Algemeen overleg : Langer Thuis / Dementiezorg / PGB / Wijkverpleging / Wmo

De vergadering is geweest

11 november 2020
13:30 - 19:00 uur
Locatie: Thorbeckezaal
Commissie: Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Spreektijd per fractie maximaal 5 minuten

Bijlagen

Bewindsperso(o)n(en)

 • H.M. de Jonge
  minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Deelnemers

 • M. Agema (PVV)
 • A.J.M. Laan-Geselschap (VVD)
 • L.W.D. Geluk-Poortvliet (CDA)
 • V.A. Bergkamp (D66)
 • C.E. Ellemeet (GroenLinks)
 • H.P.M. Hijink (SP)
 • A.H. Kuiken (PvdA)
 • G.J.M. Segers (ChristenUnie)
 • L. Sazias (50PLUS)

Agendapunten

 1. 1

  Langer Thuis

 2. 2

  Domeinoverstijgende samenwerking Wlz en Wmo/Zvw

  Te behandelen:

  Loading data
 3. 3

  Eerste versie van het advies ‘Oud en zelfstandig in 2030’ van de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Advies Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Tweede voortgangsrapportage actieprogramma 'Eén tegen eenzaamheid'

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Tweede monitor programma Langer Thuis

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Overgang cliëntondersteuning van de Wmo naar de Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Stand van zaken acties verbetering verstrekking hulpmiddelen

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Internationaal onderzoek naar toegang medische hulpmiddelen in de thuissituatie

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Voortgang cliëntondersteuning 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Geestelijke Verzorging in de thuissituatie

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Reactie op verzoek van het lid Sazias tijdens de RvW van 29 maart 2018 over een verwacht tekort aan mantelzorgers

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Tweede voortgangsrapportage Langer Thuis, adviezen Raad van Ouderen en rapport Nationale Ombudsman

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Dementiezorg

 15. 15

  Voortgangsbrief (casemanagement) dementie

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Reactie op verzoek commissie over het rapport Nationale Ombudsman "Borg de zorg"

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Nationale dementie strategie

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Stand van zaken van de uitvoering en afronding van het landelijk actieplan casemanagement dementie

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nationale Dementiestrategie 2021-2030

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  PGB

 21. 21

  Broncode van het PGB2.0-systeem

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Antwoorden op vragen commissie over het verslag van een schriftelijk overleg over VSO Kostenoverzicht PGB 2.0 systeem

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 23. 23

  Inrichting structureel beheer PGB2.0

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Inhoudelijke reactie op de signaleringsbrief 2019 van Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) m.b.t. zorgfraude

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Voortgangsrapportage Agenda persoonsgebonden budget (pgb)

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Reactie op verzoek commissie over de brief van BVKZ (t.b.v. pgb's) debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus d.d. 20 mei 2020

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Rapport 'evaluatie werkwijze Zorg op Maat' m.b.t. pgb-Wlz

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Voortgangsrapportage persoonsgebonden budget

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Verslag van een schriftelijk overleg over doorontwikkeling en invoering PGB2.0 (Kamerstuk 25657-330)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 30. 30

  Wijkverpleging

 31. 31

  Ondervoeding

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Stand van zaken wijkverpleging, NZa-advies Bekostiging wijkverpleging per 2022 en wetsvoorstel bevorderen zorgcontractering

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Reactie op het verzoek van het lid Kerstens, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 30 januari 2019, over het bericht dat zorgverzekeraars 190 miljoen euro onbenut laten voor de wijkverpleging

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Wmo

 35. 35

  Monitor abonnementstarief en stand van zaken implementatie van het abonnementstarief Wmo

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Reactie op verzoek commissie over het abonnementstarief Wmo - Geleidelijke overgang naar ingebruikname nieuwe ICT

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Tweede meting evaluatieonderzoek AMvB reële prijs Wmo

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Eindrapport evaluatie AMvB reële prijs Wmo 2015

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Verslag van een schriftelijk overleg over COVID-19 Update stand van zaken, paragraaf 8 ‘Zorg voor kwetsbare mensen’

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 40. 40

  Heropenen sanitaire voorzieningen op campings en vakantieparken

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Reactie op verzoek commissie over het bericht dat er een dode en gewonden zijn gevallen bij een begeleid woonvorm in Wageningen

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Ouderenzorg op Caribisch Nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Monitor abonnementstarief Wmo en implementatie abonnementstarief

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Merkbaar beter thuis

  Te behandelen:

  Loading data