Procedurevergadering : Procedurevergadering Justitie

De vergadering is geweest

8 oktober 2008
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Justitie

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Uitvoering van verordening (EG) nr.861/2007 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 11 juli 2007 tot vaststelling van een Europese procedure voor geringe vorderingen (Pb EU L199) (Uitvoeringswet verordening Europese procedure voor geringe vorderingen)

  Te behandelen:

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in verband met verlening aan de notaris van bevoegdheden in verband met gemeenschappelijke verzoeken tot echtscheiding en tot ontbinding van een geregistreerd partnerschap

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de flexibilisering en verduidelijking alsmede enkele aanvullingen van de regeling van de rechtspositie van rechterlijke ambtenaren en rechterlijke ambtenaren in opleiding

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van enige bepalingen van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek teneinde naast het in deze bepalingen gestelde vereiste van schriftelijkheid ook ruimte te bieden aan de ontwikkelingen op het gebied van het elektronisch verkeer

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme (Trb. 2006, 34)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Goedkeuring van het op 16 mei 2005 te Warschau totstandgekomen Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel (Trb. 2006, 99)

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Wijziging van het Wetboek van Strafvordering, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met het verbeteren en versterken van de vaststelling van de identiteit van verdachten, veroordeelden en getuigen (Wet identiteitsvaststelling verdachten, veroordeelden en getuigen)

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Ontwerpbesluiten inzake rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Bezoek aan de Republiek Suriname

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Bilateraal vedrag met Brazilie over de overdracht van gedetineerden en de tenuitvoerlegging van straffen opgelegd bij strafvonnis

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  WODC-evaluatieraport 'De CEAS aan het werk'

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Gesprekken 100 procent-controle Suriname

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Vereenvoudiging toegang burgerlijke stand

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Anonimiteit in het strafproces

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Beantwoording commissievragen over de gang van zaken bij de Stichting Huisvesting Alleenstaanden en Meerpersoonshuishoudens (SHAM)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Subsidie Centrum Internationale Kinderontvoering

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Eerste trendrapportage over de uitvoering van de B9- regeling

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Reacties op rapporten inzake vreemdelingenbewaring van Amnesty International en van de Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Landgebonden asielbeleid t.a.v. Democratische Republiek Congo

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  VKC-verzoek: toestemming voor rondetafelgesprek met Dienst Terugkeer en Vertrek over het "Illegaal verblijf in Nederland.

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Afschrift inzake de reactie op de dupliek van de Nationale ombudsman over individuele ambtsberichten

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Het Nederlandse standpunt met betrekking tot de voorgestelde uitbreiding van Richtlijn 2003/109/EG

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Richtlijn inzake de voorwaarden van toelating en verblijf van derdelanders voor het doel van hooggekwalificeerde arbeid (‘EU Blue Card’)

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Richtlijn inzake de beschermingstermijn van het auteursrecht

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Petitie inzake grensgevalllen pardonregeling ter kennisname

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Rappel inzake de evaluatie van de Leidraad voor de Rechtsbijstand

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Verdeling van de drie onderwerpen begrotingsonderzoek over de woordvoerders

 28. 28

  Brievenlijst

 29. 29

  Voorstel rondetafelgesprek interlandelijke adoptie

 30. 30

  Kamervragen over homohaat in asielzoekerscentra

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Overzicht aangemelde wetsvoorstellen

  Te behandelen:

  Loading data