Procedurevergadering : Procedurevergadering Justitie

De vergadering is geweest

18 november 2009
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Aletta Jacobszaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten ter verbetering van de toepassing van de maatregel ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel (verruiming mogelijkheden voordeelontneming)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  31746 Tweede nota van wijziging Wijziging van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet op het financieel toezicht ter uitvoering van richtlijn nr. 2007/36/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Reactie op amendementen terzake de wetsvoorstellen 31058, 31065, 31746, 31763 en 31877 op het terrein van het vennootschapsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  31065 vijfde Nota van wijziging Aanpassing van de wetgeving aan en invoering van titel 7.13 (vennootschap) van het Burgerlijk Wetboek (Invoeringswet titel 7.13 Burgerlijk Wetboek)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  31758 Tweede nota van wijziging Wet griffierechten burgerlijke zaken

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Uitvoering van het op 20 december 2006 te New York tot stand gekomen Internationaal Verdrag inzake de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (Trb. 2008, 173)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wet tot wijziging van de Wet wapens en munitie houdende een volledig verbod van stiletto’s, valmessen en vlindermessen, alsmede uitbreiding en flexibilisering van het verbod van opvouwbare messen en verduidelijking van de Wet wapens en munitie (volledig verbod stiletto’s, valmessen en vlindermessen)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers in verband met de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de instelling van een raad van toezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  31 766 Tweede nota van wijziging inzake Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Goedkeuring en uitvoering van het op 31 oktober 2009 te Tilburg totstandgekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en het Koninkrijk België over de terbeschikkingstelling van een penitentiaire inrichting in Nederland ten behoeve van de tenuitvoerlegging van bij Belgische veroordelingen opgelegde vrijheidsstraffen (Trb. 2009, 202)

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met het aanpassen van de asielprocedure

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 12. 12

  Reactie op de moties van het lid Teeven en toezeggingen naar aanleiding van het interpellatiedebat Saban B. d.d. 23 september 2009

  Aangehouden tijdens de vorige procedurevergadering

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Uitvoering motie-Van der Staaij/Teeven over de redelijke termijn van en beslissing op een beklag over het niet vervolgen van een strafbaar feit

  Aangehouden tijdens de vorige procedurevergadering

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Aanpak terugkeer pedoseksuelen naar de maatschappij

  Aangehouden tijdens de vorige procedurevergadering

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport alimentatienormen versie 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Toezending rijksbreed wetgevingsprogramma 2009-2010

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Voortgangsrapportage nota 'Vertrouwen in wetgeving'

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Kabinetsreactie op het rapport van de werkgroep Auteursrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  WODC-rapport inzake de toepassing en aanscherping van de glijdende schaal

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Beschrijving van sturing op de multidisciplinaire aanpak en aanstelling landelijk coördinator georganiseerde en financieel-economische criminaliteit bij het Openbaar Ministerie

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Tweede compliance report Tweede Evaluatieronde GRECO

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Anonimiteit tipgever Meld Misdaad Anoniem (MMA)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Het weren van een pedoseksueel door de burgemeester van Eindhoven

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Stand van zaken toezeggingen over onder meer intensivering executie strafvonnissen, onderzoek naar de kwaliteit van de vergunninghouders voor interlandelijke adoptie en wetswijziging voorwaardelijke sancties

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Kabinetsstandpunt advies Commissie Brouwer-Korf en evaluatie van de Wet bescherming persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Beleidsreactie op rapport Universiteit van Tilburg: Slachtofferschap van Fraude; een explorerend onderzoek naar de impact van diverse vormen van financieel-economische criminaliteit

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Tweede voortgangsrapportage project Veiligheid begint bij Voorkomen

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Toelichting op wijzigingen in het Persexemplaar van de Justitiebegroting 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Antwoorden op schriftelijke vragen Justitiebegroting 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Draagmoederschap/illegale opneming van buitenlandse kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Tapstatistieken eerste helft jaar 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Naar een elektronisch rechtsbestel (mogelijkheden toepassen videoconferentie voor het horen van getuigen op afstand)

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Heffing door Buma/Stemra op het particuliere gebruik muziekvideo's op internet

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Landgebonden asielbeleid Sri Lanka

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Afschrift van de brief aan Amnesty International over vreemdelingenbewaring

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Verdrag met België over het beschikbaar stellen van de penitentiaire inrichting Tilburg voor de uitvoering van Belgische vonnissen

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Tweede voortgangsrapportage verbetermaatregelen in de justitiële jeugdinrichtingen

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Voortgang Modernisering Gevangeniswezen

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Inspectierapport "Doorlichting IrisZorg Reclassering"

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Leges en Associatierecht met Turkije

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Kabinetsstandpunt over het advies van de Commissie evaluatie Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  ISt-vervolgonderzoek PI Amsterdam

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Fokkensregeling

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Subsidiariteitstoets Europees voorstel erfenissen en testamenten

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 45. 45

  Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in derde kwartaal 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Evaluatie Europese wet - en regelgeving ten aanzien van terrorismebestrijding

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Fiche: Verordening inzake erfrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Verslag van de JBZ-Raad, 23 oktober 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Invulling en stand van zaken uitvoering met betrekking tot motie-Spekman c.s. over experiment AMV en de werkwijze Steunpunt perspectiefaanpak

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Verzoek schriftelijke vragenronde over rechtsbijstand en medische problematiek in het vreemdelingenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Tweede rondetafelgesprek en inbrengdatum verslag wetsvoorstel maatschappelijke onderneming

  Te behandelen:

  Loading data
 52. 52

  Reclasseringstoezicht

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Apart algemeen overleg over huwelijksdwang en achterlating

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Kabinetsreactie op het onderzoeksrapport van Deloitte "Inzicht in verwevenheid; knelpunten en mogelijkheden bij uitwisseling van gegevens en info van de verwevenheid tussen onder- en bovenwereld".

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Reactie op aanvaringen tussen de staande en zittende magistratuur

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Beveiliging paleis Noordeinde

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Brievenlijst

 58. 58

  EU-stafnotitie "Subsidiariteitstoets op het voorstel voor een verordening inzake erfrecht"

 59. 59

  Eu-stafnotitie "Gevolgen van het Verdrag van Lissabon voor het JBZ-terrein"