Tweede Kamer benoemt adviseur integriteit voor Kamerleden

Het Presidium van de Tweede Kamer heeft Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden benoemd als onafhankelijk adviseur integriteit voor leden van de Tweede Kamer. Kamerleden kunnen haar benaderen voor advies over de uitleg en toepassing van de regels op het gebied van integriteit.

Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden was van 2004 tot 2015 Griffier van de Tweede Kamer. De functie van onafhankelijk adviseur integriteit komt voort uit de aanbevelingen van de werkgroep ‘Integriteit Leden van de Tweede Kamer’, onder voorzitterschap van het toenmalige Kamerlid Van Oosten. Aanleiding voor het instellen van deze werkgroep vormden met name de aanbevelingen van GRECO (‘Groep van Staten tegen Corruptie’, onderdeel van de Raad van Europa) over het ontbreken van toezicht op en handhaving van de integriteitsregels van de Kamer en het ontbreken van beleid ten aanzien van contacten met lobbyisten.

Versterking advisering

De werkgroep heeft in haar rapportage, die in november 2018 is aangeboden aan het Presidium, verschillende aanbevelingen gedaan. Twee daarvan betreffen de versterking van de advisering aan Kamerleden bij de uitleg van de integriteitsregels van de Kamer. Het Presidium heeft deze aanbevelingen overgenomen en Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden verzocht de functie van onafhankelijk adviseur integriteit te vervullen.

Aanbevelingen

Conform de aanbevelingen van de werkgroep kunnen Kamerleden de onafhankelijk adviseur benaderen voor vertrouwelijk, schriftelijk advies over de uitleg en toepassing van de regels op het gebied van integriteit. Het betreffende Kamerlid kan het advies desgewenst openbaar maken. De adviseur stelt jaarlijks een geanonimiseerd jaarverslag op, dat aan het Presidium wordt gezonden en vervolgens openbaar wordt gemaakt. In het jaarverslag kan de adviseur tevens aanbevelingen doen voor verbetering of verheldering van de integriteitsregels.

Onbezoldigd

Jacqueline Biesheuvel-Vermeijden wordt benoemd per 1 januari voor een periode van zes jaar en werkt onbezoldigd.