Procedurevergadering : procedurevergadering BZK

De vergadering is geweest

11 september 2008
10:30 - 11:30 uur
Locatie: Troelstrazaal
Commissie: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bijlagen

Agendapunten

 1. 1

  Besluitenlijst vorige vergadering 3 juli 2008

  Besluit: besluitenlijst wordt vastgesteld
 2. 2

  Brievenlijst

 3. 3

  Wijziging van de Politiewet 1993 in verband met het vervallen van de facilitaire diensten van het Korps landelijke politiediensten

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van de Paspoortwet in verband met het herinrichten van de reisdocumentenadministratie

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Wijziging van de Wet schadeloosstelling, uitkering en pensioen leden Europees Parlement in verband met de totstandkoming van het Statuut van de leden van het Europees Parlement

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Wijziging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens in verband met het mogelijk maken van systematische verstrekking van gegevens aan instellingen voor schulden- en kredietregistratie

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Jaarevaluatie van de Postbus 51-campagnes die in 2007 zijn gevoerd

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Benoeming politiek assistent staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenthart (OCW)

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  jaaroverzicht van de bij de RVD aangemelde en in 2007 gerealiseerde coproducties tussen overheid en omroepen

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Lijst van vragen en antwoorden op brief min BZK d.d. 6 maart inzake Voorstel van wet van de leden Wolfsen en Luchtenveld tot aanvulling van de Algemene wet bestuursrecht met doeltreffendere rechtsmiddelen tegen niet tijdig beslissen door bestuursorganen (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen)

  De lijst van vragen en antwoorden is gedrukt onder nr. 29934, nr. 26.

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Bekrachtiging wetsvoorstel dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Aanbieding Plan van Aanpak Fietsendiefstal

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Invoeren framenummerverplichting voor fietsen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Eenmalige financiële bijdrage aan Vakvereniging voor Brandweervrijwilligers (VBV)

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Inkomensgevolgen die politieambtenaren arbeidsongeschiktheidsuitkering kunnen ondergaan als gevolg van onder meer Toeslag Bezwarende Functies (TBF)

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Stand van zaken informatiehuishouding AIVD (n.a.v. moord op de heer Th. Van Gogh)

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Verbeteringen AIVD m.b.t. een aantal geconstateerde tekortkomingen (naar aanleiding van de moord op de heer Th. Van Gogh)

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Ontwikkeling politiesterkte in 2007

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Tweede voortgangsrapportage samenwerkingsafspraken politie(april 2008)

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  De voortgang van een internationale inventarisatie m.b.t. een meldplicht voor vitale bedrijven in het geval van hackpogingen

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Aanbieding en beleidsreactie op het SCP-rapport 'Sociale Veiligheid ontsleuteld'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Eindrapportage over de uitvoering van het beleidsplan Crisisbeheersing 2004-2007

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Chiptechnologie van toegangspassen

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Het dragen van hoofddoeken door politieagenten

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Leidraad externe contacten rijksambtenaren

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Oprichting van een Nationaal Instituut voor de Rechten van de Mens

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Reactie op het verzoek van de Tweede Kamer om drie aanvullende vragen over onderzoeksmethodiek IOOV voor te leggen aan de Algemene Rekenkamer

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Aanbieding ontwerp van Besluit bestuurlijke boete overlast in de openbare ruimte

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Voortgangsrapportage programma Veilige Publieke Taak

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Aanbesteding Cell Broadcast

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Verlenen van de definitieve status van baten-lastendienst aan P-direkt

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Aanbieding Kwalitatieve rapportage 'Diversiteit maakt de overheid sterker'

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Aanbieding advies Raad van State inzake opdrachtverlening aan de staatscommissie Grondwet en het nader rapport

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 34. 34

  Informatie n.a.v. evaluatie van de klokkenluidersregelingen in de publieke sector

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Reactie op het artikel 'Rechtsstaat zonder zelfkritisch en zelfreinigend vermogen' over de zaak Spijkers

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Dossier Spijkers

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Reactie op de brief van de heer M.M. te A. inzake klokkenluidersregelingen in de publieke sector

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  'Lek' in Nederlandse reisdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Invoering vingerafdrukken in de Nederlandse reisdocumenten

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Beantwoording van de vragen over modernisering GBA

  De antwoorden op de door de commissie gestelde vragen zijn beantwoord op 15 juli 2008 (27859, nr. 14).

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 41. 41

  Voorgenomen verkoop door Sdu Holding B.V. van het bedrijfsonderdeel Sdu Identification B.V

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Aanbieding meicirculaire gemeentefonds en junicirculaire provinciefonds 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Toezending van het rapport inzake het onderzoek Lessen uit ICT-projecten van de overheid; Deel B, inclusief de bestuurlijke reactie van de coórdinerend minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Goedkeuring van de internetstemvoorziening voor de waterschapsverkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Voornemen om geen goedkeuring te verlenen aan het stemmen per internet voor de waterschapsverkiezingen

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Internetstemmen waterschapsverkiezingen vindt geen doorgang

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Subsidiariteitstoets en behandelingswijze Ontwerprichtlijn gelijke behandeling

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Bepaling voortzetting AO topinkomens semipublieke sector van 4 september 2008

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Werkbezoek aan Zweden en Denemarken in week 42 (herfstreces)

  Besluit: In verband met beperkte deelname wordt het werkbezoek uitgesteld tot in een volgende procedurevergadering nader te bepalen moment.

 50. 50

  Werkbezoek aan de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst te Zoetermeer

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Uitnodiging 4e Council of Europe forum over de toekomst van democratie in Madrid (Spanje) van 15 -17 oktober 2008

 52. 52

  Fiche: Mededeling inzake hergebruik van overheidsinformatie