Procedurevergadering : Procedurevergadering Justitie

De vergadering is geweest

17 december 2008
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Agendapunten

  1. 1

    Goedkeuring van het op 25 oktober 2007 te Lanzarote tot stand gekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksuele uitbuiting en seksueel misbruik (Trb. 2008, 58)

    Te behandelen:

    Loading data
  2. 2

    Voorstel van wet van de leden Vermeij, Koopmans en Neppérus tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met een regeling voor herstel van gebreken in een besluit hangende beroep bij de bestuursrechter (Wet bestuurlijke lus Awb)

    Te behandelen:

    Loading data
  3. 3

    Partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten in verband met rechtsontwikkelingen, internationale verplichtingen en geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data
  4. 4

    Aanpassing van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de toetreding door het Koninkrijk tot het op 2 mei 1996 te Londen tot stand gekomen Protocol van 1996 tot wijziging van het op 19 november 1976 te Londen tot stand gekomen Verdrag inzake beperking van aansprakelijkheid voor maritieme vorderingen (Trb. 1997, 300)

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data
  5. 5

    Aanpassing van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering tot invoering van een procedure voor deelgeschillen ter bevordering van de buitengerechtelijke afhandeling van letsel- en overlijdensschade (Wet deelgeschilprocedure voor letsel- en overlijdensschade)

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data
  6. 6

    Goedkeuring van het voornemen tot intrekking van voorbehouden bij een aantal verdragen en protocollen inzake de bestrijding van terrorisme

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data
  7. 7

    Implementatie van het kaderbesluit nr. 2006/783/JBZ van de Raad van de Europese Unie van 6 oktober 2006 inzake de toepassing van het beginsel van wederzijdse erkenning op beslissingen tot confiscatie (PbEG L 328/59) (wijziging Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging strafrechtelijke sancties in verband met de toepassing op beslissingen tot confiscatie)

    Te behandelen:

    Loading data
  8. 8

    Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data
  9. 9

    Subsidieregeling Uitstapprograma’s Prostituees

    Te behandelen:

    Loading data
  10. 10

    Advies van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) "Nederlanderschap in een onbegrensde wereld"

    Te behandelen:

    Loading data
  11. 11

    Menukaart snelrecht

    Te behandelen:

    Loading data
  12. 12

    Kabinetsreactie op het advies van de commissie 'Uitdragen kernwaarden van de rechtsstaat'

    Te behandelen:

    Loading data
  13. 13

    Rapport Signaleren van fraude

    Te behandelen:

    Loading data
  14. 14

    Planningsbrief

    Te behandelen:

    Loading data
  15. 15

    Beleidsreactie onderzoek "ambtscriminaliteit aangegeven?"

    Te behandelen:

    Loading data
  16. 16

    Reactie naar aanleiding van uitspraken van de Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding in de Volkskrant

    Te behandelen:

    Loading data
  17. 17

    Kwaliteit rechterlijk functioneren

    Te behandelen:

    Loading data
  18. 18

    Antwoorden op vragen van de commissie voor Justitie over de afwikkeling van de legionella-zaak

    Te behandelen:

    Loading data
  19. 19

    Slachtoffers Centraal

    Te behandelen:

    Loading data
  20. 20

    Terugkeer zonder vervangende reisdocumenten

    Te behandelen:

    Loading data
  21. 21

    Aanbieding rapporten Veiligheid binnen de jeugdafdelingen van PI Noord-Holland Noord en PI Rijnmond

    Te behandelen:

    Loading data
  22. 22

    Inspectiejaarplan 2009 Inspectie voor de Sanctietoepassing

    Te behandelen:

    Loading data
  23. 23

    ISD-casusbeschrijvingen

    Te behandelen:

    Loading data
  24. 24

    Terugkeer Irak en Platform Duurzame Terugkeer

    Te behandelen:

    Loading data
  25. 25

    Procedure ondernemingsraad PI Overmaze

    Te behandelen:

    Loading data
  26. 26

    Uitspraken Raad van State inzake Regeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

    Te behandelen:

    Loading data
  27. 27

    Halfjaarlijkse rapportage actiepunten (brand-)veiligheid

    Te behandelen:

    Loading data
  28. 28

    Voortgangsrapportage Modernisering Gevangeniswezen

    Te behandelen:

    Loading data
  29. 29

    Pro-actieve geschiloplossing door de overheid

    Te behandelen:

    Loading data
  30. 30

    Rechtsbijstand in vreemdelingen- en asielzaken en verhaal kosten rechtsbijstand veroordeelde verdachten

    Te behandelen:

    Loading data
  31. 31

    Plan van aanpak uitvoering van het experiment met deels vrij te besteden reclasseringsbudget

    Te behandelen:

    Loading data
  32. 32

    Reactie op Motie-Van de Camp over de zorgverzekeringsplicht van migranten

    Te behandelen:

    Loading data
  33. 33

    Reactie op ACVZ advies “Leges voor (arbeids)migratie naar Nederland”

    Te behandelen:

    Loading data
  34. 34

    Mededeling inzake versterking van de totaalaanpak van migratie

    Te behandelen:

    Loading data
  35. 35

    Richtlijn tot vaststelling van minimumnormen voor sancties voor werkgevers van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen

    Te behandelen:

    Loading data
  36. 36

    Handhavingstoets Consumentenautoriteit op initiatiefwetsvoorstel doorverkoop toegangskaarten (31461)

    Te behandelen:

    Loading data
  37. 37

    Reactie op aangenomen moties algemeen overleg blauwdruk modern migratiebeleid

    Te behandelen:

    Loading data
  38. 38

    Verzoek om een algemeen overleg over commerciële draagmoederschap en het verkopen van baby’s via internet

    Te behandelen:

    Loading data
  39. 39

    Overzicht nog niet beantwoorde commissiebrieven

    Te behandelen:

    Loading data
  40. 40

    Rappel resultaten onderzoek naar kwijtgeraakte strafdossier

    Te behandelen:

    Loading data
  41. 41

    Rondetafelgesprek Vreemdelingendetentie

    Te behandelen:

    Loading data
  42. 42

    Bijeenkomst met Stichting ADA Awarness

  43. 43

    Brievenlijst van 17 december 2008

    Te behandelen:

    Loading data

    Loading data

    Loading data

    Loading data