verslag van de VTE-raad (telecommunicatie en energie) van 12 juni 2009 te Luxemburg

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Fiche: Verordening inzake Europees programma voor aardobservatie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche: Richtlijn inzake bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Verordening Europese onderzoeksinfrastructuren (ERIC)

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Fiche: Mededeling inzake Internetgovernance

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Fiche: Mededeling inzake het internet van de dingen

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Fiche: Verordening inzake tariefcontingent voor de invoer van rundvlees

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Fiche 4: Mededeling inzake CCS China

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Fiche 14: Voorstel tot wijziging van de verordening met algemene bepalingen voor het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds en het Cohesiefonds

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Fiche 12: Voorstel betreffende wet- en regelgeving energie-infrastructuur

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  EU Stafnotitie "Verordening Veiligstelling Aardgasvoorziening"

 45. 45

  Eu-stafnotitie "Prioriteiten Zweeds EU-Voorzitterschap op EZ-gebied"

 46. 46

  Uitvoering EG-Richtlijnen; Brief staatssecretaris over de implementatie van EG-richtlijnen en EU-kaderbesluiten

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  De resultaten van de gevraagde heroverweging in de motie van Dijk c.s. (Kamerstuk 31579, nr.18)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Ontwerp voor het Tijdelijk besluit Lex silencio positivo Dienstenrichtlijn

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Voortgang van het Innovatieplatform (IP)

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Voorbereiding behandeling ontwerpbegrotingen 2010 in de commissies

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Afschrift van de brief aan de Burgemeester van Barendrecht inzake het CO2-opslagproject.

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Mededeling dat het advies over marktwerking (zie 24036, nr. 361) begin 2010 aan de Kamer zal worden aangeboden

 53. 53

  Werkbezoeken

  Besluit: In de vorige procedurevergadering d.d. 30 juni is afgesproken in elk geval twee data vast te leggen waarop de commissie een gezamenlijk werkbezoek aflegt.

  Besloten wordt om dit najaar, na de begrotingsbehandeling 2010 in week 44, een werkbezoek af te leggen aan Noord-Nederland. Daarnaast zal de uitnodiging voor een werkbezoek aan Netbeheer Nederland worden gehonoreerd.  In het voorjaar 2010 zal, in combinatie met een of meerdere andere bedrijven, een bezoek worden gebracht aan Heineken.

 54. 54

  Gesprek met vertegenwoordigers van MKB Nederland, dinsdag 6 oktober 2009

  De volgende leden hebben zich aangemeld voor het gesprek met de vertegenwoordigers van MKB Nederland:

  A.J. Timmer, J. ten Hoopen, P.E. Smeets, M.L. Vos, S.M.J.G. Gesthuizen, T.M. Ch. Elias, en D.J.G. Graus en P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel.

 55. 55

  Verzoek Smeets - Toerismebrief (bijlage)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 56. 56

  Reactie staatssecretaris vragen over aangeboden petitie inzake postcodes op 8 september 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Uitnodigingen

 58. 58

  Brievenlijst