CIO Office

Het CIO Office voert centrale regie op de gehele Informatievoorziening (IV) van de organisatie. Het CIO Office helpt de organisatie door middel van optimale inrichting van IV bij het realiseren van de organisatiedoelstellingen, waarbij de procesverantwoordelijkheid bij de diensten blijft.

Het CIO Office ondersteunt en adviseert bij het maken van de procesafspraken. De centrale regierol van het CIO Office betekent ook dat er goede afstemming moet zijn met de decentrale functies binnen de Tweede Kamer organisatie, zoals het functioneel beheer, de architecten en het informatiemanagement.

Het CIO Office creëert met de inzet van informatievoorzieningstechnologie een omgeving waarin Kamerleden hun werk effectief (goed geïnformeerd) kunnen uitvoeren. Het faciliteert het instituut Tweede Kamer om zijn werk efficiënt en goed geïnformeerd uit te voeren. Daarnaast biedt het CIO Office meerwaarde voor de politiek: door een centrale regie nemen de kwaliteit en integraliteit van de IV toe en worden ontwikkelingen in samenhang bekeken en beoordeeld.

De kwaliteit van de informatievoorziening is voor de Tweede Kamer van essentieel belang. Om deze kwaliteit te borgen en op een hoger niveau te brengen is een integrale visie vastgesteld die zorgt dat de Tweede Kamer kan voldoen aan de wensen om transparant te zijn over het Kamerwerk en de informatiepositie van de Kamer te versterken. Dit is vastgelegd in de i-strategie 2020-2023, die u hieronder aantreft.

I-Strategie: doel

De kwaliteit van de informatievoorziening is voor de Tweede Kamer van essentieel belang. Om deze kwaliteit te borgen en op een hoger niveau te brengen is het noodzakelijk een integrale visie vast te stellen die zorgt dat de Tweede Kamer kan voldoen aan de wensen om transparant te zijn over het Kamerwerk en de informatiepositie van de Kamer te versterken.

Het doel van de I-Strategie is tweeledig: het bepalen van een gezamenlijke visie en het vaststellen van een reële ambitie.

Door een visie op de informatievoorziening te schetsen ontstaat een duidelijk en herkenbaar beeld waar de organisatie over een langere periode naar toe wil, waarbij steeds een link wordt gelegd met de bredere uitdagingen waar de Tweede Kamer mee te maken heeft. De onderwerpen van de I-Strategie zijn in samenhang beschreven zodat duidelijk is waar onderlinge afhankelijkheden zitten.

De verhuizing en verkiezingen zullen een fors beslag leggen op de beschikbare middelen. Dit vraagt om een bijpassende ambitie en een plan dat haalbaar is. Een korte planningsperiode past hierbij, als onderdeel van de jaarplancyclus. De I-Strategie verbindt alle onderdelen van informatievoorziening en ICT, waaronder de activiteiten die van belang zijn voor de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting. Daarmee is de I-Strategie een integraal plan voor de periode 2020-2023.

I-Strategie: thema’s

De I-Strategie is weergegeven in tekst en in beeld (een plaat). De plaat laat duidelijk de verschillende thema’s zien die dienen om de twee doelen van de Tweede Kamer te bereiken: transparantie Kamerwerk en versterken informatiepositie. Deze thema’s zijn gerangschikt in drie lagen: zichtbaar, houdbaar en bruikbaar. Per laag wordt een korte uitleg gegeven.

Zichtbaar: parlementair proces centraal

De ambtelijke organisatie ondersteunt en adviseert de Tweede Kamer bij het parlementaire proces en de activiteiten die daarbij horen. Centraal uitgangspunt in de I-strategie is dat alle toekomstige ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening moeten bijdragen aan het parlementaire proces. De directe of indirecte bijdrage aan de ondersteuning van het parlementair proces, de informatiepositie van de Kamer en de transparantie van het Kamerwerk staan daarom bij alle ontwikkelingen in de informatievoorziening voorop. Alle thema’s die uitgewerkt zijn in de I-strategie hebben tot doel om de informatiepositie van de Kamer te verbeteren en de transparantie van het Kamerwerk te vergroten. Daarom staat deze laag in de I-strategie centraal. De titel “zichtbaar” is ontleend aan de zichtbaarheid van het parlementaire proces.

Houdbaar: toekomst vaste en duurzame informatievoorziening

Het parlementaire proces moet ondersteund worden met een toekomst vaste en duurzame informatievoorziening. Alleen op die manier is het mogelijk om het parlementaire proces effectief en efficiënt te ondersteunen en data optimaal bruikbaar, toegankelijk en vindbaar te maken. Ook is een duurzame informatiehuishouding nodig om aan wet- en regelgeving te voldoen zoals de Woo en de archiefwet. Verder is voor het huidige kort-cyclisch ontwikkelen van apps een solide, gestandaardiseerde en logische informatie infrastructuur nodig. Die wordt gevormd door de Informatievoorziening duurzaam in te richten en data platforms verder te ontwikkelen. Deze laag van de I-strategie richt zich dus op het aspect 'houdbaar'.

Bruikbaar: de basis op orde

De dienstverlening op het gebied van informatievoorziening en ICT is cruciaal voor het goed functioneren van het parlementaire proces. Die dienstverlening is niet slecht maar vereist wel continu onderhoud. Voor de I-strategie zijn drie thema’s geïdentificeerd waar we zichtbare verbeteringen op willen aanbrengen. Dit zijn:

  • Informatiebeveiliging
  • Professionele besturing
  • Productieve werkplek

Met het doorvoeren van deze verbeteringen wordt de basis verder op orde gebracht om zo een de informatievoorziening beter “bruikbaar” te houden.