Procedurevergadering : Procedurevergadering VROM

De vergadering is geweest

5 november 2008
11:30 - 12:30 uur
Locatie: Wttewaall van Stoetwegenzaal
Commissie: Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Brievenlijst

 2. 2

  Structuurvisie voor de Snelwegomgeving

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Visie basisvoorziening geo-informatie Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit milieusubsidies (aanwijzing experimenten)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Achtste voortgangsrapportage inzake het externe veiligheidsbeleid

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Gemeenschappelijke inspectie Onderzoekslocatie Petten 2007 niet nucleaire milieu- en arbocontroles

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Uitstelbrief beantwoording vragen van de cie. VROM inzake biobrandstoffen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Mogelijk oneigenlijk gebruik van Euro 5-subsidies

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Aanbieding ontwerp-Besluit kwaliteitseisen en monitoring water

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Mededeling inzake de uitkomsten TPAC toetsingen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Voortgangsrapportage Schoon en Zuinig

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Beantwoording commissievragen over importcontainers met gevaarlijke gassen

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Wijziging van diverse wetten op de beleidsterreinen van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten, alsmede aanbrenging van andere wijzigingen van ondergeschikte aard

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Wijziging van de Wet milieubeheer en enkele daarmee verband houdende wetten (modernisering van de regelgeving over de milieueffectrapportage)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Ervaringen van een middelgroot metaalbedrijf met de implementatie van REACH

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Aanbieding ontwerpbesluit wijzgingen in verband met de implementatie van de Beschikking aanvaarding afvalstoffen op stortplaatsen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Stand van zaken PPS Zuidas

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Aanbieding ontwerp-nationaal toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2008-2012

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nederlandse inzet herziening EMAS

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Stand van zaken implementatie Europese richtlijnen en kaderbesluiten in derde kwartaal 2008

  Klik hier voor EU-stafnotitie "Implementatieoverzicht derde kwartaal 2008"

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Beantwoording nog openstaande brieven voorafgaand aan de begrotingsbehandeling VROM

  Te behandelen:

  Loading data