Plenaire agenda 10, 11 en 12 december

Door een technische storing wordt de plenaire agenda voor deze week foutief weergegeven op deze website. Het correcte schema staat hieronder.

DINSDAG 10 DECEMBER

14.00 uur

Herdenking naar aanleiding van het overlijden van Nelson Mandela
Vragenuur
Regeling van werkzaamheden
Stemmingen             

16.30 uur

Wijziging Natuurbeschermingswet1998 i.v.m. programmatische aanpak stikstof (33 669)

WOENSDAG 11 DECEMBER

10.15 uur

Voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein, houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders (Wet Huis voor klokkenluiders (33 258) tweede termijn

13.30 uur

VAO Leraren, lerarenopleidingen en het Nationaal Onderwijsakkoord (AO d.d. 27/11)

13.50 uur

VAO Wetenschapsbeleid (AO d.d. 04/13)

14.15 uur

Wetsvoorstel sociaal leenstelsel masterfase (33 680)

DONDERDAG 12 DECEMBER

10.15 uur

VSO Antibioticaresistentie (32620, nr. 91)

10.45 uur

VAO Woningcorporaties (AO d.d. 04/12)

11.30 uur

VAO Verbreding draagvlak cao-afspraken (AO d.d. 21/11)

13.30 uur

Debat over de Nederlandse bijdrage aan MINUSMA in Mali *

AANSLUITEND: STEMMINGEN (over moties ingediend bij het debat over Mali)

16.00 uur

VAO Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL (AO d.d. 7/11)

16.20 uur

VAO Transactie Rabobank voor betrokkenheid bij manipulatie van LIBOR en EURIBOR (AO d.d. 13/11)

16.40 uur

VAO Mobiel banditisme (AO d.d. 27/11)

17.00 uur

VAO Scheepvaart (AO d.d. 03/12)

19.00 uur

Wijziging van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt en enige andere wetten in verband met de stroomlijning van het door de Autoriteit Consument en Markt te houden markttoezicht (33 622)

Hamerstuk, donderdag 12 december, bij aanvang van de ochtendvergadering, tenzij zich sprekers melden:

- 33 748 (Wijziging van de Scheepvaartverkeerswet ter verhoging van de boetecategorie voor overtredingen van internationale scheepvaartroutes en ter uitbreiding van loodsplichtig vaarwater in verband met de ingebruikneming van Maasvlakte 2)

- 33 365 (R1987) (Wijziging van artikel 53b van de Rijksoctrooiwet 1995 in verband met de invoering van een beperkte veredelingsvrijstelling)

- 33 735 (Regels omtrent de uitvoering van Europese verordeningen inzake financiële bijdragen uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (Uitvoeringswet EFRO))

- 33 484 (Wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en het Burgerlijk Wetboek in verband met het transparanter en voor een breder publiek toegankelijk maken van de executoriale verkoop van onroerende zaken)

* Voorafgegaan door een algemeen overleg op woensdag 11 december.

Naar boven