Procedurevergadering : Procedurevergadering Justitie

De vergadering is geweest

23 september 2009
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de invoering van een regeling betreffende herziening ten nadele van de gewezen verdachte (Wet herziening ten nadele)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met een hervorming van de regeling betreffende herziening ten voordele van de gewezen verdachte (Wet hervorming herziening ten voordele)

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Beginselenwet justitiƫle jeugdinrichtingen, het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten, in verband met de aanpassing van de tenuitvoerlegging van vrijheidsbenemende jeugdsancties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 4. 4

  Voorstel van wet van het lid Van Dam houdende wijziging van Boek 2 en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek (stilzwijgende verlenging en opzegtermijn bij lidmaatschappen, abonnementen en overige overeenkomsten)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  31560 Derde nota van wijziging initiatiefvoorstel Ten Hoopen, Slob en Van der Burg (Wet kraken en leegstand)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 en enkele andere wetten in verband met de versterking van de positie van de referent in het reguliere vreemdelingenrecht en versnelling van de vreemdelingenrechtelijke procedure (Wet modern migratiebeleid)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2010

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerp-Besluit bloedtest in strafzaken in geval van een ernstige besmettelijke ziekte

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  31813 (1873) Nota van wijziging wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  31841 Nota van wijziging Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Resultaten van de evaluatie van het tijdelijke projectteam ladingdiefstal

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Kabinetsreactie onderzoeken in het kader van Koninginnedag 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Reactie op rapport 'Vuurwapens weg' van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad, 21 september 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Hoofdlijnenbrief drugsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken internationale kinderontvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Helpdesk financieel-economische criminaliteit en Hulplijn 113

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Samenvatting Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland 18

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Vertrouwelijke brief van de minister van Justitie, mede namens de staatssecretaris van Financien en de minister van Defensie inzake de 100%-controle Schiphol

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Onderzoek Omvang gemeentelijk noodopvang aan uitgeprocedeerde asielzoekers

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Evaluatie Beginselenwet verpleging terbeschikkinggestelden

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Beveiliging van het verlof van tbs-gestelden

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Evaluatierapport Bureau Financieel Toezicht en het evaluatieonderzoek inzake de tuchtrechtelijke handhaving van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme en haar voorlopers

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Rapportage Vreemdelingenketen januari-juni 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Aanbieding rapport "Ups and downs" inzake technologische en maatschappelijke ontwikkelingen in de sectoren muziek, film en gaming

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Voortgang en besluitvorming rond het Schengen Informatie Systeem-II (SIS-II).

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Beantwoording vragen Groenboek over de herziening van verordening (EG) nr. 44/2001 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (COM (2009) 175 definitief).

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  BNC-fiche Kaderbesluit betreffende het recht op tolk- en vertaaldiensten in strafprocedures

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda JBZ-Raad d.d. 21 september 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  BNC-Fiche Voorstel betreffende IT-AGENTSCHAP

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Aangevulde geannoteerde agenda JBZ-Raad, 21 september 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Verzoek algemeen overleg over vrijheid van meningsuiting en de rol van het OM

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Behandeling wetsvoorstel 31058 in wetgevingsoverleg op 26 oktober a.s.

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Verzoek tot uitstel algemeen overleg over Interlandelijke adoptie

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Rappel beantwoording vragen over vreemdelingendetentie

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Betrekken van brief van de minister voor Ontwikkelingssamenwerking over de voortgang van de financieringsverzoeken van ICCO en Stichting IntEnt op het gebied van terugkeer en herintegratie

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  EU-stafnotitie "Conceptbeantwoording van de regering op het Groenboek inzake herziening Brussel I-verordening"

 39. 39

  Voorstel opzet rondetafelgesprek over wetsvoorstel maatschappelijke ondernemning