E-mailprocedure : [E-MAILPROCEDURE] Voorstel van de leden Van Raan (PvdD) en Kröger (GroenLinks) inzake schriftelijk overleg over brief exportkredietverzekeringen

De vergadering is geweest

28 maart 2023
16:00 uur
Commissie: Financiën
Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
In de e-mailprocedure hebben de volgende fracties met het voorstel van de leden Van Raan (PvdD) en Kröger (GroenLinks) ingestemd: SP, PvdA, Volt, BBB. De fracties van de VVD, D66 en CDA steunen het voorstel niet. De overige fracties hebben niet gereageerd.
 
Het voorstel is verworpen.
 
De brief inzake toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium van 23 februari jl. (2023Z04944) zal worden geagendeerd voor de procedurevergadering van donderdag 6 april a.s., alwaar de commissie een besluit kan nemen over de behandeling.
 
Met vriendelijke groet,
Martijn Schukkink
Griffier commissie Financiën (wnd.)

 
Van: Commissie Financiën 
Verzonden: vrijdag 24 maart 2023 16:19
Aan: GC-Commissie-FIN 
Onderwerp: [E-MAILPROCEDURE] Voorstel van de leden Van Raan (PvdD) en Kröger (GroenLinks) inzake schriftelijk overleg over brief exportkredietverzekeringen
 
Aan de (plv.) leden van de vaste commissie voor Financiën
 
Geachte leden,
 
De leden Van Raan (PvdD) en Kröger (GroenLinks) stellen voor om een inbrengdatum t.b.v. schriftelijk overleg vast te stellen op vrijdag 31 maart 2023 over de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst d.d. 22 maart jl. inzake toezeggingen gedaan tijdens het commissiedebat Exportkredietverzekeringen/Handelsinstrumentarium van 23 februari jl. (2023Z04944). Tevens verzoeken zij daarbij om beantwoording uiterlijk vrijdag 7 april, zodat deze zou kunnen worden betrokken bij het commissiedebat inzake het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) & Aanvullend klimaatbeleid van de commissie EZK op woensdag 12 april 2023. Zie verder onderstaand e-mailbericht.
 
Ik verzoek u mij uiterlijk op dinsdag 28 maart 2023 om 16.00 uur te laten weten of u met het voorstel kunt instemmen (graag een Allen beantwoorden op dit e-mailbericht). Spoedig daarna zal ik u informeren of het voorstel is aangenomen.
 
Toelichting
 
De e-mailprocedure is geregeld in artikel 7.20, tweede lid, van het Reglement van Orde, luidende:
2. Een commissie kan buiten haar vergaderingen langs schriftelijke weg besluiten over een voorstel dat naar het oordeel van haar commissievoorzitter eenvoudig en spoedeisend van aard is. Het besluit wordt genomen als ware de Kamer in voltallige samenstelling bijeen en stemde zij als bedoeld in artikel 8.25.
Dit betekent dat in een e-mailprocedure een voorstel is aangenomen indien het door een absolute Kamermeerderheid wordt gesteund.
 
Met vriendelijke groet,
Martijn Schukkink
Griffier commissie Financiën (wnd.)

 
Van: Burgers, E.
Verzonden: vrijdag 24 maart 2023 15:58
Aan: Commissie Financiën
CC: Teunissen, C. (Christine) Raan, L. van; Bunnik, R.; Boots, K.F.
Onderwerp: Verzoek starten spoed e-mailprocedure
 
Geachte griffie,
 
Namens de Kamerleden Teunissen (PvdD) en Kröger (GroenLinks) wil ik u vragen een spoed e-mailprocedure op te starten om een schriftelijk overleg in te plannen n.a.v. de mededeling van staatssecretaris Van Rij over dat hij niet de 1,5 graadtoets gaat uitvoeren die de minister voor Klimaat en Energie had toegezegd voor exportkredietverzekeringen van in totaal € 4 mld. die het kabinet, tegen de Glasgowverklaring in, in 2023 wilde verstrekken voor fossiele projecten in het buitenland. Dit staat in de brief van staatssecretaris Van Rij van 22 maart: “Het niet voldoen aan het 1,5 graadscenario is geen uitsluitingsgrond voor ekv-dekking in de overgangsperiode.” Dit staat op gespannen voet met wat de minister voor Klimaat en Energie op 30 november zei tijdens het plenair debat over de Klimaatnota. De minister zei toen dat het nog niet zeker was of deze ekv’s in 2023 nog wel zouden worden verstrekt “omdat er heel kritisch zal worden gekeken of die projecten nog passen binnen het 1,5 graadscenario”. Maar nu schrijft de staatssecretaris dus dat hij geen 1,5 graadtoets gaat doen voor deze projecten.
 
Omdat het precieze ekv-beleid over het jaar 2023 gaat, we nu al bijna op een kwart van het jaar 2023 zitten, er deze week nog een ekv is verstrekt voor het fossiele project Santos Basin Pre-Salt Pole in Brazilië, en er nog meer zullen volgen, moet de Kamer dit zo snel mogelijk kunnen bespreken met de verantwoordelijke bewindspersonen. Het voorstel is daarom om het SO in te plannen op 31 maart en de beantwoording op 7 april te ontvangen, zodat de beantwoording kan worden betrokken bij het commissiedebat Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) & Aanvullend klimaatbeleid.
 
Vriendelijke groeten,
Eline Burgers
 
Beleidsmedewerker
Tweede Kamerfractie Partij voor de Dieren

Agendapunten

  1. 1

    Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Exportkredietverzekeringen en Handelsinstrumentarium van 23 februari 2023 de beoordeling van fossiele projecten gedurende de overgangsperiode in 2023, de uitzonderingsgronden van het ekv-beleid in relatie tot leveringszekerheid en ontwikkelingslanden, de uitzonderingsgronden in het brede handelsinstrumentarium en de categorisering van intensieve veeteelt

    Te behandelen:

    Loading data