Procedurevergadering : Procedurevergadering BZK

De vergadering is geweest

19 november 2009
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijst van de procedurevergadering van 5 november 2009

  Besluit: besluitenlijst vastgesteld

 2. 2

  Brievenlijst

  Conform de voorstellen

 3. 3

  Regels betreffende de regulering van prostitutie en betreffende het bestrijden van misstanden in de seksbranche (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Regeling van de tijdelijke vervanging van wethouders en gedeputeerden wegens zwangerschap en bevalling of ziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Antwoord op de vraag van het lid Pechtold naar de stand van zaken m.b.t. de brede heroverwegingen

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Oprichting Stichting Huis voor democratie en rechtsstaat

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Reactie op het SCP-rapport overlast en verloedering ontsleuteld

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Rapport Fatale woningbranden 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Eindrapportage over de beleidsdoorlichting crisisbeheersing 2004-2007

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Afschrift van de antwoordbrief aan dhr. K. te H. inzake enkele klachten en een verzoek tot voordracht van een gemeenteraadsbesluit tot vernietiging

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  AIVD onderzoek naar schending staatsgeheimen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Resultaat van het beloningsvergelijkingsonderzoek in de sector politie.

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Rapportage inzake het aantal bij de voorziening tot samenwerking Nederlandse Politie werkzame externen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Definitie operationele sterkte politie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstelbericht motie Van der Ham betreffende plan van aanpak homofoob geweld, toezegging betreffende lokaal antidiscriminatiebeleid (2008-2009, 31439, nr. 9) beleidsreactie Criminaliteitsbeeld Discriminatie 2008.

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Binnenlands bestuur en Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verminderen bestuurlijke drukte

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Vorming baten-lastendienst GBO.Overheid per 1 januari 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Afschrift brief aan Europese Commissie over Kaderrichtlijn voor gelijke behandeling in arbeid en beroep

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Aanbieding Rapport Taskforce Veilig Openbaar Vervoer

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Monitoring uitvoering OM-richtlijnen mbt strafmaat voor werknemers met een publieke taak

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Ministersconferentie Raad van Europa, 16 november 2009 te Utrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Reactie op verzoek Pechtold om toezending van de rapportage over polarisatie en radicalisering

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Aanbieding rapportage Topteam 'Krimp als structureel probleem'

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken inzake herindeling gemeenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 26. 26

  Financiering nazorgfondsen

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Programmatuur voor het berekenen van de uitslag van een verkiezing

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  wijzigingen in de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo)

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Reactie op motie Griffith (28844 nr. 27) over migrantengroepen die kwetsbaar zijn voor ongewenste inmenging

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Plenaire behandeling wetsvoorstel Aanpassingswet veiligheidsregio’s (31968)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Fiche: Verordening inzake migratie van het Schengeninformatiesysteem SIS 1+ naar SIS II

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbieding van het rapport Buitenlandvergoedingen rijksambtenaren 2002-2008 Deel B

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding van de notitie, zoals toegezegd tijdens het AO van de cie. BZK over de AIVD , de CTIVD en de CIVD op 1 juli 2009, over taak, werkwijze en samenstelling van de CIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Activiteitenoverzicht commissie BZK

  • Eventuele op- of aanmerkingen over het overzicht van de geplande en ongeplande activiteiten van de vc BZK (zie Parlis voor een actueel overzicht)
  • Ambtelijk is met het ministerie van BZK en andere ministeries overlegd over de stand van zaken met de gestanddoening van de toezeggingen van het kabinet over BZK-onderwerpen. De bewindslieden van BZK zijn intussen namens de commissie gevraagd een reactie te geven op de ambtelijk geactualiseerde versie. Deze reactie is gevraagd voor de begrotingsbehandeling volgende week. In de procedurevergadering na de begrotingsbehandeling wordt besproken hoe om gegegaan wordt met de nog openstaande toezeggingen (incl. planningsnotitie). Besluit: instemmen met procedure en BZK verzoeken om tijdige toezending
  • Over wetsvoorstel 32191, wijziging Kieswet houdende aantal aanpassingen met betrekking tot verkiezingen leden EK, heeft de EK begin december een debat met de staatssecretaris BZK. Besluit: inbrengdatum wordt aangepast van 26 november naar 15 december 2009.