Procedurevergadering : Procedurevergadering Justitie

De vergadering is geweest

1 juli 2009
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens in verband met de vermindering van administratieve lasten en nalevingskosten, wijzigingen teneinde wetstechnische gebreken te herstellen en enige andere wijzigingen

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Tweede nota van wijziging Wet kraken en leegstand

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Aanpassing van de Wet op de rechtsbijstand in verband met de bestuurlijke centralisatie van de raden voor rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 5. 5

  Voorstel van wet van de leden Heerts, Smilde en Anker tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafvordering in verband met het opheffen van de strafrechtelijke immuniteiten van publiekrechtelijke rechtspersonen en hun leidinggevers

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap met betrekking tot meervoudige nationaliteit en andere nationaliteitsrechtelijke kwesties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 8. 8

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de rechterlijke organisatie en enige andere wetten in verband met de herziening van de functie- en bezoldigingstructuur voor rechterlijke ambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 9. 9

  Tweede nota van wijziging Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade (31518)

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Openbaarmaking stukken Catshuisbrand

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Uitstel toegezegde brief over hangjongeren in de Diamantbuurt

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Jaarverslag Rechtspraak 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Stand van zaken van de heroverweging van de sterilisatie-eis van transgenders

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering van de motie van het lid Anker c.s. inzake kinderalimentatiewetgeving (31700 VI, nr.56)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Openbaarmaking Catshuisbranddossier

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Vertrouwelijke toezending vervolgonderzoek Rijksrecherche inzake de brand in het Catshuis

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Asielbeleid in Griekenland

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Wob-beslissing openbaarmaking stukken Catshuisbrand

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Kabinetsstandpunt naar aanleiding van de evaluatie van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Toezegginggen naar aanleiding van de behandeling van wetsvoorstellen 31 735 en 31 734 (PNR-Overeenkomst 2007 EU-VS en Wijziging Wbp)

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Uitzetting criminele Marokkaan

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Extra opvangcapaciteit in Oude Pekela

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Toezending concept TNO-rapport brand Catshuis

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Groepsopstand in justitiële jeugdinrichting De Sprengen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Stand van zaken WODC-onderzoek effectiviteit glijdende schaal

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Evaluatie (super)snelrecht jaarwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Jaarbericht van het Openbaar Ministerie over het jaar 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Rapport Inspectie voor de Gezondheidszorg “Van veilig bewaken naar veilig behandelen”

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Toezicht particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rapport van de Inspectie voor de Sanctietoepassing inzake een doorlichting bij de Pompekliniek in Nijmegen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Uitbreiding capaciteit politie, FIOD-ECD, Rijksrecherche, Openbaar Ministerie en zittende magistratuur voor aanpak financieel-economische criminaliteit (Finec)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Monitor Criminaliteit Bedrijfsleven 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Toezegging evaluatieverslagen netwerk van ‘Immigratie Liaison Officers’ (ILO’s)

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Reactie op aanbevelingen evaluatie gendergerelateerd vreemdelingenbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Rapport Verbetering Incasso Auteursrecht en Naburige Rechten

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Fiche: Richtlijn inzake bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Gemeenschappelijk referentiekader voor Europees contractenrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Verslag van de JBZ-Raad, 4 en 5 juni 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Tijdstip begrotingsbehandeling Justitie

  Besluit: Het heeft de voorkeur van de commissie om de begrotingsbehandeling in de eerste helft  van november 2009 te plannen.

 40. 40

  Rapport van de werkgroep Auteursrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Berichtgeving “Criminele Antillianen teisteren Zoetermeer”

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op het rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg "Medische diensten in penitentiaire inrichtingen: achter tralies nu veiliger zorg, maar verbeteringen nog nodig"

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Kansspelen

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Verbod op 1-benzylpiperazine (BZP)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voortzetting algemeen overleg over Masterplan gevangeniswezen/Modernisering gevangeniswezen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 47. 47

  Voorstel verbeteringen inhoud/inrichting rapportage Vreemdelingenketen

 48. 48

  Inzet Europese Commissie voor JBZ Meerjarenprogramma 2010-2014 (Stockholm)

 49. 49

  Voorstel opzet rondetafelgesprek over het JBZ Meerjarenprogramma 2010-2014 (Stockholm Programma)

 50. 50

  Gemeenschappelijke referentiekader voor Europees contractenrecht

 51. 51

  Voorstel van wet van het lid Agema tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht tot verhoging van de minimumleeftijd voor prostituees naar 21 jaar

  Te behandelen:

  Loading data