Uitgelicht : Zorg en maatschappelijke ondersteuning

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport debatteert op donderdag 31maart van 13.00 tot 18.00 uur over dementiezorg, langer thuis wonen, palliatieve zorg, het persoonsgebonden budget (PGB), wijkverpleging en de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiervoor komen minister Conny Helder en staatssecretaris Maarten van Ooijen van VWS naar de Kamer.

Volg live

Het overleg is in de Troelstrazaal van de Tweede Kamer. Via deze website kunt u live meekijken of meeluisteren. Of kijk via de app en website Debat Direct.

Agenda en verslag

U kunt alle stukken doornemen die bij deze vergadering horen. Zodra het woordelijk verslag van het overleg klaar is, kunt u dit via deze link lezen. De agenda van het komende debat is uiteenlopend, daarom wordt het ook wel een verzameldebat genoemd. Het vorige commissiedebat over dit thema vond plaats op 11 november 2020. Hieronder worden twee belangrijke onderwerpen van het komende debat kort toegelicht.

Ouderenbeleid

De komende jaren zal het aantal ouderen in Nederland flink toenemen. Zo groeit het aantal 75-plussers van 1,4 miljoen in 2020 tot (naar schatting) 2,6 miljoen in 2040. Het is belangrijk dat deze ouderen voldoende zorg en ondersteuning krijgen. In 2021 is de ‘Dialoognota ouder worden 2020-2040’ verschenen. Hierin worden veranderende inzichten omtrent ouder worden en de betekenis van het toenemend aantal ouderen voor de samenleving besproken. Ook lopen vanuit het vorige kabinet op dit moment meerdere actieprogramma’s, zoals de programma’s ‘Langer Thuis’ en ‘Eén tegen eenzaamheid’. Het programma Langer Thuis heeft als doel om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig mee te kunnen laten doen aan onze samenleving. Eén tegen eenzaamheid beoogt eenzaamheid onder ouderen eerder te signaleren en doorbreken.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Gemeenten hebben als taak om hun burgers zo goed mogelijk thuis te ondersteunen. Het gaat hierbij om ondersteuning met als doel zo lang mogelijk actief deel te nemen aan de samenleving en zelfstandig thuis te blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan de eerdergenoemde ouderen, maar ook aan mensen met een ziekte of beperking. Deze ondersteuning is mogelijk vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat hierbij om hulp en zorg binnen het sociaal domein, waaronder bijvoorbeeld ook de jeugdhulp valt. Bij het bespreken van de Wmo gaat het regelmatig over een aantal deelthema’s, zoals de inkoop en aanbesteding binnen het sociaal domein, toezicht op het sociaal domein en het abonnementstarief in de Wmo. In het ‘Meerjarenprogramma Toezicht Sociaal Domein 2021-2024’ wordt geconcludeerd dat burgers nog niet altijd passende en tijdige zorg en ondersteuning krijgen. Ook wordt aangeraden om integraal naar het sociaal domein te blijven kijken. Samenwerking tussen alle relevante partijen is hiervoor hard nodig.