Procedurevergadering : Procedures en brieven

De vergadering is geweest

29 mei 2024
14:30 - 15:30 uur
Locatie: Suze Groenewegzaal
Commissie: Justitie en Veiligheid

Bijlagen

Deelnemers

 • Voorzitter
  M. van Nispen (SP)
 • U. Ellian (VVD)
 • M. Aardema (PVV)
 • S. Mutluer (GroenLinks-PvdA)
 • M. Koekkoek (Volt)
 • I.J.M. Michon-Derkzen (VVD)
 • M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
 • M. Vondeling (PVV)
 • M.H. Bikker (ChristenUnie)
 • A. Lahlah (GroenLinks-PvdA)
 • J.J.M. Uitermark (NSC)

Agendapunten

 1. 1

  Overzicht verzoeken commissie-regeling van werkzaamheden

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data
 2. 2

  Wijziging van de Overleveringswet, de Wet wederzijdse erkenning en tenuitvoerlegging vrijheidsbenemende en voorwaardelijke sancties en het Wetboek van Strafrecht ter herimplementatie van onderdelen van het kaderbesluit 2002/584/JBZ betreffende het Europees aanhoudingsbevel, van onderdelen van het kaderbesluit 2008/913/JBZ betreffende de bestrijding van bepaalde vormen en uitingen van racisme en vreemdelingenhaat, van onderdelen van de richtlijn (EU) 2013/48 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en van onderdelen van de richtlijn (EU) 2017/1371 betreffende de strafrechtelijke bestrijding van fraude die de financiële belangen van de Unie schaadt (Wet herimplementatie Europees strafrecht)

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 3. 3

  Brief van de leden Timmermans en Bikker inzake overname van de verdediging van het initiatiefwetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht in verband met de invoering van het discriminatoir oogmerk als strafverzwaringsgrond

  Te behandelen:

  Loading data
 4. 4

  Wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES en andere wetten in verband met de modernisering van de strafbaarstelling van mensenhandel en de introductie van de zelfstandige strafbaarstelling van ernstige benadeling en van voordeeltrekking (Wet modernisering en uitbreiding strafbaarstelling mensenhandel)

  Te behandelen:

  Loading data
 5. 5

  Reactie op de motie van het lid El Abassi over de hoogte van verkeersboetes met 4,3% verlagen en niet meer gebruiken om gaten in de begroting te dekken (Kamerstuk 29398-1094)

  Te behandelen:

  Loading data
 6. 6

  Jaarbericht 2023 Inspectie Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 7. 7

  Aanpak van antisemitisme en extra maatregelen

  Te behandelen:

  Loading data
 8. 8

  Reactie op verzoek commissie over de evaluatie Beleidskeuzes Uitgelegd

  Te behandelen:

  Loading data
 9. 9

  Beleidsregel financiële nood als gevolg van de wateroverlast in juli 2021

  Te behandelen:

  Loading data
 10. 10

  Informatie onderzoek experiment gesloten coffeeshopketen

  Te behandelen:

  Loading data
 11. 11

  Wetgevingsplanning JenV Q2 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 12. 12

  Woo-verzoek over de vuurwerkramp Enschede d.d. 13 mei 2000 en de vuurwerkramp Culemborg d.d. 14 februari 1991

  Te behandelen:

  Loading data
 13. 13

  Overbrenging uit Syrië naar Nederland van twee van terroristische misdrijven verdachte Nederlandse uitreizigsters met hun twee kinderen

  Te behandelen:

  Loading data
 14. 14

  Ontwikkeling rond de internetmonitoring bij de NCTV

  Te behandelen:

  Loading data
 15. 15

  Rapport ‘De regenboog kleuren; evaluatie van het Actieplan Veiligheid LHBTI 2019-2022’

  Te behandelen:

  Loading data
 16. 16

  Online aangejaagde openbare-ordeverstoringen

  Te behandelen:

  Loading data
 17. 17

  Lange-termijnonderzoeksagenda PMJ: aanbieding onderzoeksrapport “Voorspellen voor de justitiële ketens”

  Te behandelen:

  Loading data
 18. 18

  Toestemming voor deelname aan rondetafelgesprek over illegale content en producten op Telegram

  Te behandelen:

  Loading data
 19. 19

  Nationale extremismestrategie

  Te behandelen:

  Loading data
 20. 20

  Reactie op verzoek commissie over een besluit van de Raad betreffende de sluiting, namens de Europese Unie, van een overeenkomst tussen Canada en de Europese Unie inzake de doorgifte en verwerking van persoonsgegevens van passagiers (PNR-gegevens) COM (2024) 95

  Te behandelen:

  Loading data
 21. 21

  Fenomeenanalyse 'memes, een online wapen van extreem rechts'

  Te behandelen:

  Loading data
 22. 22

  Standen van de Uitvoering 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 23. 23

  Verzamelbrief justitiële jeugd

  Te behandelen:

  Loading data
 24. 24

  Beleidsreactie op het rapport ‘Kinderen en ouders met recht goed beschermd’ van de Adviescommissie Rechtsbescherming en Rechtsstatelijkheid in het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

