Procedurevergadering : Procedurevergadering BZK

De vergadering is geweest

1 oktober 2009
10:30 - 11:30 uur
Locatie: van Someren-Downerzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijst van de vergadering van 17 september 2009

  Besluit: Besluitenlijst is vastgesteld

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Aanpassing van een aantal wetten aan de Wet veiligheidsregio’s en enkele wijzigingen in de Wet veiligheidsregio’s (Aanpassingswet veiligheidsregio’s)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verslag schriftelijk overleg inzake het ontwerp van het Besluit veiligheidsregio’s en van het Besluit personeel veiligheidsregio’s

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  31844 Nota van wijziging wijz. van enkele bijzondere wetten in verband met de Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Algemene wet gelijke behandeling en 'enkele feit-constructie'

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Schriftelijke beantwoording vragen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Nadere informatie m.b.t. de vakantiewoning van Z.K.H. de Prins van Oranje in Mozambique

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Geannoteerde agenda voor de G20 Top van 24-25 september 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op verzoek van de commissie voor BZK over de planningsnotitie van het ministerie van BZK

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 11. 11

  Betaalgedrag van de rijksoverheid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Invulling motie Spekman c.s. over extra zichtbare inspanningen door de rijksoverheid ter bestrijding van de jeugdwerkloosheid

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Openbaarmaking brief Vice-President Raad van State over vacaturebeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Stand van zaken beloningsonderzoek politie

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording Kamervragen n.a.v. het AO op 1 juli jl. en het plenair debat op 10 sept. 2009 inzake bezuinigingen bij de politie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Voorwaardelijke voorkeurslocatie Huis voor democratie en rechtsstaat (31475)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Profiel en wervingsprocedure Raad van Toezicht Huis voor democratie en rechtsstaat (31 475)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Voortgang initiatieven motie Schuurman (EK) om de economische crises aan te pakken.

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Voortgangsbericht expertgroep C2000

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 20. 20

  Reactie op het verzoek Van Raak en Van Gent over bonussen voor bestuurders in de (semi-) publieke sector

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Vingerafdrukken in de Nederlandse reisdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beoordeling derde voortgangsrapportage Vernieuwing Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Uitnodiging voor werkbezoek aan de gemeente Rotterdam m.b.t. veiligheid en wijken

 24. 24

  Behandeling wetsvoorstellen tot het kerstreces (A- en B-lijst van de regering)

 25. 25

  Uitvoeringsvoorstel Parlementaire zelfreflectie (onderzoeks- en toekomstagenda)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Activiteitenoverzicht commissie BZK

  • Het AO burgerschap op 12 november vervalt, de geagendeerde brieven worden geagendeerd voor het WGO over de begrotingsonderdelen binnenlands bestuur en overheidspersoneel
  • De Appa-wetsvoorstellen (30424, 30425 en 30693) worden na het wetgevingsoverleg van afgelopen maandag aangemeld voor plenaire behandeling, bij voorkeur voor het herfstreces. Dit in afwachting van de door de minister van BZK toegezegde informatie.