Procedurevergadering : Procedurevergadering BZK

De vergadering is geweest

17 september 2009
9:30 - 10:15 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijst van de vergadering van 3 september 2009

  Besluit: Besluitenlijst wordt vastgesteld

 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Uitvoering van verordening (EG) nr. 1082/2006 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 5 juli 2006 betreffende een Europese groepering voor territoriale samenwerking (EGTS) (PbEU L 210) (Uitvoeringswet EGTS-verordening)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Verlenging van de zittingsduur van gemeenteraden in gemeenten waarvoor met ingang van 1 januari 2011 een wijziging van de gemeentelijke indeling wordt beoogd

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Aanpassing van een aantal wetten aan de Wet veiligheidsregio’s en enkele wijzigingen in de Wet veiligheidsregio’s (Aanpassingswet veiligheidsregio’s)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Verslag schriftelijk overleg inzake het ontwerp van het Besluit veiligheidsregio’s en van het Besluit personeel veiligheidsregio’s

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Voorbereiding behandeling begroting 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Vaststelling van de begrotingsstaat behorende bij de begroting van de Koning (I) voor het jaar 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Vaststelling van de begrotingsstaat van de Raad van State, de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden, het kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het kabinet van de Gouverneur van Aruba (IIB) voor het jaar 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Algemene Zaken, van het Kabinet der Koningin en de Commissie van toezicht betreffende inlichtingen- en veiligheidsdiensten (III) voor het jaar 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Vaststelling van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Regels met betrekking tot versnelde ontwikkeling en verwezenlijking van ruimtelijke en infrastructurele projecten (Crisis- en herstelwet)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Postbus 51-campagnes 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Antwoord op het verzoek van de commissie over de interne regelingen ten aanzien van declaraties van bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wijziging begrotingsstructuur hoofdstuk VII

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kader voor decentralisatie en differentiatie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Tweede periodieke beschouwing naar de staat van de interbestuurlijke verhoudingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Tweede lezing wetsvoorstel constitutionele toetsing

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 22. 22

  Vernieuwing Rijksdienst: Voorbeeldprojecten interdepartementale samenwerking

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Kabinetsstandpunt inzake de evaluatie van de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapport ‘Overlast en Verloedering Ontsleuteld’ van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Bericht t.b.v. AO op 9 sept 2009 over het Huis voor democratie en rechtsstaat

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Communicatieproblemen bij grootschalig optreden

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Afschrift van brief aan CTIVD met verzoek om onderzoek te doen naar de rubricering van staatsgeheimen door de AIVD

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Beantwoording vragen over de voortgang van het rapport “Met beeld en beleid”

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Informatie voor het debat over de bezuinigingen bij de Nederlandse politie

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Trendnota Arbeidszaken Overheidspersoneel 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Toezending onderhandelingsakkoord politie

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbieding Vierde Voortgangsrapportage Vernieuwing Rijksdienst

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Kabinetsreactie op moties compenserende werkgelegenheidsmaatregelen in regio Parkstad Limburg

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Aanbieding meicirculaire gemeentefonds en junicirculaire provinciefonds 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Fiche 6: Voorstel betreffende IT-AGENTSCHAP

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in tweede kwartaal 2009 (21109-192)

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Minister BZK verzoeken om toezending nieuwe rapportage over VtsPN

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verzoek reactie MP en sts. FIN inzake prinses Christina en het nieuwe fonds op werkpaleis Noordeinde

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verzoek om een gesprek over wetgeving politieke ambtsdragers

 40. 40

  Verzoek om Sociaal Jaarverslag Rijk 2008 op later tijdstip te behandelen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Minister reactie vragen over bericht in Telegraaf inzake rapport politie Gelderland-Midden

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Activiteitenoverzicht commissie BZK

  • Eventuele op- of aanmerkingen over het overzicht van geplande en ongeplande activiteiten van de vc BZK
  • De eerder voorgenomen conferentie decentrale overheden en EU zal voorlopig niet doorgaan. Na de ontvangst van het aangekondigde wetsvoorstel wordt bezien welke activiteiten wenselijk zijn
  • In verband met de plenaire behandeling van de begrotingshoofdstukken III en I op 8 oktober 2009 wordt het AO ICT bij de overheid naar de ochtend verplaatst. Daarnaast worden het gesprek met de Raad voor het openbaar bestuur en het AO Handvest verantwoordelijk burgerschap verplaatst.

  Te behandelen:

  Loading data