  Te behandelen:

  Loading data
 25. 25

  Financiering Rechtspraak

  Te behandelen:

  Loading data
 26. 26

  Stand van zaken uitvoering motie van de leden Van Vroonhoven en Diederik van Dijk over het wetsvoorstel Wijziging vermelding geslacht in geboorteakte binnen een maand intrekken (Kamerstuk 33836-91)

  Te behandelen:

  Loading data
 27. 27

  Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Juridische beroepen van 10 april 2024, over toezicht advocatuur

  Te behandelen:

  Loading data
 28. 28

  Stand van zaken van informatiedeling over mogelijke matchfixing

  Te behandelen:

  Loading data
 29. 29

  Jaarverslagen Landelijk Bureau Bibob 2023 en Kwaliteitscommissie Bibob 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 30. 30

  Uitvoering van de motie van de leden Bikker en Mutluer over het wettelijk verankeren van het non-punishmentbeginsel (Kamerstuk 28638-229) en van de motie van de leden Veltman en Bikker over bevorderen dat in het wetsvoorstel modernisering 273f wordt bewerkstelligd dat het delict mensenhandel wordt opgenomen in artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering (Kamerstuk 28638-241)

  Te behandelen:

  Loading data
 31. 31

  Prejudiciële vragen Afdeling inzake derdelanders uit Oekraïne

  Te behandelen:

  Loading data
 32. 32

  Landenbeleid Syrië

  Te behandelen:

  Loading data
 33. 33

  Uitstel beantwoording vragen van de leden Vondeling en Brekelmans, gesteld tijdens het plenair debat over Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de verlenging van de beslistermijnen in asiel- en nareiszaken, over hoe vaak in de praktijk dwangsommen voor te laat beslissen worden teruggevorderd ten behoeve van opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 34. 34

  Pilotregeling essentieel startup personeel naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie van de pilot

  Te behandelen:

  Loading data
 35. 35

  Verzamelbrief opvang

  Te behandelen:

  Loading data
 36. 36

  Artikel 25bis Ethiopië

  Te behandelen:

  Loading data
 37. 37

  Terugkeersamenwerking Algerije

  Te behandelen:

  Loading data
 38. 38

  Stand van zaken procesbeschikbaarheidslocatie (PBL)

  Te behandelen:

  Loading data
 39. 39

  Nadere duiding cijfermatige incidentenrapportage 2022

  Te behandelen:

  Loading data
 40. 40

  Uitvoeringsovereenkomst betreffende de samenwerking, begeleiding en ondersteuning in het kader van de opdrachten in toepassing van de vreemdelingenwetgevingen op het grondgebied van de Benelux-landen; Brussel 28 september 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 41. 41

  Toezeggingen m.b.t. Implementatiewet richtlijnen verkoop goederen en levering digitale inhoud

  Te behandelen:

  Loading data
 42. 42

  Reactie op de motie van het lid Van Baarle over onderzoeken hoe religieuze gemeenschappen het systeem van bewaken en beveiligen ervaren ten behoeve van de veiligheid van hun religieuze instellingen (Kamerstuk 30950-385)

  Te behandelen:

  Loading data
 43. 43

  Actieplan Samen tegen mensenhandel

  Te behandelen:

  Loading data
 44. 44

  Appreciatie van het gewijzigd amendement van het lid Helder over een maximumstraf van 12 jaar bij strafverzwarende omstandigheden (Kamerstuk 36280-15)

  Te behandelen:

  Loading data
 45. 45

  Reactie op verzoek commissie over een tbs-gestelde op TikTok

  Te behandelen:

  Loading data
 46. 46

  Stand van zaken over maatregelen inzake capaciteit van personeelstekort

  Te behandelen:

  Loading data
 47. 47

  Reactie op verzoek commissie over voortgang op uitvoering moties lid Ellian (Kamerstuk 24587-883 en 36200-VI-50)

  Te behandelen:

  Loading data
 48. 48

  Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 49. 49

  Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 50. 50

  Diverse onderwerpen migratiebeleid internationaal

  Te behandelen:

  Loading data
 51. 51

  Geannoteerde Agenda JBZ-Raad 4-5 maart 2024

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data
 52. 52

  Lijst met EU-voorstellen d.d. 16 mei 2024

  Te behandelen:

  Loading data
 53. 53

  Verzoek van de commissie voor de Rijksuitgaven inzake invulling motie-Van Vroonhoven/Vermeer bij de behandeling van de verantwoordingsstukken begrotingsjaar 2023

  Te behandelen:

  Loading data
 54. 54

  Voorbereiding hoorzitting met kandidaat-bewindspersonen

  Te behandelen:

  Loading data
 55. 55

  Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Te behandelen:

  Loading data
 56. 56

  Verzoek kabinetsreactie op NRC-artikel over Rwandese ambassade in Den Haag intimideert en bedreigt critici van regime-Kagame in nederland

  Te behandelen:

  Loading data
 57. 57

  Brievenlijst particulieren

  Te behandelen:

  Loading data
 58. 58

  Brievenlijst organisaties

  Te behandelen:

  Loading data

  Loading data

  Loading data

  Loading data