Procedurevergadering : Procedurevergadering Justitie

De vergadering is geweest

20 mei 2009
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Wijziging van onder meer Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Wet documentatie vennootschappen in verband met het vervallen van de verklaring van geen bezwaar en het verbeteren en uitbreiden van de controle op rechtspersonen met het oog op de voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Evaluatie Justitie in de buurt nieuwe stijl

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Bestrijding georganiseerde misdaad, fraude en financieel-economische criminaliteit: samenwerking, geïntegreerde aanpak en regie

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Beantwoording commisievragen over het Rapport interlandelijke adoptie ‘Alles van waarde is weerloos’ van de Commissie lesbisch ouderschap en interlandelijke adoptie (31265, nr. 10) en over de nieuwe regeling financiële tegemoetkoming adoptiekosten (29689, nr. 231).

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  WODC-rapport over transnationale samenwerking tussen toezichthouders in Europa

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Handhaving paddoverbod

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Rijksrechercheonderzoek naar de brand in het Catshuis

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Drugsproblematiek in de grensstreek en gerelateerde onderwerpen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Reactie op de door de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa aangenomen resolutie 1637 (2008) inzake ‘Europe’s boat people: mixed migration flows by sea into southern Europe’

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Reactie op het artikel in het Nederlands Dagblad over het “Detentieconcept Lelystad”.

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Resultaten en voortgang van het justitieel verslavingsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Incident met tbs-gestelde in Enschede

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Kabinetsreactie op het rapport “Uitgebuit en in de bak!” van Bonded Labour in the Netherlands (BlinN) van januari 2009 en op het advies “De mens beschermd en de handel bestreden” van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken van 12 februari 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Uitvoering motie-Heerts/Van Vroonhoven-Kok over pro-actieve geschiloplossing door de overheid (31753, nr.6)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Uitstel toezending evaluatie (super)snelrecht jaarwisseling

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op het krantenbericht dat de Raad voor de rechtspraak in zijn begroting voor 2010 € 40 mln. heeft gevraagd in verband met de extra instroom van rechtszaken

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Informatie over jeugdigen met een pij-maatregel

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Beantwoording commissievragen over de voortgang van het Programma Modernisering Gevangeniswezen (MGW)

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Doorlichting Van der Hoevenkliniek

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Fiche: Verordening inzake controle Schengenacquis

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Fiche: Verordening inzake Schengenuitvoeringsovereenkomst

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Verslag van de JBZ-Raad, 6 april 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Fiche: Kaderbesluit inzake voorkoming en bestrijding van mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Fiche: Kaderbesluit inzake bestrijding van seksuele uitbuiting van kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Subsidiariteitstoets van een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over het bestrijden van te late betalingen in commerciële transacties (herschikking)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op krantenbericht over uitzetting van criminele Marokkaanse broers uit Slotervaart

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Hoorzitting over de herziening van de gerechtelijke kaart

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Algemeen overleg over de accountantswet

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Behandeling jaarverslagen en slotwetten

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Rellen in Justitiële Jeugdinrichting De Sprengen te Zutphen

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Wetgevingsoverleg op 8 juni 2009 over wetsvoorstellen op het terrein van vennootschapsrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Termijn nakoming toezegging gedaan tijdens mondelinge vragen over Diamantbuurt op 12 mei 2009

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Brief over aangifte winkeldiefstallen

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Agenderen van de kabinetsreactie op het jaarverslag CITT (19 637, nr. 1263) voor een algemeen overleg over vreemdelingen- en asielbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzoek tot aanbieding petitie 'Jaarbericht Kinderrechten 2009' op 2 juni 2009

 36. 36

  Brievenlijst

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 37. 37

  EU-stafnotitie "Subsidiariteitstoets van een voorstel voor een richtlijn over het bestrijden van te late betalingen in commerciële transacties (COM(2009)126"

 38. 38

  EU-stafnotitie "Verordeningsvoorstel controlemechanisme Schengenacquis"

 39. 39

  EU-stafnotitie "Verordeningsvoorstel Schengenuitvoeringsovereenkomst"