Procedurevergadering : Procedurevergadering VROM

De vergadering is geweest

9 december 2009
12:00 - 13:00 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Herziene agenda

(toevoeging agendapunten)

Bijlagen

Deelnemers

 • J.W.E. Spies (CDA)
 • R.J.L. Poppe (SP)
 • H. Neppérus (VVD)
 • C.A. Vietsch (CDA)
 • P. Linhard (PvdA)
 • A.J.W. Boelhouwer (PvdA)
 • J.J. Mastwijk (CDA)
 • R.A.C. van Heugten (CDA)
 • Voorzitter
  G.P.J. Koopmans (CDA)

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Uitnodiging IAS voor lustrumcongres "10 jaar LAS - zorgvuldig, snel en laagdrempelig" d.d. 26 januari 2010

 3. 3

  Opkomst leden bij rondetafelgesprekken, technische briefings etc.

  De voorzitter vraagt met klem aandacht voor voldoende opkomst bij (op verzoek van de commissie georganiseerde) activiteiten. In het vervolg wordt nóg kritischer dan voorheen gekeken naar de wenselijkheid van het organiseren van dit soort activiteiten.

 4. 4

  Uitnodiging VC EZ en VROM bezoek Agentschap Uitvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 2009 en van de begrotingsstaat van het Waddenfonds voor het jaar 2009 (Wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Afschrift van antwoorden op vragen van de Eerste Kamer over het ontwerpbesluit Amvb Ruimte

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Algemeen overleg Wadden d.d. 14 januari 2010

  De minister van EZ verzoekt haar aanwezigheid bij het algemeen overleg te heroverwegen, aangezien er op de agenda geen door haar ondertekende brieven staan.

  Op de agenda staan onderstaande brieven:

  • Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 18-11-2009 inzake haar Reactie op het advies van de Raad voor de Wadden: "Het Waddengebied als proeftuin voor biomassa"
  • Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 21-10-2009 inzake het Werkprogramma Raad voor de Wadden 2010
  • Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 09-07-2009 inzake Update Waddendossier
  • Brief van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer d.d. 14-11-2008 inzake haar Reactie op het Waddenpuntenplan van de Tweede-Kamerfractie van de Partij van de Arbeid.

  Besluit: De commissie stemt in met het verzoek van de minister van EZ. De minister van EZ wordt geïnformeerd.

   

 8. 8

  Samenwerkingsagenda Mooi Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Evaluatie gemeentelijk kampeerbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Kennisgeving ten aanzien van besluitvorming Nota Ruimte budget

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Werkwijzer 'Maatschappelijke kosten-batenanalyse (mkba) van Integrale Gebiedsontwikkelingen'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op NederLandBovenWater en gebiedsontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Voortgang actieprogramma vernieuwing instrumentarium gebiedsontwikkeling

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Brief m.b.t. verzoek tot aanwijzing Oude Rijnzone oost als Rijksbufferzone

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Stand van zaken project Zuidas (bijlage nog niet elektronisch beschikbaar)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbieding Meerjarenbeleidsplan Kadaster 2010-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Handreiking Uitvoeringsstrategie, regionale aanpak van het bedrijventerreinenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Agenda Bedrijventerreinen 2008-2009 en toezending Convenant Bedrijventerreinen 2010-2020

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Toezegging Algemeen Overleg d.d. 12 november 2009 inzake Wabo en Omgevingsdiensten: maatregelen VKA-analyse ICT en kosten

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beantwoording vraag gesteld tijdens het wetgevingsoverleg wetsvoorstel-Invoeringswet Wabo inzake de archeologische monumentenvergunning

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Rondetafelgesprek over Klimaatconferentie te Kopenhagen

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Toezeggingen tijdens het AO Handhaving inzake radioactief besmet schroot

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Vaststellen Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Wijziging van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (nieuwe activiteiten in en reparaties van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer)

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Transparantie duurzaamheid biobrandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Resultaten assessment "News in Climate Science and Exploring the Boundaries"

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Kabinetsreactie op het rapport “Growing within Limits” (Groeien binnen grenzen)

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toezegging aangaande het stimuleren van een "Google Earth-achtig systeem" voor de monitoring van natuur en milieu

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Stand van zaken op weg naar de evaluatie werkprogramma Schoon en Zuinig

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Voorstel tot aanpassing publieke risicokaarten n.a.v. verzoek Kamerlid Neppérus om voorzichtig om te gaan met informatie m.b.t. gevaarlijke stoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Halfopen retrofit roetfilters: resultaten vervolgonderzoek filters op vrachtauto's en onderzoek filters op personenauto's

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapportage over de actie Tegengas over 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Verbeterplan financiële functie (bijlage NEB)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Afstemming tussen m.e.r. en Natuurbeschermingswet

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Nalevingindicatoren in de VROM-begroting 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Toezegging tot nader informeren over budgetten voor eco-innovatie

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Effectstudie milieuzones vrachtverkeer 2009 en stand van zaken sloopregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voorgenomen wijziging van het Besluit emissie-eisen grote stookinstallaties milieubeheer A (BEES-A)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de invoering van geluidproductieplafonds en de overheveling van hoofdstuk IX van de Wet geluidhinder naar de Wet milieubeheer (modernisering instrumentarium geluidbeleid, geluidproductieplafonds)

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Wijziging van de Wet geluidhinder (verduidelijking 12-dagenregeling met betrekking tot internationale racecircuits)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Negende voortgangsrapportage inzake het externeveiligheidsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie n.a.v. een passage uit het boek "Darwin meets Einstein". On the Meaning of Science" van de heer F. Saris over het bijna smelten van de kern van de Hoge Flux Reactor in Petten in 2001.

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Maatregelen tegen illegale handel in vuurwerk

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Ontwerp van het Drinkwaterbesluit

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Ontwerp-besluit Wijziging milieuregels windturbines

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 46. 46

  Fiche: Verordening inzake CO2-emissies van lichte voertuigen

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Aanbieding geannoteerde agenda van de Milieuraad van 22 december 2009 en een geactualiseerd VROM-voortgangsoverzicht van Europese wetgevingsinitiatieven

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Informatie over de betrouwbaarheid en integriteit van klimaatwetenschap

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Verslag Milieuraad 23 november 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Opschoning Nederlandse lijst van MER-plichtige en MER-beoordelingsplichtige activiteiten en besluiten

  Te behandelen:

  Loading data