Procedurevergadering : Procedurevergadering Justitie

De vergadering is geweest

3 juni 2009
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Statenlokaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Uitvoering van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Slotwet Ministerie van Justitie 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en van de Wet rechten burgerlijke stand in verband met de goedkeuring van de op 10 september 1998 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte van een attesatie de vita met bijlagen (Trb. 2004, 283)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2009 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Besluit van 4 mei 2009 houdende wijziging van het Besluit van 5 november 2007, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912, en tot vaststelling van nadere regels over de hoogte en de verschuldigdheid van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912 (thuiskopievergoeding)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Handhaving paddoverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Drugsproblematiek in de grensstreek en gerelateerde onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Analyse van fraudeonderzoeken

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Monitorrapport Wet verruiming mogelijkheden tot opsporing en vervolging terrorisme

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Jaarverslag Ministerie van Justitie 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Onderzoek naar het functioneren van het stelsel bewaken en beveiligen in het kader van Koninginnedag 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Nader onderzoek naar de doodsoorzaak van Denise Schouten

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Rapportagebrief opsporing en vervolging internationale misdrijven 2008 en stand van zaken beleid inzake artikel 1F Vluchtelingenverdrag

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitvoering van de motie-Arib over polygame islamitische huwelijken (31700 VI, nr. 116)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het concept-wetsvoorstel Huiselijk Geweld van de G4

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Uitvoering motie-Van Vroonhoven-Kok inzake de premiestelling van rechtsbijstandverzekeringen (31 200 VI, nr. 54)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Uitnodiging werkbezoek aan Veiligheidshuis Tilburg op 16 juni 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Jaarbericht 2008 van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Inspectierapport doorlichting PI Breda

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Masterplan gevangeniswezen 2009-2014

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op commissievragen over het plan van aanpak voor de uitvoering van het experiment met deels vrij te besteden reclasseringsbudget (29 270, nr. 24)

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Advies mevrouw prof. mr. C.J. Forder inzake lesbisch ouderschap

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Reactie op krantenartikel "Een vijfde van uitzettingen illegalen gaat niet door"

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  WODC rapport "Migratie naar en vanuit Nederland: een eerste proeve van de Migratiekaart"

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Ontwikkelingen in de opvangcapaciteit asiel

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapport Mensenrechtencommissaris Hammarberg (Raad van Europa) naar aanleiding van zijn bezoek aan Nederland

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in eerste kwartaal 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Afschrift brief Eerste Kamer inzake EU-asielpakket

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Geannoteerde agenda JBZ-Raad, 4 en 5 juni 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  De Nederlandse voorbereiding op een JBZ-meerjarenbeleidskader 2010-2014 (Stockholm Programma)

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Rapport bij het Jaarverslag Ministerie van Justitie 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Rappel beleidsvisie over de vrijwilligers in het gevangeniswezen en de nazorg

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Rappel toezegging inzake werkdruk onder kinderrechters

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Uitstel algemeen overleg over EHRM-arresten inzake raadsman bij politieverhoor

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Rapport onderzoek deelbemiddeling VS

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Rapport werkgroep Auteursrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Brievenlijst

 39. 39

  Stand van zaken EU voorstellen op asielgebied

 40. 40

  EU-stafnotitie kabinetsinzet JBZ Meerjarenprogramma 2010-2014 (Stockholm Programma)

 41. 41

  Voorstel opzet hoorzitting/rondetafelgesprek herziening gerechtelijke kaart